Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Etymologické symposion

V prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně se ve dnech 6.–8. září 2011 konala mezinárodní vědecká konference Etymologické symposion Brno 2011, kterou uspořádalo etymologické oddělení Ústavu pro jazyk český AV ČR v Brně. Uskutečnila se v roce 100. výročí založení Kanceláře Slovníku jazyka českého – iniciačního pracoviště a předchůdce Ústavu pro jazyk český (viz AB 6/2011).

16_1.jpg
Foto: Archiv ÚJČ AV ČR

Setkání s podtitulem Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě se zúčastnilo na 50 vědců ze slavistických pracovišť z 12 evropských zemí (Bulharska, České republiky, Chorvatska, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska, Srbska a Švédska). Po konferencích z let 1999, 2002, 2005 a 2008 šlo již o pátou podobnou akci v Brně. Uskutečnila se pod záštitou předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše a hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, finančně ji podpořily Grantová agentura ČR a firma Vinselekt doc. Miloše Michlovského.
Při zahájení přivítala účastníky jedna z organizátorek – vedoucí etymologického oddělení ÚJČ AV ČR dr. Helena Karlíková. Následně promluvil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák, který vyjádřil radost, že se v Brně konají významná vědecká setkání, jejichž předmětem je náš mateřský jazyk. Poté účastníky uvítal současný proděkan pro vědu a doktorské studium Filozofické fakulty MU prof. Jan Zouhar a popřál jim mnoho zdaru a tvůrčího neklidu. Pozdrav od předsedy Českého komitétu slavistů prof. Jana Kořenského vyřídil tajemník komitétu dr. Ondřej Bláha. Závěrem promluvila zástupkyně ředitele ÚJČ AV ČR dr. Jarmila Bachmannová a mj. pozvala přítomné na výstavu Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, jež se po letním úspěchu v pražském Klementinu a na Národní třídě v září přesunula do prostor brněnské Moravské zemské knihovny.
Poté se již rozběhl vědecký program, a to formou jednání v plénu. V jednotlivých blocích zazněly příspěvky, jejichž tématem se stala především etymologická analýza jednotlivých slov či celých slovních rodin, přičemž autoři kladli v různé míře důraz na otázky hláskoslovné, slovotvorné či významové. Výrazným novem bylo širší tematické rozpětí. Konference nebyla vyhrazena pouze etymologii, ale v duchu podtitulu Teorie a empirie v slovanské diachronní jazykovědě se otevřela i dalším disciplínám spadajícím pod zastřešující téma zkoumání vývoje slovanských jazyků. Mnozí autoři tak přednesli referáty zabývající se otázkou původu praslovanštiny (společného prajazyka všech slovanských jazyků) nebo vývojem konkrétního jevu v některém ze slovanských jazyků. Obsahová otevřenost byla pro účastníky jistě přínosná. Etymologové tělem i duší, tradičně silní v empirii, si mohli na příspěvcích neetymologických kolegů uvědomit potřebnost většího teoretického zázemí pro jakýkoli vědecký výzkum, a naopak neetymologové mohli při poslechu hutných etymologických příspěvků pochopit důležitost poctivé práce s jazykovým materiálem. O jednotlivých poznatcích a názorech se pochopitelně hovořilo v diskusích, které po každém bloku následovaly, a jak už to bývá, mnohdy byly diskuse napínavější než samy referáty.
Během konference si mohli účastníci prohlédnout a zakoupit odbornou jazykovědnou literaturu, především z dílny brněnského etymologického pracoviště. Jednání zpestřila též exkurze do Punkevních jeskyní a k propasti Macocha v Moravském krasu.
Etymologické symposion Brno 2011, za jehož zdárný průběh se zasloužily především hlavní organizátorky – dr. Helena Karlíková a dr. Ilona Janyšková – patří k tradičním akcím, jichž se rádi a opakovaně účastní slavisté všech generací. Pravidelně na něm participují pracovníci významných etymologických pracovišť, která se zaměřují na slovanskou etymologii, a to především z Moskvy, Bělehradu či Krakova. Po jejich boku je význačným centrem slovanské etymologie právě Brno.
Dodejme, že stejně jako v minulých případech i tentokrát etymologické oddělení ÚJČ AV ČR vydá příspěvky přednesené na sympoziu v recenzovaném sborníku, který vyjde příští rok v úspěšné ediční řadě Studia etymologica Brunensia.

JANA VILLNOW KOMÁRKOVÁ a VÍT BOČEK,
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.