Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > 231. zasedání Rady pro výzkum a vývoj

Informace z 231. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 17. března 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR
Materiál Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v České republice byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Do konce února 2008 bylo doručeno 27 stanovisek. Vypořádání výsledků meziresortního připomínkového řízení na úrovni statutárních zástupců proběhlo 6. března 2008 pod vedením 1. místopředsedkyně Rady PhDr. Miroslavy Kopicové.
Materiál je předkládán s rozporem u 1 zásadní připomínky s MŽP č. 11, týkající se požadavku na zachování rozpočtové kapitoly VaV. Ostatní neakceptované zásadní připomínky byly vysvětleny a resorty vysvětlení akceptovaly pod podmínkou úprav, které byly do materiálu zahrnuty.
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Reformě systému výzkumu, vývoje a ino­vací v ČR a materiál bude předložen na schůzi vlády.

Posílení Odborné komise pro neživou přírodu a inženýrství
Na 230. zasedání Rady při projednávání bodu B12 – části týkající se převedení DZSV Bezpečnostní výzkum do působnosti OK NŽP – bylo uloženo navrhnout postup a posílení OK NŽP. Podle Statutu může mít OK 5–12 členů včetně předsedy, nyní má OK NŽP 12 členů, proto Rada schválila Návrh na změnu Statutu Rady.

Volby předsedy a členů Odborné komise pro společenské a humanitní vědy (dále OK SHV) RVV
Nově ustavená OK SHV bude mít 12 členů, které jmenuje předseda Rady na návrh Rady. Členové byli zvoleni z kandidátů prokazatelně se zabývajících výzkumem a vývojem, které navrhli členové Rady a zástupci AV ČR, RVŠ, ČKR, AVO a Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Rada jmenovala předsedu – doc. Daniela Münicha, členy Odborné komise RVV pro společenské a humanitní vědy jsou: dr. Pavel Baran, doc. Ladislav Cabada, prof. Ivo Čermák, prof. Stanislava Hronová, doc. Jan Jirák, doc. Luboš Jiráň, doc. Štěpán Jurajda, doc. Petr Kolář, doc. Daniel Münich, doc. Karel Oliva, prof. Martin Potůček, prof. Ladislav Rabušic.

Rada schválila:

  • upravený Harmonogram pro jednání Rady se správci rozpočtových kapitol, vzala na vědomí první verzi SR VaV 2009–2011 (bez promítnutí Reformy) a druhou pracovní verzi SR VaV 2009–2011 (s promítnutím Reformy). Dále uložila místopředsedovi Rady doc. Viklickému a sekretáři Rady podle výsledků schůze vlády k Reformě projednat odpovídající verzi se správci rozpočtových kapitol dle schváleného harmonogramu.
    Vláda ČR schválila aktualizované Dlouhodobé základní směry výzkumu (DZSV). OK RVV mají za úkol do června 2008 aktualizovat DZSV podle Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací znovu. Podle reformy se stanou priority součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (NP VaVaI) a návazně základním zadáním pro programy Technologické agentury ČR s výjimkou průřezových oblastí, které bude podporovat MV. Oproti současnému stavu mají být základní směry výzkumu výrazně konkrétnější a užší, zaměřené na aplikovaný výzkum a vývoj a mají přinášet konkrétní výsledky pro inovace, rozvoj ekonomiky a společnosti;
  • návrh postupu přípravy aktualizace DZSV – prio­rity VaV (osnovu) a uložila předsedům OK RVV předložit první návrh aktualizovaných DZSV – priorit VaV do 4. června 2008;
  • vypořádání meziresortního připomínkového řízení k Souhrnnému vyhodnocení výsledků programů VaV ukončených v roce 2006.

Kulatého stolu AV ČR na téma Rámec Společenství pro státní podporu VaVaI v podmínkách ČR se v Konferenčním centru Liblice zúčastnili dne 20. 2. 2008 i zástupci Rady. Výsledky Kulatého stolu zveřejnil sekretariát Rady na www.vyzkum.cz.

Žádost o rozpočtové opatření MŠMT
MŠMT požádalo o úpravu rozpočtu týkající se mezinárodní spolupráce. V prvé části žádosti požaduje převod finanční částky z dosavadního financování projektů výzkumu a rozvoje vzdělávání OECD a IEA do výdajů rozpočtové kapitoly MŠMT mimo výdaje na výzkum a vývoj. Ve druhé části žádá o převod institucionálních prostředků ze závazného ukazatele "mezinárodní spolupráce" do účelových prostředků k posílení závazného ukazatele "programy v působnosti poskytovatelů". Provedeným rozpočtovým opat­řením se změní celkový objem výdajů na výzkum a vývoj schválený na rok 2008 i objem příslušných závazných ukazatelů v kapitole MŠMT.
Rada schválila úpravu rozpočtu MŠMT ve výši 11 mil. Kč.