ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpg



Stopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLIII. zasedání Akademického sněmu

XLIII. zasedání Akademického sněmu Akademie věd ČR, konané dne 12. prosince 2013 v Praze, přijímá následující usnesení:

I.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí zprávu předsedy Akademie věd ČR Jiřího Drahoše,
2. ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLII. zasedání Akademického sněmu.

II.
Akademický sněm bere na vědomí informaci o přípravě Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014.

III.
Akademický sněm

1. bere na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2013,

2. předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2014 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu nebude lišit od údajů projednaných Akademickým sněmem o více než 7 %. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště a informovala o tom XLIV. zasedání Akademického sněmu,
3. v případě, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více než 7 % vůči výdajům projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2014 v rozpočtovém provizoriu Akademie věd ČR odvozeném z projednaného návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2014 a jeho rozpisu na pracoviště XLIV. zasedání Akademického sněmu,
4. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 Akademie věd ČR za rok 2013 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XLIV. zasedání Akademického sněmu.

IV.
Akademický sněm schvaluje předloženou zprávu Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XLII. zasedání Akademického sněmu.

V.
Akademický sněm zdůrazňuje, že pouze stabilní, výkonné a kvalitní výzkumné instituce mohou garantovat efektivní využití jak institucionálních, tak i účelových prostředků z národních a zahraničních zdrojů. Nepřiměřený důraz na účelové financování vede k fragmentaci výzkumu a omezuje možnosti řízení výzkumných organizací. Akademický sněm znovu apeluje na vládu České republiky, aby tento dlouhodobý trend zvrátila a posílila institucionální financování výzkumných organizací.

V Praze 12. prosince 2013
Ověřili:
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.,
předsedající Akademického sněmu