ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > únor  > Věda a výzkum

Škola doktorských studií v biologických vědách na jihu Čech

Po vzoru četných zahraničních univerzit jsme se na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích rozhodli založit Školu doktorských studií v biologických vědách jako společnou školu PřF JU a jihočeských pracovišť Akademie věd ČR, které mají společně akreditované doktorské studijní programy (DSP).

Ustavením Školy doktorských studií v biologických vědách (Graduate School of Biological Sciences) sledujeme hned několik cílů. Za prvé posílit a prohloubit tradiční oboustranně výhodné vztahy mezi pracovišti AV ČR a PřF JU; za druhé přenést těžiště spolupráce a těsných vazeb z pregraduálního (bakalářského) studia do graduálních pokročilých studií magisterských a zejména doktorských programů. Tato snaha je v centru našeho zájmu. Vždyť fáze vývoje, kdy bakalářské a magisterské obory byly prakticky jediným zdrojem nové generace budoucích badatelů, je v rozvoji konkurenceschopného vědeckého výzkumu na pracovištích AV překonána. V současné době je třeba klást jednoznačně důraz na doktorská (případně i magisterská) studia a postdoktorskou výchovu na pracovištích AV. Třetím cílem je zkvalitnit školitelskou základnu pro DSP. Provedli jsme proto analýzu dosavadní úspěšnosti jednotlivých školitelů z hlediska počtu publikací v impaktových časopisech. Tento rozbor poslouží ke kritickému zvažování při přiřazování nových studentů v DSP jejich potenciálním školitelům. Za čtvrté bychom chtěli posílit nabídku pokročilých předmětů/kursů pro doktorské obory a zkvalitnit přípravu doktorandů společnými silami PřF JU a pracovišť Akademie – nově se již koná pokročilý cyklus přednášek Cell Signalling. Pátým úkolem je přichystat a zavést motivační nástroje pro externí zájemce o DSP (včetně zahraničních) v rámci školy doktorských studií na jihu Čech. Většina ze současných cca 180 doktorandů jsou absolventi našich magisterských oborů. Situaci bychom rádi změnili a naši doktorskou školu obohatili i o studenty odjinud. Vedle odborné/vědecké kvality DSP hledáme stipendijní možnosti (fellowshipy) pro talentované studenty nad rámec stávajících doktorských grantových projektů GA ČR – v současné době celkem dva ve spolupráci s pracovišti Akademie. Hledáme též finanční zdroje z privátní sféry. Za šesté bychom chtěli společnými silami využívat výzev operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost k formování nových týmů a posilování vybraných směrů doktorského vzdělávání – např. projekty na posílení „molekularizace“ fakulty, vytvoření týmu pro rozvoj biomedicínských oborů, posílení přípravy odborníků pro biotechnologické aplikace a další.
V biochemickém praktiku Přírodovědecké fakulty JU
V biochemickém praktiku Přírodovědecké fakulty JU
Foto: Libor Grubhoffer, Archiv autora

Prozatím jsme působnost školy doktorských studií vymezili pro biologické vědy, jakkoli spolupráce s nebiologickými ústavy Akademie věd sahá i mimo biologii a ekologii, tradiční domény jihočeské badatelské základny. A to z toho důvodu, že dosud nemáme v nabídce PřF JU žádné nebiologicky orientované doktorské studijní obory. Až do poloviny roku 2007 jsme fungovali jako biologická fakulta, a tak se nebiologické prog­ra­my/obory v současnosti začínají rozvíjet. Pevně však věříme, že se nám brzy podaří připravit také DSP v hraničních oblastech biologie s chemií, fyzikou, matematikou či informatikou. Uvědomujeme si totiž, jak zásadně důležitá jsou pro naši společnost kvalitní doktorská studia, jejichž budoucnost v početné rodině členských států EU závisí především na rozvoji znalostní ekonomiky.
Se školou doktorských studií přicházíme navzdory tomu, že náš zákon tento pojem nezná. Snad také proto jej chceme zavést do našeho prostředí. Vidíme totiž spoustu nedostatků současného doktorského studia, které je mnohde vykonáváno dosti formálně a nekvalitně, s malými nároky, a to i proti původnímu systému vědecké výchovy (vědecká aspirantura) v dobách dávno minulých. Akademie se právem cítí dotčena, že ze zákona ztratila možnost pro samostatné a na vysokých školách nezávisle uskutečňované doktorské studium. Vždyť vědecká výchova v předlistopadové Akademii patřila v oblasti přírodních a technických věd k tomu nejlepšímu, co naše vzdělávací soustava nabízela. V mezinárodním měřítku byl systém vědecké výchovy v Akademii velmi respektován a uznáván. Aktuálně je situace taková, že na řadě fakult vysokých škol představuje doktorská disertace jakousi třetí kvalifikační/diplomovou práci (po bakalářské a magisterské), jež zůstává daleko za všeobecně požadovanými standardy vě­decké práce. Bohužel reakce z úst zodpovědných činitelů nezřídka bývá „a proč ne, vždyť titul doktor, ve zkratce Ph.D., je ze zákona přeci akademický titul a nikoli vědecká hodnost“. A výsledek? Trvalá devalvace doktorského studia navzdory snahám Akreditační komise MŠMT ČR. Celý problém navíc zhoršuje systém financování/dotací vysokých škol, v němž jsou v čitateli vzorečku počty habilitovaných docentů a jmenovaných profesorů. Získat a udržet habilitační práva je podmíněno bezpochyby správně alespoň jedním DSP na fakultě dané školy, a tak nemohou být požadavky na akreditace DSP nikterak náročné. Neměli bychom totiž docenty a potažmo peníze. Nade vší pochybnost je nešťastné, že jsme odejmutím samostatných ško­licích práv Akademii porušili pluralitu v pokro­čilých/doktorských studiích. Když už k tomu došlo, považujeme za nezbytné, aby právě u nás, kde přírodovědecká (původně biologická) fakulta vznikla přímo z akademických pracovišť, byl podíl Akademie na uskutečňování DSP zcela zásadní. Většina oborových rad DSP pro biologické obory, zejména těch, jejichž oborové zaměření má u nás na jihu Čech partnera v podobě pracoviště AV, je skutečně v péči kolegů a kolegyň z Akademie. To je pro nás cenná deviza, na níž chceme stavět kvalitu doktorského studia v původním smyslu výchovy k vědecké práci.
Noční pohled na společný kampus ­Biologického centra AV ČR a JU v Českých ­Budějovicích
Noční pohled na společný kampus ­Biologického centra AV ČR a JU v Českých ­Budějovicích
Foto: Jiří Kubásek, Archiv autora

K praktické realizaci projektu Školy doktorských studií uveďme, že její ustavení schválil v průběhu roku 2008 Akademický senát a Vědecká rada PřF JU. Společnými silami s Akademií věd provozujeme na PřF JU devět oborových rad DSP; každá z oborových rad má svého předsedu/předsedkyni. Škola doktorských studií je neformální sdružení všech stávajících oborových rad DSP a její činnost je koordinována proděkanem pro vědu a doktorské studium. Ustavením školy nikterak nestupňujeme administrativní zatížení spojené s uskutečňováním doktorských studií a ani nenavyšujeme počet pracovních míst.
V závěru bych zopakoval, že naše Škola doktorských studií nemá ani nemůže mít žádné jiné institucionální ambice než ty, které vedou k trvalému rozvíjení a posilování symbiotického vztahu PřF JU a pracovišť Akademie. Nemá žádné institucionální zakotvení ani majetek. Má představovat určitou „obchodní značku“, jež sleduje především význam propagační a marketingový. Ve skrytu duše bychom si přáli, aby se stala iniciátorem pro zavedení škol doktorských studií v celostátním rozměru s jediným/hlavním cílem: zkvalitnit doktorská studia a vrátit je k naplnění jejich původního významu, tj. výchově k vědecké práci.

Rozšíření akreditace čtyřletých doktorských studijních programů na pracoviště Akademie věd ČR

ProgramOborÚstav AV ČR
BiologieEntomologieBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
HydrobiologieBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
ParazitologieBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Biologie ekosystémůBotanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
BotanikaBotanikaBotanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
EkologieEkologieBotanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Fyziologie a imunologieFyziologie a vývojová biologieBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
Molekulární a buněčná biologieMolekulární a buněčná  biologie a genetikaBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov
ZoologieZoologieBiologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchov
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., Brno
Tabulka akreditovaných oborů v DSP včetně společných akreditací PřF JU a pracovišť AV ČR (společnou akreditaci v některém z DSP mají spolu s PřF JU kromě většiny jihočeských pracovišť AV také tři akademické ústavy z jiných regionů, Botanický ústav AV ČR, v. v. i., v Průhonicích, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., v Brně a Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., v Liběchově)

LIBOR GRUBHOFFER,
Přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AV ČR, v. v. i.