ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > únor  > Z Bruselu

Proč hodnocení dopadů investic do výzkumu a vývoje?

Diskuse na téma hodnocení dopadů investic je aktuálnější a častější nejen na národních úrovních, ale v poslední době i na úrovni evropské. Investicemi do výzkumu rozumějme financování projektů v národních i komunitárních rámcových programech výzkumu a vývoje. Během předsednictví v Radě EU bude Česká republika usilovat o to, aby do současné diskuse významně přispěla a přinesla nové impulsy ke skutečnému hodnocení výsledků a jejich vlivu na konkurenceschopnost Evropy.

Závěrečné hodnotící zprávy většinou obsahují pouze statistické údaje o počtu realizovaných projektů, počtu účastníků a o výši vložených finančních prostředků. Hodnocení dopadů na evropské úrovni probíhá ex ante, nikoli ex post. Rovněž metody a nástroje hodnocení národních dopadů se značně liší.
Právě této prioritě českého předsednictví v oblasti výzkumu se věnoval seminář v Evropském parlamentu, jenž 3. prosince 2008 zorganizovala kancelář CZELO s francouzskou kanceláří CLORA (CLub des Organismes de Recherche Associés) a ve spolupráci s Panelem EP pro vědecký výzkum (Science and Technology Option Assessment, STOA). Aktuálnost tématu potvrdila skutečnost, že tato akce s názvem Hodnocení dopadů evropských rámcových programů pro výzkum a vývoj (Evaluation and Impact Assessment of European Framework Programmes for Research and Development), které poskytlo záštitu francouzské předsednictví, přilákala na 220 účastníků, vesměs z bruselských odborných kruhů a z evropských institucí, ale přicestovali i experti z dalších evropských zemí.

Zleva: Philippe Busquin, Armel de la Bourdonnaye, Jan Březina, Peter Fisch
Zleva: Philippe Busquin, Armel de la Bourdonnaye, Jan Březina, Peter Fisch
FOTO: Zdroj CZELO

O významu, který hodnocení dopadů přikládá i Evropský parlament, svědčila aktivní účast několika europoslanců, členů Výboru EP pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) – především předsedy STOA a bývalého evropského komisaře pro výzkum Philippa Busquina, místopředsedkyně ITRE Anne Laperrouze, rakouského europoslance Paula Rübiga a českého europoslance Jana Březiny. Ten vyzdvihl důležitost zpětné vazby, a to i přesto, že je nesnadné získávat údaje o dlouhodobých dopadech.
V rámci prvního panelu, který byl věnován nástrojům a metodologiím, vystoupil s prezentací zástupce ředitele Technologického centra Akademie věd ČR Vladimír Albrecht. Rámcové programy pro výzkum a vývoj označil za důležité nástroje Lisabonské strategie a informoval o vzrůstajícím zájmu českých vědců o spolu­financování z evropských zdrojů – v současnosti je již výše kontrahované finanční podpory z evropských zdrojů téměř stejně vysoká jako rozpočet Grantové agentury ČR. Seminář ukončil český vládní zmocněnec pro evropský výzkum Ivan Wilhelm a symbolicky tak převzal žezlo od francouzského předsednictví.
Závěry semináře potvrdily vzrůstající zájem o jednotnou metodologii hodnocení dopadů, neboť pouze tak lze porovnávat dopady relevantních národních a evropských programů a na základě těchto analýz pak formulovat programy nové. Bude nutné vyvinout měřitelné cíle pro různé úrovně – od programů až po jednotlivé projekty – tak, aby bylo možné získávat nejen kvantitativní, ale i kvalitativní údaje. Prezentace ze semináře jsou dostupné na webových stránkách STOA www.europarl.europa.eu/stoa/default_en.htm.
Téma hodnocení bude plně rozpracováno na české předsednické konferenci EUFORDIA (EU Forum on Research and Development Impact Assessment), která se koná v Praze ve dnech 24.–25. února 2009. Veškeré informace naleznete na www.eufordia2009.eu. V návaznosti na tuto konferenci budou na úrovni Rady EU pro konkurenceschopnost připraveny Závěry k hodnocení, které ministři pro výzkum schválí na svém květnovém zasedání.

Anna Vosečková,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR