ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2008  > duben  > Věda a výzkum

O INOVACÍCH VE VÝUCE

Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku Obrázek k článku 

Cílem projektu Centrum pro transfer technologií (CeTT), který realizuje Technologické centrum AV ČR, je zvýšit povědomí mezi laickou i odbornou veřejností o inovacích, ­komercializaci výsledků výzkumu a ochraně duševního vlastnictví. Na projektu se podílejí univerzity (VŠCHT a VŠE), průmyslové podniky (ČKD Nové Energo a Zentiva), pracoviště Akademie věd ČR (SSČ AV ČR, v. v. i.) a Úřad průmyslového vlastnictví. Tato partnerství zajišťují spolupráci jak s odborníky z akademického ­prostředí, tak se zástupci z oblasti průmyslu.

Během dvou let realizace projektu uspořádalo Technologické centrum AV ČR různé vzdělávací aktivity nejen k tématům z oblasti inovací a komercializace výsledků výzkumu a vývoje, ale i akce zaměřené na specifické otázky, např. srovnání postoje ke komercializaci v ČR a Velké Británii, nástroje finanční podpory Evropské unie pro malé a střední podniky nebo mobilita vědců.

Průřezovou vzdělávací aktivitu projektu CeTT představuje dvousemestrální blok Inovace a jejich management. V letním semestru 2006–2007 se uskutečnil na obou partnerských univerzitách, v zimním seme­stru 2007–2008 se konal na VŠCHT. Semestrální kurzy byly prioritně určeny postgraduálním studentům všech pražských vysokých škol, zúčastnit se však mohli i zájemci z magisterského a inženýrského studia. Na přednáškách vystoupili čeští i zahraniční lektoři. Na jedné hodině mnohdy své názory současně prezentovali dva lektoři a nabídli tak posluchačům pohled na problematiku z více úhlů pohledu – např. zkušenosti z akademické a průmyslové sféry. Cílem kurzu bylo především informovat o způsobech podpory inovačního prostředí (např. jaký má význam vytváření klastrových struktur a technologických platforem, dostupné možnosti financování inovací z českých a evropských dotačních programů, role spin-off firem).

Teoretickou výuku doplnila praktická školení o hledání v patentových databázích přímo na Úřadu průmyslového vlastnictví a exkurze do Technologického inovačního centra ČVUT v Praze-Dejvicích, podnikatelského inkubátoru INiTS ve Vídni a do Technopolu Tulln, který soustřeďuje na jednom místě výzkumné laboratoře vídeňských univerzit, specializovanou vysokou školu a výzkum soukromých firem. Představuje tak ukázkový příklad intenzivní spolupráce v oboru biotechnologií, ze které profitují všechny zúčastněné subjekty.

Na základě spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy jsme s inovacemi oslovili pražské střední odborné školy. Na jaře 2007 se uskutečnilo pět půldenních bloků přednášek pro pedagogy a jejich studenty, které se setkaly s velkým ohlasem a byly impulsem pro zařazení probírané látky v přiměřeném rozsahu i do výukových osnov na některých pražských středních školách.

Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a průmyslem se rozvíjí také formou studentských stáží. V rámci projektu CeTT je studentům a doktorandům pražských vysokých škol zprostředkována účast na řešení odborných úkolů vzešlých z průmyslové praxe. Studenti mají možnost řešit v praxi problematiku, kterou se zabývají např. v rámci disertační práce, navázat kontakty a ověřit si své další profesní směřování. Podnikatelské subjekty mohou tímto způsobem oslovit budoucí zaměstnance. Na závěr studentských stáží se uskuteční setkání všech zúčastněných subjektů, na kterém se stáže zhodnotí, a v optimálním případě bude spolupráce pokračovat již bez asis­tence projektu CeTT.

Projekt CeTT skončí v červnu 2008, avšak očekáváme, že jeho dopad bude dlouhodobější (např. bude pokračovat spolupráce s klienty oslovenými v rámci projektu). Na první pololetí tohoto roku jsou přichystány další vzdělávací aktivity, účast na technologických burzách, asistence při transferu technologií a poradenské služby v oblasti ochrany duševního vlastnictví a dotačních programů Evropské unie pro malé a střední podniky. Aktuální informace a kontakty jsou k dispozici na webových stránkách projektu www.cett.cz.

Text a foto BARBORA MACHOŇOVÁ
a DANA HAVLÍKOVÁ,
Technologické centrum AV ČR