ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > únor  > Věda a výzkum

Historici představili ročenku

Po rozdělení Československa si čeští a slovenští historici položili otázku, jak bude pokračovat jejich vzájemná spolupráce, a rozhodli se i nadále udržovat kontakty a předcházet vzájemné izolaci obou národních historiografií. Již dva roky po rozdělení federace byla ustavena Česko-slovenská komise historiků. Oba z Národních komitétů historiků – český a slovenský – zastupuje devět členů z historických i univerzitních pracovišť a akademií věd. Předsedou české části komise je prof. Vilém Prečan, předsedou slovenské části je dr. Ivan Kamenec. Komise zasedá dvakrát do roka – na jaře na Slovensku a na podzim v České republice. Na nejbližším, 30. zasedání se historici setkají ve dnech 21.–23. dubna 2009 ve slovenském Svidníku, kde budou diskutovat na téma Armáda jako fenomén v československých vztazích.
Česko-slovenská komise historiků ve spolupráci s ÚSD AV ČR představila 15. prosince 2008 Československou historickou ročenku.
Česko-slovenská komise historiků ve spolupráci s ÚSD AV ČR představila 15. prosince 2008 Československou historickou ročenku. Zleva: Vladimír Goněc z Historického ústavu FF MU Brno, předseda redakční rady Česko-slovenské historické ročenky, Vojtech Čelko z ÚSD AV ČR, tajemník české části Česko-slovenské komise historiků, a Vilém Prečan z Česko-slovenského dokumentačního střediska.
© Stanislava Kyselová, Archiv SSČ

Komise se dlouhodobě zaměřuje na podporu rozvoje bohemistiky a slovakistiky na univerzitách v obou zemích a na postupné zkompletování informačních materiálů, které by pomohly překlenout přetrvávající informační vakuum. Symbolicky zaštiťuje každoroční seminář učitelů dějepisu o česko-slovenských vztazích v Liberci a mezinárodní konferenci mladých vědeckých pracovníků o českých, slovenských a československých dějinách 20. století v Hradci Králové. Podporuje též výměnu učitelů historie mezi vysokými školami v České a Slovenské republice, iniciuje stipendijní programy pro studenty českých dějin ze Slovenska a studenty slovenských dějin z České republiky, napomáhá spolupráci na výzkumných projektech z dějin československého státu, jakož i perspektivní součinnosti na přípravě pramenů k dějinám československého státu. Od roku 1996 vydává komise každoročně Česko-slovenskou historickou ročenku, která umožňuje prezentovat její práci před veřejností a zároveň tímto způsobem účinně vstupuje do vědecké komunikace českých a slovenských historiků. Ročenka, jež je kromě prvních dvou již rozebraných ročníků stále k dispozici pro zájemce z řad odborné a laické veřejnosti, se řadí k publikacím, které by neměly chybět v odborných vědeckých knihovnách, a alespoň jeden exemplář by měl být v každém okresním městě.

ZUZANA BUKOVSKÁ,
Odbor mediální komunikace AV ČR