ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Fotografický fond Archivu AV ČR

Před koncem roku 2013 byl v nově koncipovaném programu institucionální podpory vědy a výzkumu na Akademii múzických umění v Praze úspěšně obhájen společný projekt Katedry fotografie FAMU, respektive oboru Restaurování fotografie, a Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Projekt „Zhodnocení a interpretace fotografického fondu Archivu Akademie věd ČR“ je koncipován jako pět let trvající společný program (2014–2018) prioritně zaměřený na otázky spojené se zkvalitněním a zvýšením efektivity péče a ochrany o fotografické materiály uložené v akademickém archivu.

13_1.jpg
Všechna fota: Archiv MÚA AV ČR

Obor Restaurování fotografie je v současnosti jediným vysokoškolským pracovištěm v ČR, které se zaměřuje na péči o fotografické materiály a cíleně se orientuje na spolupráci s významnými archivními či muzejními institucemi. Seminář MÚA a Katedry fotografie FAMU se uskutečnil v archivní badatelně 27. května 2014 s cílem konkretizovat další postup práce konzervátorů, restaurátorů a archivářů obou institucí. V tematicky dělených blocích se představily projekty, na nichž spolupracoval obor Restaurování fotografie, a archivní fondy, které byly modelově vybrány pro realizaci projektu.

Za Archiv Ústavu TGM představila Helena Kokešová sbírku fotografií z fondů Tomáše G. Masaryka a Edvarda Beneše; poukázala především na nutnost dalšího zpracování a správného uložení fotografií z rozsáhlých fondů a ukázala několik příkladů plísněmi poškozených a degradovaných alb. Následná diskuse se zabývala mj. otázkou již dříve provedené analýzy přítomnosti plísní a doporučení k uložení materiálu do doby, než bude plíseň odborně odstraněna.

13_2.jpg

Projektu se účastní dva pracovníci Archivu AV ČR. Jejich úkolem pro seminář bylo vybrat fondy zasažené povodní v roce 2002 a seznámit restaurátory se zásahy provedenými těsně po povodni a s následnou péčí o archiválie. Fondy byly většinou vytopeny jen zčásti; archiváři vybrali jak fotografický materiál zasažený přímo, tak nepřímo vlivem vlhkosti depozitáře, v němž byly archiválie několik dní uloženy, než šlo začít s jejich přesunem, odborným ošetřením a vysoušením. Vlasta Mádlová přiblížila historii Archivu AV ČR, Tomáš W. Pavlíček seznámil posluchače s obecnými fakty týkajícími se povodně a tehdejšího umístění archivu. V. Mádlová navázala popisem následných záchranných prací a odborných zásahů v kombinaci s dochovanými zprávami a literaturou na toto téma. Z konkrétních archivních fondů představil T. Pavlíček osobní fond Arnošta Bláhy a Bedřicha Hrozného a V. Mádlová dva významné celky, které se badatelsky hojně využívají a jejichž restaurování a uložení je v prvořadém zájmu Archivu AV ČR. Jde o fond ­Reportáže ČSAV a AV ČR tvořený soubory fotografií pořizovaných při příležitosti různých akcí, konferencí, výstav atd. a fond Fotosbírka Bohumila Vavrouška, který pořizoval fotografie například pro zamýšlený Literární atlas a Atlas výtvarníků. Pozoruhodným, i když badatelsky méně využívaným materiálem jsou skleněné negativy a diapozitivy z osobního fondu Jiřího Viktora Daneše z různých zemí, které procestoval. Fotografie z fondu Komise prezidia ČSAV pro vodní hospodářství – Orlík – zastupovaly fotografie sice nezasažené povodní, ale přesto značně poškozené (kroutí se).

13_3.jpg

Obor Restaurování fotografie Katedry fotografie FAMU představil jeho vedoucí Libor Jůn. Jednotlivé projekty uskutečněné během dvou let ve spolupráci s The Egyptian Exploration Society v Londýně uvedla Štěpánka Borýsková, praktickou stránku konzervátorských a restaurátorských zásahů včetně ukázky studentských prací prezentovala Blanka Hnulíková. Dotazy se týkaly finanční a časové náročnosti takto provedených zásahů na různých typech materiálů.

Seminář zakončila prohlídka depozitářů Archivu AV ČR a diskuse nad fondy a jejich uložením přímo na místě. Otázky se vztahovaly především k možnostem konzervátorských a restaurátorských zásahů a jejich kategorizaci na zásahy proveditelné v podmínkách archivního pracoviště a na ty, jež vyžadují převoz fotografických materiálů do restaurátorského ateliéru FAMU.

Specializovaný seminář s účastí odborného personálu zúčastněných institucí fakticky zahájil společný program, jehož naplňování je jedním z prvních výraz­ných vědeckých projektů realizovaných ve spolupráci AMU a AV ČR.

ADÉLA JŮNOVÁ MACKOVÁ,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.