ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 19. a 20. zasedání Akademické rady

Akademická rada dne 25. června 2014:

Schválila

 •  pravidla pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v Akademii věd ČR,
 •  přidělení dotace na řešení projektů regionální spolupráce,
 •  Statut Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR,
 •  Metodický pokyn Rady vědeckých společností ČR pro poskytování finanční podpory vědeckým společnostem sdruženým v Radě vědeckých společností ČR,
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2014.

Souhlasila

 •  s návrhem hromadného dopisu předsedy AV ČR o volbách volených zástupců pracovišť AV ČR do Akademického sněmu AV ČR na funkční období 2014–2018,
 •  se zprávou o závěrečném hodnocení výzkumných záměrů pracovišť AV ČR řešených v letech 2007–2013,
 •  s návrhem základní koncepce Týdne vědy a techniky AV ČR 2014,
 •  s výsledky 2. kola výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v rámci dvoustranných smluv pro rok 2014,
 •  s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko--populární literatury,

Jmenovala

 •  tajemnicí Komise pro Regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR Alenu Černou (Kancelář AV ČR),
 •  členy Rady pro popularizaci vědy AV ČR Ing. Petra Bobáka, CSc. (Akademická rada), Mgr. Juraje Hvoreckého, Ph.D. (Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a její tajemnicí Mgr. Lucii Krzyžankovou (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.),
 •  členy Rady pro správu akademických webů AV ČR Mgr. Petra Borovského (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.) a Ing. Radka Rejchrta (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.).

Vzala na vědomí

 •  usnesení vlády České republiky č. 415 ze dne 4. června 2014 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/06 – Peněžní prostředky určené na investice v působnosti Akademie věd České republiky a veřejných výzkumných institucí, u nichž je Akademie věd zřizovatelem.

Akademická rada dne 15. července 2014:

Schválila

 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 16. zasedání konaného 7. července 2014,
 •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR.

Souhlasila

 •  s průběhem I. fáze Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
 •  s odměnami pro členy dozorčích rad a rad pracovišť AV ČR za rok 2013.

Jmenovala

 •  prof. PhDr. Petra Sommera, CSc., DSc., předsedou Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., do konce jeho druhého funkčního období 30. dubna 2017,
 •  Komisi pro regionální spolupráci krajů a ústavů AV ČR jako svůj stálý poradní orgán ve složení: PhDr. Taťána Petrasová, CSc. (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) – předsedkyně; členové: Ing. Petr Bobák, CSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Josef Lazar, Dr. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.),
 •  Ing. Michala Sedláčka členem Komise pro informační technologie AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby

 •  udělil ceny předsedy AV ČR za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací těmto kandidátům:
 •  RNDr. Aleši Špičákovi, CSc., navrženému Geofyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i.,
 •  dr. Michaelu Londesboroughovi, B.Sc Hons, Ph.D., navrženému Radou pro popularizaci vědy AV ČR,
 •  PhDr. Jiřímu Proseckému, CSc., navrženému Orientálním ústavem AV ČR, v. v. i.

Vzala na vědomí

 •  návrhy na úpravu loga AV ČR,
 •  rámcový návrh nové koncepce mezinárodní spolupráce,
 •  Zprávu o činnosti Sdružení moravských pracovišť AV ČR za rok 2013.

Úplná znění zápisů ze zasedání Akademické rady na http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/akademicka_rada.