Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > leden  > Z Bruselu

Evropská spolupráce v oblasti vědy a technologií

Více než čtyřicetiletá historie mezivládního programu na koordinaci spolupráce v oblasti vědy a technologií (European Cooperation in Science and Technology – COST) vytrvale přispívá k rozvoji evropského vědeckého a inovačního potenciálu a posiluje investice do výzkumu. Program, který se orientuje na multidisciplinární výzkum, hraje významnou roli při vytváření Evropského výzkumného prostoru – ERA.

20_1.jpg

COST synergicky doplňuje rámcové programy EU na podporu výzkumu, vývoje a inovací propojováním vědeckých komunit nejenom v Evropě, ale i na dalších kontinentech. Významně podporuje vědeckou mobilitu a posiluje excelenci ve všech oblastech vědy a technologií. O aktuálním dění v programu a výhledu do budoucna jsme hovořili se zástupkyněmi bruselského sekretariátu Tatianou Kováčikovou a Katalinou Alföldi.

Jaké současné výzvy stojí před programem COST?
Tatiana Kováčiková: Jednou z hlavních výzev je zajistit pokračování COST Akcí v nadcházejícím období 2014–2020 paralelně s programem Horizont 2020. Tento hlavní nástroj COST představuje v ERA jedinečný prvek. Výzkumníkům umožňuje prostřednictvím panevropské spolupráce společně rozvíjet nové myšlenky a iniciativy. Důležitá je otevřenost COST Akcí všem potenciálním partnerům ať již z akademické sféry nebo průmyslu. S příchodem nového programu H2020 se také změní implementační agentura COST. V roce 2014 skončí European Science Foundation – ESF (implementační orgán COST); nahradí jej nově vzniklá Asociace COST (COST Assocations), jež převezme administrativu. Cílem je, aby změnu nepocítily stávající COST Akce a byla zachována kontinuita. Dále se pro ně připravují administrativně méně náročná a uživatelsky přívětivější pravidla a výkladoví průvodci (tzv. COST Vademecum).

Zastáváte pozici vedoucí oddělení vědeckých projektů COST. Čím se převážně zabýváte?
Tatiana Kováčiková: Řízením vědeckých projektů, na které dohlíží Sekretariát. Součástí mé práce je i plánovat a koordinovat jednotlivé akce včetně výběru nových; dále zavádím hodnoticí procedury a zajišťuji hodnocení dopadu výsledků a monitoringu jednotlivých COST Akcí. Dohlížím, aby všechny aktivity byly v souladu s cíli, a také participuji na vytváření a implementaci strategií.

Cílem COST Akcí je podpořit spolupráci mezi vědci nejen v Evropě. Můžete prosím definovat konkrétní přínosy z účasti v nich?
Katalin Alföldi: COST Akce jsou panevropské vědeckotechnické sítě se zaměřením na sdílení znalostí a budování důvěry mezi jednotlivými komunitami. V účasti a otevřenosti vůči novým partnerům neexistují omezení na konkrétní vědeckotechnické oblasti, kariérní stupně a země. COST Akce jsou ideální pro navazování kontaktů, budování povědomí mezi vědeckou komunitou a vytváření vazeb mezi akademickým sektorem a průmyslem.

Horizont 2020 přichází s novými nástroji na podporu účasti pro země s nízkou participací, avšak s potenciálem pro rozvoj vědeckotechnické a inovační spolupráce. Jak můžete přispívat těmto nástrojům?
Katalin Alföldi: V mnoha případech představují předstupeň spolupráce mezi vědci, a to v různých programech na evropské i mezinárodní úrovni. Partnerství v COST Akcích může usnadnit zapojení do projektů programu Horizont 2020. K aktivitám, jimiž COST přispěje k implementaci své politiky začleňování a cílů nových nástrojů v programu Horizont 2020 (tzv. Spreading Excellence and Widening Participation), patří i propojování evropských výzkumníků v nově vznikajících oborech a podpora jejich spolupráce, vazby na průmysl a společné projekty.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR