ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Konference k první průběžné zprávě z Mezinárodního auditu VaVaI v ČR

V prostorách hotelu International v Brně se 23. září 2010 uskutečnila konference České fórum pro výzkum, vývoj a inovace 2010, kterou uspořádalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci IPN Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR a implementace jeho výsledků do strategických dokumentů (Audit VaVaI).

05_1.jpg
Všechna fota: © Karenina
Bea Mahieu (vlevo), Erik Arnold a Jitka Moravcová na konferenci České fórum pro výzkum, vývoj a inovace 2010

Cílem konference bylo předložit k veřejné diskusi metody a výsledky první části mezinárodního auditu systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Fórum představovalo jedinečnou možnost diskutovat s evropskými odborníky o metodách hodnocení výsledků výzkumu a vývoje u nás i jinde v Evropě. Shrnutí této konference a první průběžné zprávy z auditu systému VaVaI v ČR a zásadní výstupy z ní včetně fotografií a prezentací naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/ipn-pro-oblast-terciarniho-vzdelavani-vyzkumu-a-vyvoje/mezinarodni-audit-vedy-vyzkumu-a-inovaci/soubory-ke-stazeni. Na této webové adrese je k dispozici i kompletní první průběžná zpráva.

Konferenci zahájila prof. Jitka Moravcová, hlavní odborná garantka a koordinátorka projektu, na jejíž vystoupení navázal první náměstek ministra školství Kryštof Hajn. Po jeho úvodním slově a přivítání všech přítomných následovaly příspěvky jednotlivých členů konsorcia pod vedením společnosti Technopolis ­Limited. Celým programem provázela moderátorská dvojice Aleš Vlk a Otakar Fojt. Konferenci zakončila diskuse účastníků se zástupci dodavatele auditu a hlavní odbornou garantkou projektu.

Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR, který je klíčovou součástí individuálního projektu národního řešeného MŠMT a z 85 % financovaného evropským sociálním fondem, představil po třech měsících práce první výsledky. Konsorcium pěti zahraničních institucí, které podobné analýzy v minulosti realizovalo v několika zemích EU15 a které zajišťuje audit jako veřejnou zakázku pro MŠMT, prezentovalo kritickou analýzu struktury řízení a financování systému VaVaI v ČR a identifikovalo potenciální problémy řízení spojené s rozložením kompetencí a analytickým zabezpečením RVVI a poskytovatelů.

Audit se věnoval analýze Metodiky hodnocení výsledků, která tvoří podstatnou část probíhající reformy celého systému VaVaI. V posledních letech se v ČR uskutečňuje obtížná diskuse o přesunu veřejné podpory mezi segmenty VaVaI, vědními obory a mezi vědeckými institucemi. Metodika hodnocení 2010 zaváděná RVVI vede podle dodavatele auditu:

  • k několikanásobnému navýšení prostředků v některých oborech a k obdobně dramatickým poklesům v oborech jiných bez racionálního zdůvodnění těchto kroků,
  • k přímé konkurenci mezi jednotlivými obory vedené nástroji, které některé obory znevýhodňují (rozdělení na 10 oborů je nedostatečné),
  • i v prvním roce přechodného období k zásadnímu ovlivnění 30 % finančních zdrojů univerzit a 80 % zdrojů Akademie věd.

05_2.jpg
Konferenci zakončila bohatá diskuse se zástupci dodavatele auditu a hlavní odbornou garantkou projektu.

Výsledkem první analytické zprávy projektu je konstatování, že současný systém financování VaVaI v ČR se zcela vymyká ověřené zahraniční praxi. Aplikace stávající

Metodiky hodnocení výsledků

na rozdělení veřejné podpory výzkumným organizacím představuje velké riziko pro celý systém VaVaI v ČR. Vzhledem k tomu, že rychlé a dramatické změny ve financování VaV jsou vzhledem k charakteru výzkumné činnosti obvykle spojeny s nevratnými a dlouhodobými dopady, mají být hluboce argumentačně podpořeny a široce zdůvodněny. V opačném případě jsou neslučitelné se zahraniční dobrou praxí. Závažným doporučením konsorcia je pozastavit aplikaci v současnosti používané

