ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > březen  > Z Bruselu

Role Generálního sekretariátu Rady EU a jeho spolupráce s předsednickým státem

Rada EU je důležitým orgánem Evropské unie. Často je však zaměňována role Generálního sekretariátu Rady EU a Evropské komise. Na jeho činnosti jsme se zeptali ředitele sekce Konkurenceschopnost, průmysl, výzkum a Informační společnost Generálního sekretariátu Rady Evropské unie Jiřího Buriánka.

Jiří Buriánek
FOTO: Archiv Jiřího Buriánka

Mohl byste čtenářům Akademického bulletinu více přiblížit, jak jsou rozděleny role mezi Evropskou komisí, Radou EU (a jejím sekretariátem) a Evropským parlamentem?
Generální sekretariát je administrativním orgánem Rady Evropské unie. Rada EU je politickou institucí, která zastupuje členské státy navenek a schvaluje návrhy předložené Komisí, a to buď sama, nebo společně s Evropským parlamentem. Evropská komise jako výkonná instituce a strážce smluv navrhuje, provádí a řídí. Úkolem Evropského parlamentu, který se skládá z demokraticky zvolených zástupců evropských občanů, je konzultace, spolupráce, spolurozhodování. Důležitou roli dále hrají: Výbor regionů, Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská investiční banka, Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr.
Rada EU zastupuje zájmy členských států a v jejím předsednictví se střídají členské státy po šesti měsících. Po současném českém předsednictví nastoupí Švédsko, v r. 2010 se vystřídá Španělsko a Belgie, v r. 2011 připadne tato úloha Maďarsku a Polsku. V dalších dvou letech přijde řada na Dánsko, Kypr, Irsko a Litvu.
Rada EU se skládá z ministrů členských států a v současnosti pracuje v devíti formacích: obecné záležitosti a vnější vztahy; hospodářské a finanční věci; konkurenceschopnost; životní prostředí; zemědělství a rybolov; doprava, telekomunikace a energetika; vzdělávání, mládež a kultura; spravedlnost a vnitřní věci; zaměstnanost, sociální věci, zdraví a ochrana spotřebitele. Veškerá práce Rady je připravována nebo koordinována Výborem stálých zástupců (COREPER), který se skládá ze stálých představitelů členských států v Bruselu a jejich zástupců. Samotnou činnost tohoto výboru připravuje asi 250 výborů a pracovních skupin, složených z delegátů členských států.
Generální sekretariát Rady EU jako stálá a nezávislá evropská veřejná administrativa zajišťuje hladký chod Rady EU a poskytuje služby členům Rady, předsednictví a generálnímu tajemníkovi/vysokému představiteli pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Javieru Solanovi. V současnosti má asi 2700 zaměstnanců a tvoří ho osm generálních ředitelství, která poskytují intelektuální a praktickou infrastrukturu, připravují průběh zasedání, udržují archiv, poskytují právní služby, zajišťují překlady a komunikaci s veřejností i médii.

Generální sekretariát Rady EU úzce spolupracuje s předsednickým státem. Jak tato spolupráce obvykle probíhá?
Generální sekretariát podporuje činnost předsednictví jak v rámci přípravných orgánů, tak i na zasedání rad, včetně Evropské rady. Složka k jednotlivým spisům je obvykle zakládána v návaznosti na návrh právního aktu nebo sdělení od Evropské komise. V prvním případě je text detailně diskutován příslušnou pracovní skupinou a předsednictví následně připraví kompromisní návrh. Ve druhém případě je text nejdříve podroben analýze ze strany předsednictví, které poté připraví návrh závěrů nebo prohlášení Rady a předloží k diskuzi pracovní skupině.
Všechny tyto texty jsou připravovány ve spolupráci s Generálním sekretariátem Rady, který rovněž vypracovává zprávy a záznamy pro COREPER a Radu. Mezi další úkoly GS Rady patří zajišťovat komunikaci, rozesílat dokumenty, pozvánky a programy zasedání. Striktně je uplatňována zásada trans­parentnosti – umožnit evropským občanům sledovat práci Rady EU do nejmenších detailů. GS Rady rovněž napomáhá předsednictví ve vztazích s dalšími evropskými institucemi, zejména s Evropským parlamentem a Komisí, se třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.
Všechna tisková prohlášení i audiovizuální dokumentaci připravuje rovněž GS Rady, který organizuje i společenské akce předsednictví konané na půdě Rady – recepce, obědy či večeře pro ministry. Stručně řečeno, GS Rady poskytuje předsednictví nepostradatelné služby.

Jednací sál EU
© Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Jak vypadá každodenní činnost Generálního sekretariátu Rady EU, konkrétně např. vaší sekce?
Do odpovědnosti Generálního ředitelství C, v jehož čele stojí generální ředitel Klaus Gretschmann, spadá většina agendy prvního pilíře, tj. Smlouvy o Evropském společenství: konkurenceschopnost, inovace, výzkum, průmysl, informační společnost, telekomunikace, vnitřní trh, politika soutěže, celní unie, doprava a energetika. V rámci tohoto generálního ředitelství se nachází i ředitelství II, které vedu já a které zodpovídá za výzkum, inovace, telekomunikace a konkurenceschopnost.
V oblasti výzkumu zahrnuje naše práce např. projednávání a schvalování rámcových programů EU pro výzkum a vývoj (Evropského společenství i Euratomu), jejichž rozpočet ve výši cca 70 miliard eur na sedmileté období (2007–2013) je třetím nejvyšším po rozpočtu na zemědělskou a strukturální politiku. Druhou významnou součástí je podpora spolupráce mezi členskými státy a Komisí v kontextu Evropského výzkumného prostoru a nově vytvořeného Lublaňského procesu, což zahrnuje např. snahy o společné programování, mobilitu vědců, zakládání evropských výzkumných infrastruktur a mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu. Spolu­zodpovídáme rovněž za vznik Evropského inovačního a technologického institutu (EIT), který představuje průřezovou agendu mezi výzkumem, inovacemi a vysokoškolským vzděláváním a je evropskou reakcí na americký MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Z dalších zajímavých aktivit bych v rámci telekomunikací rád zmínil roaming či přezkum telekomunikačního balíčku, v informační společnosti problematiku e-governance, v oblasti konkurence­schopnosti pak zvláště odpovědnost za rozsáhlou Lisabonskou strategii, udržitelnou průmyslovou politiku, inovace včetně regionálních klastrů, podporu malých a středních podniků, cestovní ruch a Evropskou politiku vesmíru, která řeší zajímavá témata jako GMES či Galileo (ve spolupráci s kolegy z ředitelství III).
Naše práce má i externí rozměr – aktivně jsme zapojeni do spolupráce v oblasti průmyslové politiky EU se zeměmi Středomoří a účastníme se pracovních skupin věnujících se transatlantickým vztahům, spolupráci s východní Evropou a střední Asií a s mnoha dalšími částmi naší planety.
Zajišťujeme administrativně činnost Rady pro konkurenceschopnost (vnitřní trh, průmysl a výzkum) a částečně Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku. Stručně řečeno, jedná se o pestrou a fascinující agendu, v níž práce nikdy nekončí.

Rozhovor není osobním stanoviskem Generálního sekretariátu Rady EU.

Táňa Perglová,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR