ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 16. zasedání AR AV ČR 6. 4. 2010

Akademická rada se zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila
n Statut komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
n Jednací řád komisí pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
n Protokol o vědecké spolupráci mezi Akademií věd ČR a Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAC),
n úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 12. zasedání, konaného dne 30. března 2010.

Jmenovala
n Komisi pro životní prostředí AV ČR na funkční období 2010–2011 ve složení:
předseda – MUDr. Radim Šrám, DrSc.
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
místopředseda – prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc. (Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.);
členové – Ing. Karel Aim, CSc.
(Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.);
doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc.
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích);
prof. RNDr. Martin Braniš, CSc.
(Přírodovědecká fakulta UK);
doc. Ing. Pavel Cudlín, CSc.
(Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v. v. i.);
PaedDr. Tomáš Hák, Ph.D.
(Centrum pro otázky životního prostředí UK);
doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc.
(Česká zemědělská univerzita v Praze);
RNDr. Čeněk Novotný, Ph.D.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.);
Ing. Martina Pásková, Ph.D.
(Ministerstvo životního prostředí ČR);
prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc.
(Česká zemědělská univerzita v Praze);
Ing. Miroslav Punčochář, DSc.
(Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.);
prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.
(Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.);
MUDr. Eva Rychlíková
(Česká inspekce životního prostředí);
RNDr. Pavel Sedláček, CSc.
(Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.);
doc. Ing. Josef Seják, CSc.
(Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem);
Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
(Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.);
doc. Ing. Petr Šauer, CSc.
(Vysoká škola ekonomická);
RNDr. Miroslav Šrůtek, Ph.D.
(Botanický ústav AV ČR, v. v. i.);
Ing. Zdeňka Šustáková
(Technologické centrum AV ČR);
Ing. Zbyněk Večeřa, CSc.
(Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.);
RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
(Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);
prof. RNDr. Jan Žďárek, DrSc.
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
n místopředsedou Koordinační komise pro zařazování pracovníků do nejvyššího kvalifikačního stupně pro I. OV jejího dosavadního člena RNDr. Pavola Mikulu, DrSc., a místopředsedkyní Koordinační komise za III. OV prof. PhDr. Jarmilu Gabrielovou, CSc.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby jmenoval
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro matematiku, fyziku a informatiku ve složení:
předseda – doc. RNDr. Jiří Tůma, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
členové – prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc.
(Ústav experimentálnej fyziky SAV);
doc. RNDr. Pavel Cejnar, Dr.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
RNDr. Štefan Olejník, DrSc.
(Fyzikální ústav SAV);
prof. RNDr. Vladimír Porubčan, DrSc.
(Univerzita Komenského v Bratislavě
– Fakulta matematiky, fyziky a informatiky);
prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc.
(Masarykova univerzita – Fakulta informatiky);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro aplikovanou fyziku ve složení:
předsedkyně – prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
členové – doc. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
(ČVUT v Praze – Fakulta stavební);
prof. Ing. Robert Černý, DrSc.
(ČVUT v Praze – Fakulta stavební);
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.
(Univerzita Palackého v Olomouci
– Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. (ČVUT v Praze
– Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská);
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro vědy o Zemi ve složení:
předseda – prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
(UK v Praze – Matematicko-fyzikální fakulta);
členové – prof. RNDr. Miroslav Bielik, DrSc.
(Univerzita Komenského v Bratislavě
– Prírodovedecká fakulta);
Mgr. Vojtěch Janoušek, Ph.D.
(Česká geologická služba);
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
– Fakulta hornicko-geologická);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro chemické vědy ve složení:
předseda – prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
členové – prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc.
(Univerzita Pardubice – Fakulta chemicko-technologická);
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Stanislav Labík, CSc.
(Vysoká škola chemicko-technologická,
Fakulta chemicko-inženýrská);
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Ivan Stibor, CSc.
(Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.);
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc., dr. h. c.
(Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
– Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro biologické a lékařské vědy ve složení:
předseda – prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
členové ­– doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.
(Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.);
prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
(JU v Českých Budějovicích – Fakulta rybářství a ochrany vod);
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
(UK v Praze – 1. lékařská fakulta);
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
(Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta);
RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. (Masarykův onkologický ústav);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro biologicko-ekologické vědy ve složení:
předseda – prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
(UK v Praze – Přírodovědecká fakulta);
členové – doc. RNDr. Milan Gelnar, CSc.
(Masarykova univerzita – Přírodovědecká fakulta);
doc. Ing. Vladimír Košťál, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.);
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Miroslav Strnad, DSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta);
prof. Ing. Karel Voříšek, CSc. (Česká zemědělská univerzita v Praze – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro sociálně-ekonomické vědy ve složení:
předseda – doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
členové – Dipl. Ing. Zdeněk Drábek, D.Phil.,
prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (UK v Praze – Fakulta sociálních věd), prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., dr. h. c.
(UK v Praze – Právnická fakulta);
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.
(Ústav experimentálnej psychológie SAV);
prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.
(Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.);
prof. Jozef Výrost, DrSc. (Spoločenskovedný ústav SAV);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro historické vědy ve složení:
předseda – prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
(Univerzita Pardubice – Filozofická fakulta);
členové – prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci –Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. (Slezská univerzita v Opavě
– Filozoficko-přírodovědecká fakulta);
PhDr. Dušan Kováč, DrSc. (Historický ústav SAV);
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
(Masarykova univerzita – Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Petr Sommer, DSc. (Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.);
n Komisi pro hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 pro humanitní a filologické vědy ve složení:
předsedkyně – prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
(Masarykova univerzita – Filozofická fakulta);
členové – prof. PhDr. Ivan Blecha, CSc.
(Univerzita Palackého v Olomouci – Filozofická fakulta);
doc. PhDr. Olga Lomová, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.
(Ostravská univerzita v Ostravě – Filozofická fakulta);
prof. PhDr. Tibor Pichler, CSc. (Filozofický ústav SAV);
doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
(UK v Praze – Filozofická fakulta);
prof. em. PhDr. Josef Vintr
(Universität Wien, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät).

Vzala se souhlasem na vědomí
n zprávu o průběhu Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR.

Vzala na vědomí
n usnesení vlády České republiky ze dne 22. března 2010 č. 224 ke Zprávě o realizaci Koncepce integ­race cizinců v roce 2009,
zprávu o činnosti Archeologické evaluační komise AV ČR.