Metodiky hodnocení výsledků

do doby, než bude vypracován vhodnější systém. Tento závěr podporují i auditem identifikované rozpory mezi aplikací současné

Metodiky hodnocení výsledků

na financování a vládními prioritami v oblasti aplikovaného výzkumu.Důležitým výsledkem první fáze auditu je také bi-bliometrické mezinárodní srovnání citačního impaktu vědecké produkce z ČR podle hlavních 30 vědních oborů a institucí. Tato analýza je založena na oborově normalizovaných indikátorech a vychází z přiřazení adres desítek tisíc výstupů v databázi

Web of Science

jednotlivým vědním oborům a institucím v ČR. O tyto podklady se může kterýkoli orgán hodnotící kvalitu výzkumu v ČR včetně RVVI opřít při svém rozhodování a získat tak aspoň hrubý oborový přehled o výzkumném impaktu a produkci.Prezentace první zprávy z mezinárodního auditu VaV v ČR se konala formou jednodenní otevřené konference uskutečněné 23. září 2010 v Brně. Do programu konference byly zařazeny jednak přehledové příspěvky autorů auditu, jednak hodnotící příspěvky z hlediska současných potřeb VaV v ČR.Přednesené referáty přinesly tvrdá data o výkonnosti vědních oborů, strukturované srovnání se systémy VaVaI v jiných zemích a příklady chybné aplikace hodnocení prováděných v ČR, která neodpovídá cílům reformy VaVaI, jak byly při jejím zavedení formulovány. Diskuse za hojné účasti odborníků z pléna, které čítalo 150 účastníků, členů RVVI a představitelů vedení univerzit a ústavů akademie, se věnovala hlavně otázce dalšího postupu v situaci, kdy současná

Metodika hodnocení

neumožňuje efektivně realokovat veřejné zdroje, ale předchozí systém hodnocení je také v mnoha ohledech nevhodný. K tomuto závěru však zazněly také kritické hlasy, podle kterých je ve zprávě věnován poměrně malý prostor ještě částečně existujícímu systému institucionálního financování prostřednictvím výzkumných záměrů. Druhým často diskutovaným tématem byl vztah a srovnání výkonnosti Akademie věd a univerzit.Hlavním závěrem diskuse bylo konstatování, že není účelné pokračovat v implementaci nedávno připravené modifikaci

Metodiky hodnocení

. Dělení na 10 oborů problémy současně používané

Metodiky hodnocení 2010

kvalitativně z principu neřeší. V Norsku či Spojeném království se používá oborů 30 až 60 a uvnitř oborů se používá kvalitativní hodnocení bibliometrických dat. S odkazem na analýzu relevantních systémů Rakouska a Norska, které omezují roční změny rozpočtů na úrovni dvou až pěti procent, byl jasně formulován imperativ provádět při takto vysoké míře nejistoty o správném postupu pouze velmi pomalé změny ve financování jednotlivých oborů či institucí a v mezidobí vypracovat nový oborově specifický systém metodik hodnocení, který by vycházel z bibliometrických dat v oborech, kde je to vhodné, ale zároveň ve všech oborech využíval i odborného kvalitativního hodnocení.Audit v dalším období nabídne detailní hodnocení vybraných vědeckých pracovišť základního a aplikovaného výzkumu, které dovolí srovnat jejich skutečnou „vzdálenost“ od nejlepších mezinárodních postupů s tím, jak byla tato pracoviště hodnocena místním systémem hodnocení. Dále se audit bude věnovat otázce jak připravit vhodnou metodiku hodnocení do budoucna (audit sám ale tyto metodiky nevyvine) a jak vyřešit přechodové období mezi současným stavem a budoucí mezinárodní praxí. Výsledky této části auditu by měly být k dispozici v březnu 2011.Předpokládá se, že konsorcium ukončí kompletní audit v závěru roku 2011. Projektový tým pak bude mít za úkol ve spolupráci s dalšími institucemi připravit návrh implementace výsledků, závěrů a doporučení auditu do legislativní praxe a do hlavních strategických materiálů pro VaVaI v ČR.Článek byl převzat z webových stránek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kde jsou vystaveny ke stažení všechny prezentace z konference a další dokumenty vztahující se k projektu.

Zpráva projektového týmu