ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Dějiny umění ve společenském kontextu

Ústav dějin umění AV ČR vstoupil do nového projektu francouzsko-české spolupráce. Projekt, který se zaměřuje na výzkum raněnovověké architektury, zahájilo mezinárodní vědecké kolokvium The Discovery of Central-Plan Forms: Architecture in France and the Czech Lands between 1500 and 1800. U jeho příležitosti uspořádali 26. dubna 2014 velvyslanec Francie v České republice Jean-Pierre Asvazadourian s ředitelem ÚDU AV ČR Vojtěchem Lahodou konferenci v historických prostorách Buquoyského paláce na Malé Straně v Praze.

11_1.jpg
Foto: Petr Zinke, Archiv ÚDU AV ČR
Ústav dějin umění AV ČR představil své aktivity v historických interiérech Buqoyského paláce na Malé Straně formou posterů a vydávaných publikací.

Setkání ukázalo akademický ústav z perspektivy příští spolupráce s jedním z prestižních center francouzského univerzitního výzkumu: École pratique des hautes études v Paříži (EPHE) a zároveň upozornilo na aktuálnost témat základního akademického výzkumu ve vztahu k současné české společnosti. Za francouzskou stranu se jej zúčastnil také první rada francouzského velvyslanectví Laurent Toulouse, jehož výborná znalost české a moravské barokní architektury prozrazuje profesi historika umění, dále ředitelka mezinárodních vztahů EPHE Laurent Frabolot, historička umění profesorka Sabine Frommel z téže instituce a Rachid Makhloufi, atašé pro vědu a vysoké školy Francouzského institutu v Praze.

Čeští historikové umění a jejich francouzští partneři představili realizované i připravované projekty svých ústavů. Prof. Frommel, ředitelka programu Dějiny renesančního umění EPHE, nejprve uvedla důvody k uspořádání kolokvia: zájem obou pracovišť směřuje k rozpracování problému migrace architektonických forem s ohledem na politické a sociální podmínky jejich recepce a adaptace v období raného novověku. Do projektu se zapojují doktorandi a postdoktorandi oboru dějin umění z obou pracovišť, jakož i Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty UK.

Historička fotografie Petra Trnková z ÚDU AV ČR prezentovala výsledky projektu Obnova buquoyské kulturní krajiny řešeného v letech 2011–2015 v programu NAKI. Jeho prostřednictvím se dosud podařilo odborně zpracovat a restaurátorsky ošetřit stovky historických snímků ze sbírek ústavu, které dokumentují důležitý dobový fenomén: využívání fotografie jako dokumentačního prostředku zachycujícího postup architektonických a parkových úprav šlechtických sídel se zvláštním zřetelem na uchovávání rodové paměti. Projekt získal ohlas odborné i laické veřejnosti pro svůj metodicky nový přístup k rozsáhlým a dosud málo využívaným sbírkám fotografií ve fondech zámeckých knihoven.

11_4.jpg
Foto: Vlado Bohdan, Archiv ÚDU AV ČR

Podnět k zahájení výzkumu v oblasti sportu a umění vzešel od současného předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, bývalého špičkového veslaře a nyní úspěšného podnikatele. Zápolení ve sportovních a uměleckých disciplínách tvořilo základ olympijských soutěží ve starověkém Řecku, ale soudobá společnost vnímá tělesnou krásu spíše jako protiklad duševní ušlech­tilosti. Právě obavy z prohlubující se propasti mezi sportovci a intelektuály přivedly J. Kejvala na myšlenku vyzvat ke spolupráci historika a teoretika architektury prof. Rostislava Šváchu. Šváchovou zásluhou, kterou neumenšuje kolektiv spoluautorů z řad jeho nejlepších žáků a kolegů, vznikla v roce 2012 kniha Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012, jež dokázala v příbězích 60 staveb přiblížit vývoj sportu z pohledu historika architektury: od sportovních aktivit s vysokým společenským statusem odrážejícím se v renesančních míčovnách, jízdárnách a střelnicích přes tělocvičny sokolů a turnerů až po současné golfové kluby. Pokračováním bude připravovaná výstava Sport je umění – Umění je sport, kterou představil Tomáš Winter. Velkoryse pojaté zpracování s plánovanými zápůjčkami ze zahraničí koncepčně připravují vedle T. Wintera též V. Lahoda a R. Švácha.

11_3.jpg
Foto: Vlado Bohdan, Archiv ÚDU AV ČR
Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice, v neformálním rozhovoru se Sabine Frommel z EPHE Paris

Posledním, ale společenskou závažností prvořadým tématem historiků umění je jejich odborná a občanská aktivita při záchraně stavebních památek ohrožených developerskými a podnikatelskými záměry. O tomto tématu promluvil R. Švácha. Vedle akcí proti demolici domu čp. 1601 od Bohuslava Kozáka na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice, jejichž součástí bylo i jednání v Senátu Parlamentu ČR, podporuje ÚDU záchranu, obnovu a revitalizaci kostelů Broumovska organizované neziskovou společností Omnium. Letos na jaře vyvinuli historikové umění největší úsilí při obraně kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Jiřetíně. Nedávno opravený kostel i celé město vážně ohrožuje rozhodování o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v Podkrušnohoří. Záchranu díla slavného architekta francouzského původu Jeana Baptisty Matheyho z let 1694–1699 podpořil 28. března 2014 v Horním Jiřetíně i první rada Velvyslanectví Francie v České republice Laurent Toulouse, který vystoupil i na vědecké konferenci uspořádané ÚDU AV ČR za přispění kateder a ústavů dějin umění na univerzitách v Praze, Brně, Olomouci, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Ostravě a Opavě. V zaplněném sále Buquoyského paláce měli mnozí hosté v živé paměti otřesné snímky zasypávání památek z 50. let 20. století, které pro jiřetínskou konferenci shromáždil Petr Macek z Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK.

11_2.jpg
Foto: Vlado Bohdan, Archiv ÚDU AV ČR
Constantin Kinsky, předseda Česko-francouzské obchodní komory

V závěrečném příspěvku, který v prostorách Velvyslanectví Francie v České republice proslovil Constantin Kinsky, předseda Francouzsko-české obchodní komory, i v neformálních rozhovorech zazněla další témata k česko-francouzské spolupráci. Umělecké památky a vědecké projekty na jejich zpracování a uchování v ní mají důležité místo.

TAŤÁNA PETRASOVÁ,
Ústav dějin umění, v. v. i.