ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stav a východiska vědecké činnosti Akademie věd České republiky

Akademie věd ČR je demokratickou samosprávnou soustavou vědeckých pracovišť, která v České republice provádí náročný a kvalitní základní a strategický aplikovaný výzkum rozvíjený v souladu s potřebami společnosti. Tento výzkum zahrnuje široké spektrum vědních oborů sahající od matematiky a informatiky přes vědy o neživé přírodě včetně technických věd a dále přes vědy o živé přírodě i vědy lékařské až po obory společenskovědní a humanitní. AV ČR také dbá o převod výsledků výzkumu do praxe, naplňuje i svou vzdělávací roli a umožňuje odpovídající uplatnění excelentním domácím i zahraničním vědeckým pracovníkům, čímž významně ovlivňuje intelektuální, znalostní a kulturní úroveň ČR a zvyšuje kultivovanost a morální integritu jejích obyvatel. AV ČR tak svou činností, posláním a postavením odpovídá obdobným rámcovým výzkumným organizacím ve vyspělém světě.

11_1.jpg
Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

AV ČR byla zřízena ke 31. prosinci 1992 zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky. Nositeli výzkumu jsou její ústavy, které mají od 1. ledna 2007 na základě zákona č. 341/2005 Sb. právní formu veřejných výzkumných institucí. Významnou roli v činnosti AV ČR hrají i vědecká centra, která ústavy AV ČR konstituují jako společná pracoviště s jinými předními vědeckými institucemi. Vedení AV ČR respektuje vědeckou samostatnost pracovišť, proto svou činnost soustřeďuje zejména na formování celkové vědní koncepce AV ČR, na vytváření rámcových podmínek podporujících vysokou úroveň vědecké práce a na koordinační a hodnotitelské činnosti.

Profil vědecké činnosti AV ČR a péče o její vysokou úroveň

Předmětem výzkumu v AV ČR je studium vztahů a jevů vyskytujících se v okolním světě, v přírodě, ve společnosti i v lidském myšlení. Směry výzkumu v jednotlivých vědních oborech přitom určují pracoviště AV ČR na základě vlastních vědních koncepcí vytvářených v souladu s celkovým vědeckým směřováním AV ČR a orientovaných jak na aktuální trendy světové vědy, tak na potřeby české společnosti z hlediska poznávání, inovačního přínosu pro hospodářský vývoj, společenského i kulturního dění a využívání a ochrany přírodních zdrojů. Hlavní náplní vědecké práce je řešení projektů, které vyžadují dlouhodobé soustředění kapacit. Jde zejména:

• o výzkum s prokazatelnou mezinárodní vědeckou excelencí či s významnou relevancí pro rozvoj české společnosti, vznikající kolem výrazných osobností a spojený s budováním vědeckých škol;
• o výzkum založený na náročně koordinované práci týmů, jejichž členům se musí dostat dlouhodobé přípravy a pro jejichž činnost je třeba vytvářet a dlouhodobě udržovat stabilní badatelské prostředí;
• o výzkum prováděný v rámci dlouhodobých výzkumných programů, založený na provozu velkých a/nebo finančně náročných vědeckovýzkumných infrastruktur a vyžadující kvalifikovaný personál.

Akademie věd ČR jako celek i její jednotlivá pracoviště soustavně dbají o dosahování maximálně možné kvality výzkumu, a to zejména rozvíjením takových jeho směrů, od nichž lze očekávat dosažení vrcholné vědecké úrovně, podstatné zvýšení výzkumného potenciálu nebo významný prospěch pro českou společnost. Vedení AV ČR jednotlivým pracovištím při hledání a uplatňování perspektivních směrů výzkumu aktivně napomáhá a všestranně podporuje vědecké týmy, které tyto směry rozpracovávají; podporuje i kvalitní personální a materiální zajištění takto nasměrovaných výzkumných kapacit. Současně vedení sleduje efektivitu výzkumných směrů a utlumuje ty, které ztrácejí dynamiku a perspektivu dalšího rozvoje nebo nemají dostatečné výsledky. AV ČR proto rozpracovává postupy určené k posouzení vědecké práce vědních sekcí, ústavů, výzkumných týmů i jednotlivců.

