ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > březen  > Ocenění

Udělení vědeckého titulu doktor věd

Vědecká rada Akademie věd ČR oznamuje, že v souladu s čl. 62 Stanov Akademie věd ČR a na základě doporučení Grémia udělila na svém 23. zasedání dne 12. února 2009 vědecký titul:

doktor fyzikálně-matematických věd – doc. RNDr. Vítu Dolejšímu, Ph.D. (MFF UK Praha) a doc. RNDr. Romanu Šimonovi Hilscherovi, Ph.D. (PřF MU Brno);

doktor technických věd – Ing. Jiřímu Homolovi, CSc., DSc. (ÚFE AV ČR) a doc. Ing. Michalu Šejnohovi, Ph.D. (FSv ČVUT Praha);

doktor chemických věd – doc. Mgr. Pavlu Jungwirthovi, CSc., DSc. (ÚOCHB AV ČR) a Ing. Miroslavu Punčochářovi, CSc. (ÚCHP AV ČR);

doktor molekulárně-biologických a lékařských věd – prof. MUDr. Miroslavu Kubovi, CSc. (LF UK Hradec Králové);

doktor biologicko-ekologických věd – Ing. Miroslavu Matuchovi, CSc. (ÚEB AV ČR) a PharmDr. Aleně Sumové, CSc. (FGÚ AV ČR);

doktor sociálních a humanitních věd – JUDr. Františku Helešicovi, CSc. (AVM CORP., a. s., Ústí nad Labem);

doktor historických věd – PhDr. Pavlu Brodskému, CSc. (MÚA AV ČR) a prof. PhDr. Petru Sommerovi, CSc. (FLÚ AV ČR).