ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Příprava volby členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR na funkční období 2009–2013

Na XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR, které bylo svoláno na úterý 24. března 2009, se uskuteční volba členů Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR na další čtyřleté funkční období (2009–2013).

Členové Akademické rady AV ČR budou voleni stejně jako dosud podle těchto pravidel:
  • Členy Akademické rady volí tajným hlasováním Akademický sněm ze svých členů, kteří byli do této funkce navrženi shromážděními výzkumných pracovníků jednotlivých pracovišť. Vedle těchto členů jsou členy Akademické rady z titulu svých funkcí předseda AV ČR, jmenovaný prezidentem republiky na návrh Akademického sněmu projednaný vládou ČR, a předseda Vědecké rady AV ČR, kterého volí tajným hlasováním Vědecká ­rada.
  • Celkový počet členů Akademické rady je nejvýše sedmnáct; při tom se přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie.
  • Tatáž osoba může být členem Akademické rady nejvýše dvě po sobě jdoucí funkční období.
  • Členství v Akademické radě je neslučitelné s funkcí ředitele pracoviště AV ČR a s funkcí člena Dozorčí komise Akademického sněmu.
  • Kandidát na člena Akademické rady, který nebyl zvolen, může na témže zasedání Akademického sněmu kandidovat i na funkci člena Vědecké rady AV ČR.

Členové Vědecké rady AV ČR budou tentokrát podle nových Stanov AV ČR, platných od 1. ledna 2007, poprvé rovněž voleni Akademickým sněmem a nikoli jmenováni. Pro jejich volbu platí tato pravidla:
  • Vědeckou radu tvoří zástupci pracovišť AV ČR, zástupci vysokých škol a dalších institucí výzkumu a vývoje a významní vědci ze zahraničí. Volí ji Akademický sněm z kandidátů navržených shromážděními výzkumných pracovníků pracovišť AV ČR.
  • Vědecká rada má nejvýše třicet členů, z toho nejméně jednu čtvrtinu a nejvýše jednu třetinu tvoří externí členové včetně členů zahraničních. Při volbě členů se rovněž přihlíží k přiměřenému zastoupení hlavních vědních oblastí Akademie.
  • Na rozdíl od kandidátů na funkce předsedy AV ČR a členů Akademické rady nemusí být osoby kandidující do Vědecké rady členy Akademického sněmu a kandidovat do ní mohou i ředitelé pracovišť AV ČR.
  • Počet funkčních období, po která je možno vykonávat funkci člena Vědecké rady, není omezen.

Pro volbu členů Akademické rady AV ČR na funkční období 2009–2013 byli navrženi:

I. oblast věd o neživé přírodě
Prof. Jiří Chýla, CSc. (nar. 1948)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. (nar. 1944)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. (nar. 1949)
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Šafanda, CSc. (nar. 1952)
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (nar. 1958)
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (nar. 1941)
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

II. oblast věd o živé přírodě a chemických věd
Ing. Karel Aim, CSc. (nar. 1947)
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Ing. Petr Bobák, CSc. (nar. 1951)
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. (nar. 1946)
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (nar. 1948)
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (nar. 1944)
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Petr Ráb, DrSc. (nar. 1951)
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
MUDr. Radim Šrám, DrSc. (nar. 1939)
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (nar. 1952)
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

III. oblast věd humanitních a společenských
PhDr. Jiří Beneš (nar. 1950)
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (nar. 1948)
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (nar. 1956)
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (nar. 1942)
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c. (nar. 1947)
Historický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (nar. 1961)
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Mgr. et Mgr. Klára Plecitá, Ph.D. (nar. 1971)
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D. (nar. 1976)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. (nar. 1954)
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D. (nar. 1971)
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Krešimir Žigić, Ph.D. (nar. 1958)
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Pro volbu členů Vědecké rady AV ČR na funkční období 2009–2013 byli navrženi:

I. oblast věd o neživé přírodě – interní kandidáti
Prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (nar. 1951)
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. (nar. 1946)
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (nar. 1962)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Zdeněk Chára, CSc. (nar. 1957)
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Václav Janiš, DrSc. (nar. 1954)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Karel Jungwirth, DrSc. (nar. 1941)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc. (nar. 1949)
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Jan Kučera, CSc. (nar. 1946)
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Ludvík Kunz, CSc., dr. h. c. (nar. 1947)
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Laštovička, DrSc. (nar. 1944)
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (nar. 1954)
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc. (nar. 1939)
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Šílený, CSc. (nar. 1952)
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Jiří Šíma, CSc. (nar. 1968)
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Antonín Šimůnek, CSc. (nar. 1944)
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Petr Štorch, DrSc. (nar. 1956)
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

II. oblast věd o živé přírodě a chemických věd – interní kandidáti
Ing. Karel Aim, CSc. (nar. 1947)
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (nar. 1944)
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc., FRSC (nar. 1946)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Michal Hocek, DSc. (nar. 1969)
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. (nar. 1937)
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Ladislav Kavan, DSc. (nar. 1951)
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (nar. 1942)
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D. (nar. 1967)
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. (nar. 1930)
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (nar. 1954)
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (nar. 1942)
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc. (nar. 1940)
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. (nar. 1947)
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

III. oblast věd humanitních a společenských – interní kandidáti
JUDr. Jan Bárta, CSc. (nar. 1951)
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (nar. 1956)
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. (nar. 1965)
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.
PhDr. Petr Kratochvíl, CSc. (nar. 1950)
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc. (nar. 1955)
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. (nar. 1969)
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Milan Mráz, CSc. (nar. 1939)
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr. (nar. 1958)
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc. (nar. 1957)
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Lydia Petráňová, CSc. (nar. 1941)
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. (nar. 1934)
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (nar. 1960)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (nar. 1957)
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

I. oblast věd o neživé přírodě – externí kandidáti
Doc. Ing. Miroslav Čech, CSc. (nar. 1954)
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (nar. 1947)
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (nar. 1951)
Masarykova univerzita a Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. (nar. 1951)
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
Prof. Bedřich Velický, CSc. (nar. 1938)
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

II. oblast věd o živé přírodě a chemických věd – externí kandidáti
Prof. Ing. Stanislav Labík, CSc. (nar. 1951)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. (nar. 1939)
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemického inženýrství
Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. (nar. 1941)
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

III. oblast věd humanitních a společenských – externí kandidáti
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc. (nar. 1958)
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění
Prof. Dr. Tilman Berger (nar. 1956)
Slavisches Seminar der Universität Tübingen
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (nar. 1957)
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodo­vědecká fakulta
Prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D. (nar. 1946)
Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd
Prof. PhDr. Pavel Kouba (nar. 1953)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav filosofie a religionistiky
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. (nar. 1947)
Archiv hlavního města Prahy
Prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (nar. 1938)
Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta,
Ústav formální a aplikované lingvistiky

Bližší charakteristiky jednotlivých kandidátů naleznete na webových stránách AV ČR www.avcr.cz.