Týmy a pracoviště jsou v pravidelných intervalech hodnoceny systémem peer review za účasti významných zahraničních vědců. Cílem tohoto hodnocení je posouzení dosažené úrovně vědecké práce v příslušném týmu či ústavu a zjištění tendencí jeho dalšího směřování; v AV ČR se tak soustavně vytváří tlak na zlepšování kvality vědecké práce. Výsledky hodnocení slouží i jako podklad pro manažerská rozhodnutí pro vedení týmů a ústavů, i pro vedení AV ČR; ovlivňují tudíž i rozpočet pracovišť a změny ve struktuře.

Základním prostředkem k zajištění kvality vědecké činnosti pracovníků jsou pravidelné atestace, jejichž cílem je zhodnotit odborný výkon jednotlivců. AV ČR tak motivuje své pracovníky k vědecké excelenci, kterou oceňuje řadou dalších forem; podporuje i návrat našich vynikajících vědců ze zahraničí a příchod excelentních zahraničních vědců do ČR. Umožňuje tak odpovídající uplatnění význačným domácím i zahraničním odborníkům. Excelenci ve vědecké práci podporuje také tím, že na základě náročného oponentního řízení uděluje titul doktora věd (DSc.), který dokládá dosažení nejvyšší úrovně vědecké práce v daném oboru v ČR.
Kromě kvality výzkumu pečuje AV ČR i o jeho etický rozměr. Ustavila proto Komisi pro etiku vědecké práce, která se zabývá problematikou dodržování vědecké etiky na svých pracovištích.

Vzdělávací činnost AV ČR
Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a výzkumnými institucemi přispívá AV ČR k odborné výchově i etickému zrání mladých talentovaných vědeckých pracovníků a studentů. Nejdůležitější součástí vzdělávací činnosti je školení vědeckých pracovníků v doktorských studijních programech akreditovaných společně s vysokými školami; důraz je přitom kladen především na kvalitu přípravy a případné nasměrování doktorandů k vědecké excelenci. Pro dosažení optimálních výsledků usiluje o vytvoření jednotného systému doktorského studia s rovnoprávným postavením vysokých škol a AV ČR.

S vysokými školami Akademie věd ČR dále spolupracuje mj. prostřednictvím účastí pracovníků AV ČR v bakalářských a magisterských studijních programech; v řadě případů existuje i spolupráce se středními školami. AV ČR také usiluje o zvyšování obecné znalostní a kulturní úrovně společnosti, popularizuje a propaguje vědu.

Domácí a zahraniční spolupráce AV ČR
K významným aktivitám patří vytváření sjednocujícího a inspirativního vědeckovýzkumného prostředí a podpora výzkumné spolupráce řešením společných projektů a vytvářením společných pracovišť nebo společných týmů, a to jak s partnery v rámci ČR, tak s výzkumnými institucemi v zahraničí. AV ČR podporuje vytváření mezioborových, meziinstitucionálních a mezinárodních týmů, které jsou schopny účastnit se vědecké práce v národních, evropských a mezinárodních projektech a v jejich rámci efektivně spolupracovat na řešení významných vědeckých problémů. Podílí se také na naplňování členství ČR v mezinárodních vládních i nevládních organizacích v oblasti výzkumu a vývoje. Taková spolupráce napomáhá překonávat materiálová, kapacitní i oborová omezení jednotlivých pracovišť a slouží i mezioborovému výzkumu.

Ve vědních oborech a směrech, v nichž je to účelné a možné, spolupracuje s výzkumnými a vývojovými pracovišti aplikovaného výzkumu a výrobní sféry na uplatňování výsledků svého výzkumu v praxi. Pracoviště AV ČR proto provádějí základní výzkum přednostně v cíleně vybíraných oborech tak, aby očekávané výsledky umožňovaly případné praktické využití (tzv. cílený výzkum). Kromě toho AV ČR spolupracuje se státními orgány ČR, poskytuje jim expertizy a další podporu při jejich rozhodování, hraje významnou roli při aktuálním průzkumu přírody, analyzuje probíhající sociální a ekonomické procesy a účastní se ochrany a poznávání kulturního dědictví.
Akademie věd ČR je nedílnou součástí českého i evropského výzkumného a inovačního prostoru, a je proto významnou součástí české společnosti.

VĚDECKÁ RADA