ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 54. zasedání Akademické rady AV ČR dne 20. ledna 2009

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Svolala XXXIV. zasedání Akademického sněmu AV ČR (šes­té zasedání Sněmu v pátém funkčním období 2006–2010) na úterý 24. března 2009 v 9:30 hodin s takto navrženým programem:

 1. Zahájení, schválení programu zasedání a volba pracovních komisí Akademického sněmu;
 2. Zamyšlení nad vývojem a činností Akademie věd ČR v uplynulých čtyřech letech – V. Pačes (jako písemný materiál rozesílány s pozvánkou návrh výroční zprávy o činnosti Akademie věd ČR za rok 2008 a zpráva o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXIII. zasedání Akademického sněmu);
 3. Volba členů Akademické rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 (písemný materiál je členům Sněmu rozesílán s po­z­vánkou);
 4. Zpráva o činnosti Vědecké rady AV ČR ve funkčním období 2005–2009 a koncepční návrhy pro další období – F. Šmahel ­(písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 5. Volba členů Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2009–2013 (písemný materiál je členům Sněmu rozesílán s pozvánkou);
 6. Zpráva o hospodaření Akademie věd ČR v roce 2008 a její závěrečný účet – J. Rákosník (písemný materiál rozesílán s pozvánkou);
 7. Zpráva Dozorčí komise Akademického sněmu – J. Spížek (písemný materiál bude rozdán před zasedáním);
  Volné návrhy;
 8. Zpráva návrhové komise Akademického sněmu, schválení usnesení a závěr zasedání.


Schválila

 • opatření provedená k realizaci usnesení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • přidělení investičních prostředků na nákladné přístroje pracovištím AV ČR v roce 2009,
 • záměry stavebních akcí velkého rozsahu se zahájením po roce 2009,
 • dodatek č. 1 ke Směrnici č. 5/2007 – Zásady přidělování služebních bytů a vybraných ubytovacích jednotek v rámci AV ČR,
 • směrnici o ubytování v ubytovnách Mazanka a Sedlec.


Souhlasila

 • s Dohodou o spolupráci mezi Akademií věd České republiky a Národní akademií věd Běloruska,
 • s výsledky konkurzního řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných dohod pro rok 2009,
 • s úkony při nakládání s majetkem a s byty a ubytovnami na základě návrhů pracovišť AV ČR.


Vyslovila předchozí souhlas

 • s účastí Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., v připravovaném inovačním klastru MedChemBio, z. s. p. o.


Jmenovala

 • předsedu a členy Rady programu podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR; zároveň schválila statut a jednací řád Rady.


Doporučila předsedovi AV ČR

 • aby na základě předloženého návrhu Rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval RNDr. Pavla Krejčího, CSc., do funkce ředitele Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. května 2009.


Vzala na vědomí

 •   Výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2008.