ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Projekt TRIGGER

Mezi události a slavnostní akce na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se na konci akademického roku 2013–2014 zařadila konference „Launch Event“ projektu TRIGGER, jenž spadá pod hlavičku 7. rámcového programu na podporu výzkumu a vývoje. Jde o iniciativu, která se tématem vymyká z běžné škály výzkumných a pedagogických projektů VŠCHT.

15_1.jpg
Foto: Archiv VŠCHT Praha
Tým projektu TRIGGER – zástupci DPO a ASDO z Itálie, členky VŠCHT Praha a SOÚ AV ČR


TRIGGER je akronymem anglického názvu TRansforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research a do češtiny jej volně překládáme jako Transformace institucí pro genderovou rovnost ve vědě. Čtyřletý projekt pro utváření kultury genderové rovnováhy ve výzkumném a pedagogickém procesu na VŠCHT byl zahájen 1. ledna 2014 a zapojilo se do něj pět univerzit – z Česka, Itálie, Španělska, Francie a Velké Británie. Konsorcium řešitelů vede italský koordinátor z oddělení pro rovné příležitosti italského konsilia ministrů (DPO) spolu s asociací ASDO, která má s řešením podobného projektu zkušenosti. VŠCHT si ke spolupráci přizvala i odbornice na genderovou tematiku ze Sociologického ústavu AV ČR – kolegyně z Národního kontaktního centra – ženy a věda.

Každá z participujících univerzit má stanovený a dle skutečných potřeb na míru ušitý „Akční plán“. Řešitele navíc spojuje plán průřezových aktivit – hlavním cílem je sdílet zkušenosti partnerů a nechat se jimi inspirovat.

15_2.jpg

TRIGGER se veřejnosti představil 19. června 2014 v respiriu budovy B VŠCHT v Technické ulici v Praze-Dejvicích. Jelikož se akce zúčastnili zástupci koordinátora DPO a asociace ASDO z Itálie, sestával doprovodný program z prohlídky laboratoří Ústavu biochemie a mikrobiologie i Ústavu technologie vody a návštěvy Dětského koutku ZKUMAVKA, který VŠCHT vybudovala. Konferenci zahájil rektor školy prof. Karel Melzoch; jako další řečník vyjádřil podporu projektu prorektor pro strategie a rozvoj doc. Milan Pospíšil. Zástupci italského koordinátora DPO seznámili s cíli a specialistka z ASDO promluvila o zkušenostech z řešení předchozích projektů s tematikou gender ve vědě.

Abychom nehovořili jen o teorii, zařadili jsme do programu vystoupení dvou vědkyň, zkušené profesorky a jako její protiváhu postdoktorandku na počátku vědecké kariéry. Prof. Jitka Moravcová vyprávěla o své cestě k získání akademického titulu profesorky v oboru organické chemie jako první ženy u nás i o dalším prvenství, kdy v letech 2005–2007 zastávala funkci prorektorky pro vědu a výzkum na VŠCHT. Pod jejím vedením nastavila škola nové koncepce, což se zúročilo ve vyšším zapojení v projektech tehdy zahajovaného 7. RP. Prostřednictvím nově zavedených podmínek se v roce 2008 vrátil po sedmiletém pobytu ve Velké Británii na VŠCHT v současnosti již prof. František Štěpánek, který získal prestižní ERC grant na projekt CHOBOTIX (viz AB 9/2008). Na vystoupení prof. Moravcové navázala začínající vědkyně Ing. Jitka Čejková, Ph.D., která vědeckou dráhu zahájila jako studentka doktorského programu právě ve zmíněném projektu CHOBOTIX. Ačkoliv se jí téměř vzápětí po obhajobě disertace narodilo dítě, ve vědecké práci pokračovala, protože mohla své dvouleté batole umístit do Dětského koutku ZKUMAVKA. Zmínila, že v týmu prof. Štěpánka nepociťuje žádné náznaky genderové nerovnosti – i když jde o pracoviště Fakulty chemického inženýrství, počet studentů i studentek je vyvážený. Dr. Čejková obdržela den před „Launch event“ Cenu rektora pro mladé akademické pracovníky VŠCHT Praha 2014. Oba příběhy přinesly srovnání, jak se může akademická dráha v různých týmech a v různém období vyvíjet.

15_3.jpg15_4.jpg15_6.jpg


Druhá část patřila informacím o aktivitách TRIGGER a jeho Akčním plánu na VŠCHT. Přínosy pro školu a pro její účast v národních i mezinárodních projektech vyzdvihla vedoucí řešitelského týmu Ing. Anna Mittnerová; projektové partnerky Mgr. Marcela Linková a její kolegyně dr. Marta Vohlídalová ze SOÚ představily plán genderové rovnováhy, respektive výsledky šetření v oblasti zastoupení mužů a žen od studia k akademickým pozicím na jednotlivých kariérních pozicích, vedoucích pozicích a v rozhodovacích orgánech VŠCHT. Mgr. Hana Víznerová posléze představila nadcházející akce v tomto roce.

Závěrem diskutovali účastníci u panelů s vystavenými postery a dalšími informačními materiály a ochutnali pivo uvařené v pivovaru Ústavu biotechnologie Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Akcí provázela dr. Kamila Zdeňková z Ústavu biochemie a mikrobiologie.

15_5.jpg
Prezentace naleznete na https://gro.vscht.cz/; více o projektu TRIGGER na http://triggerproject.eu/. Podpořeno z projektu MŠMT EUPRO II, LE14016.

ANNA MITTNEROVÁ,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze