ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada na 31. zasedání dne 14. července 2015

Akademická rada na 31. zasedání dne 14. července 2015

Schválila: Pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v AV ČR; metodické pokyny pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014; postup financování Strategie AV21 v roce 2016; vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR; záměr zřízení Centra transferu technologií v rámci Strategie AV21; přidělení finančních prostředků na dotace ústavům AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie
AV ČR.

Jmenovala k 1. srpnu 2015 členkou Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Pavlu Schieblovou (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.) a tajemnicí Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Evu Jurkovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.).
Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil 21. října 2015 cenu předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc.

Vzala se souhlasem na vědomí návrh Koncepce rozvoje činnosti Akademie věd České republiky.

Vzala na vědomí podklady pro přípravnou fázi aktivity „Příspěvky na mezinárodní aktivity pro mladé výzkumné pracovníky a studenty“; zprávu o jednání s představiteli IIASA; zprávu o činnosti a financování Technologického centra AV ČR; zprávy o výsledcích kontrol v Matematickém ústavu AV ČR, v. v. i., a v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., za rok 2014 a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.