ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů a zkoušek 2010–2011

Vážení zájemci o jazykové kurzy,
i pro příští školní rok 2010–2011 je pro vás připravena nabídka výuky jazyků v Kabinetu studia jazyků ÚJČ AV ČR. Nabízíme vám kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny v širokém spektru zaměření, pokročilosti i rozsahu výuky včetně přípravy k mezinárodním zkouškám. Všechny kurzy jsou pro pracovníky AV ČR přístupné pouze za administrativní poplatek.
Pořádáme též kurzy tzv. nadstandardních jazyků, tj. španělštiny, italštiny, ruštiny a arabštiny, na něž se vztahuje kurzovné; pro pracovníky AV ČR ve zvýhodněné sazbě.
Pro zimní semestr, tj. září 2010 až leden 2011, jsme připravili speciální nabídku tzv. blended-learningových kurzů pro doktorandy. V rámci prestižního projektu OPPA ze strukturálních fondů EU připravil řešitelský tým KSJ pět nových kurzů kombinujících prezenční a on-line výuku se zaměřením na praktické jazykové dovednosti pro doktorandy. Pro všechny doktorandy (tj. akademické i mimo AV ČR) budou tyto kurzy zdarma, protože se jedná o pilotní fázi projektu. V letním semestru je otevřeme pro všechny zájemce.

Podrobné informace naleznete v následující nabídce nebo na internetových stránkách www.langdpt.cas.cz. Můžete nás rovněž kontaktovat buď na tel.: 222 828 401 nebo na e-mailu: ­polaskova@langdpt.cas.cz.

Těšíme se na vás v novém školním roce 2010–2011.

Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i.

Termín pro odevzdání přihlášek: 21. 6. 2010

Rozřazovací testy do kurzů se konají 21., 22. a 23. 6. 2010 od 8:00 do 14:00 h vždy v celou hodinu.

Zařazení posluchačů do kurzů bude od srpna 2010 zveřejněno na našich internetových stránkách – e-maily o zařazení neposíláme!!!

Výuka ve školním roce 2010–2011 se zahajuje 6. 9. 2010.


STANDARDNÍ KURZY

ANGLIČTINA

I. Všeobecná angličtina

Základní kurzy A1 a výše (1x nebo 2x týdně)
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Pozkouškové kurzy: British Studies B2+
Special Projects B2+
Kurzy jsou zaměřené na upevnění vybraných komunikačních dovedností.

Pronunciation A1–B2 (1x týdně)
Jednosemestrální kurz se zaměřuje na problematické jevy anglické výslovnosti. Procvičuje výslovnost jednotlivých fonémů, slov i celých vět s důrazem na správný přízvuk a intonaci. Součástí kurzu jsou poslechová cvičení. Kurz lze nabídnout na úrovních elementary, pre-intermediate, intermediate a upper-intermediate.

II. Akademická angličtina

NOVINKA: Blended learning
Academic Writing
Presentation Performance
Real English
Specializované kurzy pro doktorandy, které kombinují prezenční a on-line výuku.

Odborná angličtina – English for Science and Technology A2–C1 (1x nebo 2x týdně)
Kurzy angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu jsou zaměřené na slovní zásobu, gramatické struktury a jazykové dovednosti potřebné pro odbornou komunikaci. Součástí kurzů je i příprava na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.

Písemný projev B2+ (1x týdně)
Kurz se zaměřuje na různé formy odborného písemného projevu s důrazem na odlišnou strukturu a výstavbu anglického textu a další aspekty písemného vyjadřování včetně stylistiky a gramatiky. Je určen pro středně pokročilé a pokročilé.

III. Příprava k mezinárodním zkouškám

PET Cambridge Preliminary English Test B1 (2x týdně)
Tento kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu ve všech jazykových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE. Tato zkouška je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy.

FCE Cambridge First Certificate in English B2 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na všechny jazykové dovednosti, tj. mluvení, čtení, psaní, poslech i gramatiku. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to v březnu, v červnu nebo v prosinci.
Závěrečný předzkouškový kurz FCE B2 (2x týdně)
Nástavbový jednosemestrální kurz je určen pro posluchače, kteří se chystají ke zkoušce FCE. Jde o systematickou přípravu k jednotlivým částem zkoušky, zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, tematických celků i potřebných testovacích technik čtení, poslechu a psaní. Kurz v zimním semestru je přípravou ke zkoušce v prosinci a v březnu, v letním semestru k červnovému termínu zkoušky.

Předzkouškové kurzy: Pre CAE B2+
Pre CPE C1+
Kurzy jsou zaměřené na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a komunikativních dovedností. Jsou předstupněm k přípravným kurzům ke zkouškám CAE, resp. CPE.

Skills for Cambridge Exams B2 (1x týdně)
Kurz se zaměřuje zejména na Speaking a Writing jako tvořivé dovednosti, které nejsou v běžných předzkouškových kurzech dostatečně procvičovány. Cílem je tyto dovednosti procvičit strukturovaně tak, jak je zkouškové formáty vyžadují. Doplňkovými aktivitami bude i Listening a také Reading se zaměřením na Set Books – četbu knih, které jsou ke zkouškám předepsány. V kurzu se neprocvičuje gramatika ani slovní zásoba, pokud přímo nesouvisí s dovednostmi mluvení a psaní. Kurz je vhodný pro posluchače připravující se na zkoušky FCE a CAE.

CAE Cambridge Certificate in Advanced English C1 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz přípravy na zkoušku, která se řadí nad FCE, je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech zejména autentických materiálů. Pro svou všestrannost a praktické zaměření je CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušky se rovněž konají na Britské radě, a to v březnu, červnu a v prosinci.

Závěrečný předzkouškový kurz CAE C1 (2x týdně)
Dvousemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům připravujícím se na zkoušku CAE. Zaměřuje se systematicky na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik. Kurz je přípravou ke zkoušce v březnu a červnu.

CPE Cambridge Certificate of Proficiency in English C2 (2x týdně)
Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, které připravuje ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.

iBT TOEFL B2+ (2x týdně)
Tento kurz pro středně pokročilé a pokročilé studenty připravuje na iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL požadovanou americkými a kanadskými univerzitami a některými dalšími institucemi jako vstupní podmínku pro studium a stipendia uchazečů ze zahraničí. Zkoušku mohou studenti složit v našem testovacím centru Na Florenci 3.
NĚMČINA

NOVINKA: Blended learning

Profesní a každodenní komunikace
Kurz němčiny s širokou nabídkou on-line aktivit
Specializované kurzy pro doktorandy kombinující prezenční a on-line výuku.

Všeobecná němčina A1 a výše (1x týdně)
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.

Zertifikat Deutsch B1 a B2 (1x nebo 2x týdně)
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku je možno složit na Jazykové škole v Praze, která je k tomu zplnomocněna Goethe-Institutem.


FRANCOUZŠTINA

NOVINKA: Blended learning

Profesní a každodenní komunikace
Specializované kurzy pro doktorandy které kombinují prezenční a on-line výuku.

Všeobecná francouzština A1 a výše (1x týdně)
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností (mluvení, poslech, čtení, gramatika, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.

Přípravný kurz ke zkoušce DELF A1–B2 (2x týdně)
Kurz DELF připravuje zájemce k základnímu francouzskému certifikátu DELF ve čtyřech úrovních (A1, A2, B1, B2) od mírné po střední pokročilost. Cílem je schopnost absolventa komunikovat ústně i písemně v běžných situacích každodenního života. Zkoušky se skládají na Francouzském institutu v Praze. Zkouška DELF je uznávána českou státní správou a je k ní přihlíženo při přijímacích řízeních na českých i francouzských univerzitách.

Přípravný kurz ke zkoušce DALF C1 a C2 (2x týdně)
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou variantách pokročilosti (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.


ČEŠTINA PRO CIZINCE

Odborný jazyk pro zahraniční doktorandy A1 a výše
Kurz je zakončený zkouškou z češtiny jakožto jednoho ze dvou volitelných jazyků v rámci doktorandského studia.

Základní kurz
Kurz je zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí.
NADSTANDARDNÍ KURZY

ŠPANĚLŠTINA

Všeobecná španělština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.


ITALŠTINA

Všeobecná italština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.


RUŠTINA

Všeobecná ruština A1 a výše
Kurzy na různých úrovních pokročilosti se zaměřují na získání a zdokonalení jazykových znalostí a dovedností v obecné konverzaci.


ARABŠTINA

Základy arabštiny A1 a výše
Kurz je určen pro studenty, kteří chtějí poznat základy nejrozšířenějšího semitského jazyka. Seznámí se s fonetikou, písmem, vztahem mezi spisovným jazykem a základy gramatiky, která bude procvičována v praktických výrazech a větách.


INTENZIVNÍ KURZ

ANGLIČTINA, NĚMČINA, FRANCOUZŠTINA

Cílem týdenních, tzv. předvýjezdových kurzů je rychlé zopakování znalostí jazyka a jejich další praktické rozvíjení (např. před služební cestou, stáží, ale i pro účely konverzace na obecná témata). Kurzy se konají vždy v únoru a červnu. Při zařazování do kurzu není výjezd do zahraničí podmínkou.

Aktuální kurz: 14. 6.–18. 6. 2010
Termín odevzdání přihlášek: 4. 6. 2010
Přihlášky naleznete na našich internetových stránkách nebo na sekretariátu.

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

TOEFL iBT
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR se sídlem Na Florenci 3, Praha 1 je akreditovaným testovacím střediskem ETS pro TOEFL iBT. Pro další informace kontaktujte PhDr. Evu Škarkovou, tel.: 222 828 401, skarkova@langdpt.cas.cz.

Registrace k testu je možná pouze on-line:
www.ets.org/registerme.html.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR, v. v. i., je certifikovaným místem pro přípravu ke cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme on-line 3x ročně, zkoušky se skládají na Britské radě v březnu, červnu a prosinci. Kontakt a další informace získáte od PhDr. Libuše Sýkorové: sykorova@langdpt.cas.cz nebo na tel.: 222 828 401.

Bližší informace naleznete na: http://www.langdpt.cas.cz/.