ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 237. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 14. listopadu 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády
 • ze dne 20. října 2008 č. 1305 k návrhu změn ve státní správě VaVaI
 • ze dne 20. října 2008 č. 1306 k návrhu kandidátů na Národní cenu vlády Česká hlava za rok 2008
 • ze dne 20. října 2008 č. 1307 k návrhu kandidátů na Cenu předsedy Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008
 • ze dne 3. listopadu 2008 č. 1335 ke Koncepci IS VaV
 • ze dne 3. listopadu 2008 č. 1340 k Analýze VaVaI 2008
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ke svým důležitým dokumentům.

Návrhy aktualizovaných Dlouhodobých základních směrů výzkumu (DZSV) od OK RVV
Odborné komise Rady podle zadání Rady dopracovaly návrhy DZSV, které budou jednak součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací (předložena do 31. 3. 2009 vládě), jednak zejména zadáním pro Technologickou agenturu ČR (má vzniknout od 1. 7. 2009).
 • Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje
 • Molekulární biologie a biotechnologie
 • Energetické zdroje
 • Materiálový výzkum
 • Konkurenceschopné strojírenství
 • Informační společnost
 • Bezpečnost a obrana
 • Priority rozvoje české společnosti
Rada na zasedání odsouhlasila návrh aktualizovaných DZSV jako východiska pro další přípravu Národní politiky VaVaI ČR na léta 2009 až 2015.

Návrh na změnu Statutu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje a změny v jejím složení
Ve Statutu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady pro výzkum a vývoj bylo uvedeno, že: „Komise je tvořena stálými a volenými členy, má minimálně 9 a maximálně 13 členů, a to včetně předsedy a místopředsedy. Členství v komisi je veřejnou funkcí, která nezakládá pracovněprávní vztah k České republice.“
Současné složení Komise je oborově vyvážené s výjimkou zastoupení humanitních věd, přičemž dle názoru Komise by byla účast zástupce humanitních věd žádoucí.
Z toho důvodu se navrhuje, aby se počet členů Komise rozšířil na 14.
Prof. Zuna předložil žádost o uvolnění z funkce člena, a proto je třeba doplnit komisi o zástupce technických věd.
Rada schválila změnu Statutu Komise pro hodnocení výsledků výzkumu a vývoje Rady, vzala na vědomí rezignaci prof. Ing. Petra Zuny, CSc., na členství v Komisi a vyzvala členy Rady, aby do 3. prosince 2008 předkládali návrhy na nové členy komise, přičemž se žádají o respektování požadavku na zástupce technických věd (za prof. Zunu) a požadavku na zástupce humanitních věd.

Návrh záhlaví k materiálům na zasedání Rady
Na svém jednání dne 10. 10. 2008 se předsednictvo Rady shodlo, že každý materiál k projednání v Radě nebo v předsednictvu bude obsahovat záhlaví, kde budou základní identifikační údaje, souhrn a návrh usnesení. V předsednictvu Rady je toto záhlaví používáno již měsíc a osvědčilo se, pro zasedání Rady bude tento způsob zpracování materiálů použit od prosincového, 238. zasedání.

Harmonogram přípravy podkladů RVV na rok 2009
Každoročně je Radě předkládán harmonogram zasedání Rady a přípravy podkladů na jednotlivá zasedání v dalším roce. Rada schválila předložený harmonogram přípravy podkladů RVV na rok 2009 s tím, že dochází ke dvěma změnám v termínech zasedání Rady. Vzhledem k vánočním svátkům a ke květnovým svátkům bylo navrženo lednové a květnové zasedání Rady přesunout trvale na třetí pátek v měsíci. První zasedání roku 2009 proběhne tedy 16. ledna, květnové zasedání proběhne 15. května 2009.

Prováděcí dokument Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Radě pro výzkum a vývoj byl předložen ze strany MŠMT Prováděcí dokument OP VaVpI. Materiál byl zpracován v souladu s požadavky Evropské komise na implementační dokumentaci a jde o rozpracování Programového dokumentu OP VaVpI schváleného Evropskou komisí.
Rada souhlasila s návrhem Prováděcího dokumentu OP VaVpI předloženého jí MŠMT k závaznému posouzení podle bodu II/2 usnesení vlády ze dne 26. 3. 2008 č. 287, ale zároveň upozornila na význam faktoru udržitelnosti a na jeho přetrvávající nevyjasněnost. Dále Rada, vzhledem k tomu, že v Prováděcím dokumentu ne-jsou tyto otázky plně dořešeny, požádala MŠMT, aby urychleně dopracovalo i další dokumenty, ve kterých budou konkrétní kritéria udržitelnosti obsažena, a dokumenty jí předložilo.