ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 55. zasedání Akademické rady AV ČR dne 17. února 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Projednala podklady pro XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 24. března 2009

 • návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd České republiky za rok 2008,
 • návrh zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIII. zasedání Akademického sněmu,
 • zprávu o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2005–2009 a koncepční návrhy pro další období,
 • seznam kandidátů na členství v Akademické radě AV ČR pro funkční období 2009–2013,
 • seznam kandidátů na členství ve Vědecké radě AV ČR pro funkční období 2009–2013.


Schválila

 • metodický pokyn Rady vědeckých společností pro získávání a využívání dotací ze státního rozpočtu ve vědeckých společnostech,
 • zařazení výzkumného záměru Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., č. AV0Z50380511 a výzkumného záměru Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., č. AV0Z90610518 do kategorie A v rámci průběžného hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR.


Souhlasila

 • s návrhem předsednictva Grantové agentury AV ČR, aby na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. ledna 2009 č. 122 ke Zprávě o změnách příjmů kapitol, výdajů kapitol a deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 při zpomalení odhadovaného meziročního růstu hrubého domácího produktu na 3 %, 2 % a 1 %, kterým se odvádějí veškeré prostředky rozpočtových kapitol z rezervního fondu do státního rozpočtu, byly o alikvotní část sníženy původní smluvně stanovené částky podpory na rok 2009 všem grantovým projektům GA AV,
 • s úkony při nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.


Jmenovala

 • doc. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., místopředsedkyní Rady programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.


Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil

 • čestnou medaili De scientia et humanitate optime meritis prof. PhDr. Františku Danešovi, DrSc. (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách RNDr. Vladimíru Rudajevovi, DrSc. (Geologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou oborovou medaili Karla Engliše za zásluhy v sociálních a ekonomických vědách JUDr. Jiřímu Grospičovi, CSc. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.),
 • čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky:
 • RNDr. Vladimíru Albrechtovi, CSc. (Technologické centrum AV ČR),
 • Ing. Karlu Klusáčkovi, CSc., MBA (Technologické centrum AV ČR),
 • Ing. Janu Škodovi (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
 • JUDr. Miroslavu Šmidákovi (Kancelář AV ČR).


Vzala na vědomí

 • vyjádření Vědecké rady AV ČR k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám,
 • zprávu o činnosti národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2008,
 • zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR za rok 2008.