ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 51. a 52. zasedání Akademické rady AV ČR dne 21. října a 11. listopadu 2008

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Projednala podklady pro XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. prosince 2008
 • seznam kandidátů na funkci předsedy AV ČR pro funkční období 2009–2013,
 • zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXII. zasedání Akademického sněmu,
 • návrh na úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků Akademie věd ČR,
 • zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a návrh jejího rozpočtu na rok 2009.

Schválila
 • výsledky průběžné kontroly řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005 a hodnocení výsledků jejich vědecké a odborné činnosti. Zároveň souhlasila s pokračováním řešení těchto výzkumných záměrů,
 • program podpory projektů mezinárodní spolupráce,
 • novelizovanou Směrnici pro schvalování úkonů pracovišť AV ČR při nakládání s majetkem a majetkovými právy.

Souhlasila
 • se zveřejněním dokumentů spojených s průběžnou kontrolou řešení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR zahájených v roce 2005,
 • s účastí AV ČR na přípravě konference Neo-Schumpetrian Economist – an Agenda for 21st Century II, která se bude konat od 10. do 12. června 2009 v Třešti,
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR a s přidělením jednoho a výměnou dvou služebních bytů.

Jmenovala
 • Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů na další funkční období v tomto složení:
 • Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd – předseda: prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. (2. lékařská fakulta UK), místopředseda: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU), členové: prof. Ing. Tomáš Boublík, DrSc. (Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně), prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. (1. lékařská fakulta UK), prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.), prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK), prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. (Ústav anorgani
 • Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast věd o neživé přírodě – předseda: prof. Bedřich Velický, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), místopředseda: Ing. Jiří Náprstek, DrSc. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.), členové: prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. (Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava), doc. Ing. Vladimír Hnatowicz, DrSc. (Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK), prof. Ing. Josef Jíra, CSc. (Fakulta dopravní ČVUT), prof. Radim Jiroušek, DrSc. (Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.), RNDr. Vladimír Kolařík, CSc. (Delong Instruments, s. r. o.), prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK), RNDr. Ivan Pšenčík, CSc. (Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc. (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc. (Fakulta elektrotechnická ČVUT),
 • cké chemie AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. (Fakulta životního prostředí ČZU), prof. RNDr. Tomáš Trnka, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK), RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav), prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. (Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava), prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. (Přírodovědecká fakulta UK),
 • Komise pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a jejich výzkumných záměrů pro oblast humanitních a společenských věd – předseda: prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (Fakulta sociálních věd UK), místopředseda: prof. PhDr. Petr Sommer, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.), členové: doc. PhDr. Irena Bogoczová, CSc. (Filozofická fakulta OU), doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (Filozofická fakulta UK), prof. PhDr. Josef Kandert, CSc. (Fakulta sociálních věd UK), prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. (Fakulta sociálních věd UK), PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Filozofická fakulta MU), prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. (Pedagogická fakulta UK), doc. PhDr. Marta Ottlová (Filozofická fakulta UK), prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc. (Právnická fakulta UK), PhDr. Jiří Prosecký, CSc. (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (Filozofická fakulta MU), prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc. (Filozofická fakulta MU),
 • Komise Českého historického ústavu v Římě na dobu čtyř let ve složení: PhDr. Vácslav Babička (Odbor archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR), PhDr. Pavel Balcárek (Moravský zemský archiv v Brně), PhDr. Eva Drašarová, CSc. (Národní archiv), PhDr. Jaroslav Eršil (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), doc. PhDr. Vilém Herold, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Filozofická fakulta UK), prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Filozofická fakulta UK), prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. (Filozofická fakulta UK), prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Alena Pazderová (Národní archiv), Mgr. Stanislav Petr (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.), PhDr. Miloslav Polívka, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Svatava Raková, CSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.), PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. (Filozofická fakulta UK), prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.), PhDr. Jana Zachová, CSc. (Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.),
 • PhDr. Jana Němečka, DrSc. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro zahraniční styky AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil
 • Čestnou oborovou medaili Františka Křižíka za zásluhy v oblasti technických věd a za realizaci výsledků vědeckého výzkumu:
 •   prof. Ing. Petru Moosovi, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta dopravní),
 •   prof. Ing. Jaromíru Příhodovi, CSc. (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.),
 •   prof. Ing. Miroši Pirnerovi, DrSc., Dr. h. c. (Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.),
 • Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Sune Linderové (Southern Swedish Forest Research Center, Alnarp, Švédsko),
 • Čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách RNDr. Jaroslavu Kunešovi, DrSc. (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • Čestnou oborovou medaili Františka Palackého za zásluhy v historických vědách prof. PhDr. Ivanu Vojtěchovi (Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.),
 • Čestnou medaili Za zásluhy o Akademii věd České republiky RNDr. Jiřímu Grygarovi, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
 • Pamětní medaili Jana Patočky:
 •   prof. Dr. Bruno Nettlovi (University of Illinois, Urbana-Champaign, Nevada-Urbana, USA),
 •   Nathalii Roussarieové (Asociace Jana Husa v Paříži, Francie),
 • „Fellowship J. E. Purkyně“:
 •   Ing. Alexandru Kromkovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2009,
 •   Janu Kunešovi, Ph.D., navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. září 2009,
 •   MVDr. Martinu Angerovi, CSc., navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2009.

Vzala na vědomí
 • usnesení vlády České republiky ze dne 20. října 2008 č. 1305 k návrhu změn ve státní správě výzkumu, vývoje a inovací s výhradami,
 • zprávu o rekonstrukci hardwaru ekonomického informačního systému a o souvisejícím přesunu brněnského uzlu do lokality Praha,
 • informaci o průběhu řešení společných výzkumných programů v humanitním výzkumu (JRP HERA).