ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 240. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 13. února 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Priority Rady pro výzkum a vývoj na 1. pololetí roku 2009 s výhledem na II. pololetí
Radě byl předložen návrh 7 priorit na 1. a 2. pololetí roku 2009, kterými by se RVV měla přednostně a důkladně zabývat:
  1. Novela zákona č. 130/2002 Sb. (červen 2009) a návazná novela NV č. 267/2002 Sb.
  2. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2009–2015 (březen 2009).
  3. Návrh výdajů ze státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (červen 2009).
  4. Hodnocení výsledků VaV 2009 a jeho metodika (leden až prosinec 2009).
  5. Zřízení Technologické agentury ČR (leden až prosinec 2009).
  6. Změny v sekretariátu Rady (červen 2009) a v Radě (srpen 2009).
  7. Udržitelnost strukturálních fondů EU, zejm. OP VaVpI (leden až prosinec 2009).
Rada schválila předložený návrh 7 priorit na 1. a 2. pololetí roku 2009.

Návrh na změny Statutu Grantové agentury ČR
Návrh na změny Statutu GA ČR byl předložen Radě k projednání před jeho předložením vládě. Důvodem navržených změn je podle předkladatele potřeba zajistit úkoly vyplývající z vládou schválené Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Cílem předsednictva GA ČR je zavést nový systém hodnocení návrhů grantových projektů a zvýšit tak transparentnost, nezávislost posuzování a posílit význam kritérií vědeckého výkonu.
Rada doporučila předložit návrh na změny Statutu GA ČR vládě po zapracování stanoviska Rady.

GA ČR předložila dopisem ředitele Kanceláře GA ČR ze dne 22. ledna 2009 Radě k připomínkám návrhy zadávacích dokumentací na veřejné soutěže ve VaV na podporu grantových projektů základního výzkumu na rok 2010: standardní grantové projekty, postdoktorské grantové projekty a bilaterální grantové projekty.
Rada schválila připomínky k zadávacím dokumentacím GA ČR a uložila sekretariátu Rady zaslat tyto připomínky řediteli kanceláře GA ČR.

Návrh dalšího postupu při Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 a následujících letech u druhu výsledku B – odborná kniha
Návrh změn přípravy Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí byl předložen na základě usnesení Rady z jejího 239. zasedání k usnesení bodu B.2.2.
Vzhledem k uplatněným zásadním připomínkám AV ČR a OK SHV, kdy nebylo možno v rámci vypořádání připomínkového řízení dospět ke kompromisnímu řešení, se navrhlo dočasně pozastavit tvorbu Seznamu a celou problematiku znovu diskutovat za účasti všech kompetentních stran tak, aby bylo možno dojít ke shodě nad aktualizovaným materiálem.
Rada schválila změnu Kritérií pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 vypuštěním podmínky „kniha nebyla vydána v nakladatelství uvedeném na Seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí“, uložila prof. Haaszovi jako odp. místopředsedovi Rady, prof. Matějů jako zpravodaji Rady, dr. Blažkovi jako předsedovi KHV, doc. Münichovi jako předsedovi OK SHV a prof. Zrzavému jako zpravodaji KHV, aby společně na 241. zasedání Rady připravili aktualizovaný materiál, který bude upravovat postup pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha pro Hodnocení 2009 a pro Hodnocení 2010 a dále. Nakonec schválila Návrh dalšího postupu pro vyřazení výsledků z Hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009 u druhu výsledku B – odborná kniha.

Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007
V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 (dále jen „Metodika“) bylo provedeno vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 2007 – jednalo se celkem o šest programů. Podle Metodiky byly výsledky (pracovní tabulky) postoupeny příslušným poskytovatelům k vyjádření.
Materiál bude předložen do meziresortního připomínkového řízení. Po provedení meziresortního připomínkového řízení bude vypořádání připomínek předloženo Radě pro výzkum a vývoj na její 241. zasedání tak, aby vláda materiál projednala do 31. 3. 2009.

Příprava Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI)
Na čtvrtém jednání Řídící skupiny NP VaVaI dne 26. ledna 2009 bylo mj. dohodnuto, že z několika závaž­ných důvodů (zdržení novely zákona č. 130/2002 Sb., zapracování výsledků INCOM atd.) bude požádáno dopisem dr. Kopicové na pana premiéra o odložení termínu předložení NP VaVaI na jednání vlády do konce května 2009 oproti původnímu březnu 2009. Rada upřesněný harmonogram schválila.