ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 239. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 16. ledna 2009

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Informace o plánovaném průběhu předsednictví ČR v Radě EU pro oblasti VaV určená Radě pro výzkum a vývoj podává přehled o akcích připravovaných na období předsednictví České republiky Radě EU (dále jen „CZ-PRES“) a jejich cílech. Během CZ-PRES budou podávány Radě informace o průběhu a výsledcích jednotlivých akcí.
MŠMT podalo Radě již v roce 2007 informaci o přípravě CZ-PRES, kterou Rada vzala na vědomí. Během roku 2008 byly jednotlivé akce a jejich zaměření projednány s Evropskou komisí (dále jen „EK“) v rámci TRIO (tři po sobě jdoucí předsednictví – FR, CZ, SE). Následující TRIO je tvořeno ES, HU, BE. Logistické zabezpečení bylo řešeno prostřednictvím k tomu zřízeného útvaru MŠMT s Úřadem vlády ČR nebo ve vybraných případech (kde pořadatelem není CZ-PRES) s věcně příslušným organizačním útvarem EK.
Rada bude pravidelně na svých zasedáních informována o proběhlých akcích týkajících se oblasti VaVaI.

Volby nových členů Komise pro hodnocení výsledků VaV
Na 237. zasedání Rady 14. 11. 2008 Rada schválila změnu statutu a doplnění členů Komise pro hodnocení výsledků a vyzvala členy Rady, aby do 3. 12. 2008 předkládali návrhy na nové členy (jednalo se o dva členy, z toho jeden zástupce humanitních věd a jeden zástupce technických věd). Na základě rozhodnutí Rady ze dne 12. 12. 2008 (238. zasedání) byl termín pro předkládání návrhů prodloužen do 31. 12. 2008.
Předloženými návrhy se zabývalo předsednictvo Rady na svém jednání 9. 1. 2009, které navrhlo Radě provést volbu nových členů, a to výběrem jednoho člena jako zástupce humanitních věd a jednoho člena jako zástupce technických věd.
Proběhly tříkolové volby a Rada zvolila za členy Komise pro hodnocení výsledků VaV za technické vědy doc. RNDr. Františka Ježka, CSc., a za humanitní vědy PhDr. Pavla Barana, CSc.

Příprava hodnocení výzkumných organizací na rok 2009
a) Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení v roce 2009
b) Tvorba Seznamu nakladatelství působících v ČR s vědeckou redakcí
c) Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR

Komise pro hodnocení výsledků VaV předložila Radě ke schválení kritéria, podle kterých budou vyřazovány výsledky z hodnocení výsledků v roce 2009 na základě své činnosti a na základě připomínek k výsledkům hodnocení VaV v roce 2008, a připravila tři druhy podkladů:
– Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení VaV v roce 2009 (dále jen „Kritéria“);
– Postup pro tvorbu seznamu nakladatelství s vědeckou redakcí;
– Postup aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.
Rada projednala a schválila Kritéria pro vyřazení výsledků z hodnocení výsledků VaV v roce 2009, která budou zveřejněna na www.vyzkum.cz. Kritéria budou rovněž součástí Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2009. Postup tvorby obou seznamů bude realizován podle harmonogramu uvedeného v materiálech.

Výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008
V souladu s částí B.3.1.4. Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje v roce 2008 byly poskytovatelům podpory VaV, zřizovatelům výzkumných organizací zahrnutých do hodnocení výsledků, výzkumným organizacím zahrnutých do hodnocení (prostřednictvím jejich poskytovatelů a zřizovatelů) a odborným komisím RVV dne 19. listopadu 2008 zpřístupněny výsledky 1. etapy hodnocení výsledků výzkumných organizací v roce 2008 s možností vyjádření se k těmto výsledkům do 20. prosince 2008.
Materiál obsahoval vypořádání vyjádření k výsledkům 1. etapy hodnocení 2008 a výsledky hodnocení výzkumných organizací (dvě standardizované tabulky).
Rada schválila výsledky hodnocení výzkumných organizací v roce 2008 a uložila je zveřejnit na www.vyzkum.cz do 31. ledna 2009 po prošetření konkrétních případů a po vyrozumění předkladatelů připomínek o výsledku zpracování jejich připomínky.