Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > prosinec  > Ocenění

Medaile Ernsta Macha Karlu Jungwirthovi

Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách převzal ve vile Lanna u příležitosti sedmdesátých narozenin Ing. Karel Jungwirth, DrSc., ředitel Badatelského centra PALS – společného pracoviště Ústavu fyziky plazmatu a Fyzikálního ústavu AV ČR. Jde o mezinárodně uznávaného odborníka v oblasti lineární i nelineární teorie vysokoteplotního plazmatu, fyziky výkonových elektronových a iontových svazků a výkonových systémů pro výzkum laserového plazmatu.

21_1.jpg
Foto: Zdeněk Tichý, Archiv KNAV

Karel Jungwirth absolvoval v roce 1963 s vyznamenáním FTJF ČVUT v Praze, v roce 1966 získal hodnost kandidáta a v roce 1992 doktora fyzikálně matematických věd. Téhož roku nastoupil do Ústavu fyziky plazmatu tehdejší ČSAV, kde byl vícekrát zvolen do vědecké rady a v nedávných letech zastával post vedoucího oddělení laserového plazmatu. „Je typickým příkladem příslušníka tzv. „ztracené generace“, která opouštěla tehdy již značně liberální univerzitní prostředí a vstupovala do praktického života ve druhé polovině šedesátých let, nesmířila se s okupací Československa v roce 1968, nepodlehla svodům tehdejších „normalizátorů“ a nikdy se nezpronevěřila svým mravním zásadám,“ uvedl v laudatiu dr. Jiří Ullschmied.
Po listopadu 1989 byl Karel Jungwirth zvolen členem předsednictva Komory volených zástupců. V letech 1990–1991 přednášel na University of Texas v Austinu a v Institute for Fusion Studies. Po návratu vedl od roku 1991 do 2001 oblast věd o neživé přírodě ČSAV, od roku 1993 byl po dvě funkční období členem předsednictva AR, ve druhém místopředsedou AV ČR. V období 2001–2006 působil jako ředitel Fyzikálního ústavu AV ČR a do května 2007 byl pověřen jeho řízením. Stál u zrodu Badatelského centra PALS a byl řešitelem-koordinátorem prvního projektu Výzkumného centra laserového plazmatu LN00A100 a nyní stávajícího projektu Centra laserového plazmatu LC528 (2005–2011). Působil rovněž jako odpovědný řešitel projektu PALS Research Centre akce Access 5. RP EU, aktuálně jako manažer projektu PALS v 6. & 7. RP v rámci konsorcia LASERLAB-EUROPE; od r. 2004 je členem jeho řídicího orgánu. Badatelské centrum PALS získalo pod vedením Karla Jungwirtha vynikající mezinárodní renomé. Díky němu se Česká republika stala respektovaným partnerem takových evropských laserových velmocí, jako jsou Velká Británie, Francie a Německo.
Karel Jungwirth byl či je členem mnoha odborných komisí a rad (komise pro obhajoby CSc. – předseda, komise pro obhajoby DrSc., komise pro DSc. – předseda, Rada obranného výzkumu MO, Rada pro výzkum, vývoj a inovace atd.). V roce 1995 byl na ustavujícím zasedání IA ČR zvolen jejím viceprezidentem, opakovaně pak v roce 1998. Zúčastnil se práce domácích i zahraničních grémií při evaluaci projektů a pracovišť (programy vyhlašované AV ČR, MPO, NATO Science Fellowships, panelů expertů programů Marie Curie Training and Mobility of Researches 4., 5. a 6. RP EU, PALS user selection panelů a dalších). Významně se podílel na úsilí transformovat AV ČR i českou vědní a vzdělávací komunitu na moderní efektivní a výkonnou součást mezinárodního znalostního společenství.
Od r. 2001 je Karel Jungwirth podle WOS autorem nebo spoluautorem 73 prací publikovaných v mezinárodních časopisech a konferencích (přes 760 citací těchto prací s H-indexem 15).

red