ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 252. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 9. 4. 2010

ZÁVAŽNÉ PROJEDNÁVANÉ BODY A ZÁVĚRY ZE ZASEDÁNÍ

Volby kandidátů na členy vědecké rady Grantové agentury ČR
Členy vědecké rady GA ČR z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady podle § 36 odst. 6 zákona č. 130/2002 Sb. Dále vláda jmenuje z členů vědecké rady GA ČR jejího předsedu a místopředsedu, a to rovněž na návrh Rady. V souladu s uvedenými předpisy a jednacím řádem Rady se volilo 12 kandidátů na členy vědecké rady GA ČR, a to včetně předsedy a místopředsedy. Na základě veřejné výzvy bylo do vědecké rady GA ČR navrženo celkem 63 kandidátů od 46 navrhovatelů.
Rada schválila výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na členy vědecké rady GA ČR, na základě kterého bylo zvoleno v prvním kole 11 kandidátů na členy vědecké rady GA ČR: doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prof. MUDr. Josef Syka, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., prof. RNDr. Jan Hanousek, CSc., prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., prof. Ing. Jiří Málek, DrSc., prof. RNDr. Tomáš Jungwirth, Ph.D., prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc., doc. RNDr. Jana Pěknicová, CSc. Na funkci předsedy byl zvolen prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. Místopředseda a dvanáctý člen bude volen na příštím zasedání Rady; poté bude dopracován materiál a následně předložen vládě.

Volby kandidátů na členy výzkumné rady Technologické agentury ČR
Členy výzkumné rady TA ČR z řad odborníků jmenuje a odvolává vláda na návrh Rady podle § 36a odst. 7 zákona č. 130/2002 Sb. a podle článku 6 odst. 2 statutu TA ČR. Podle článku 6 odst. 4 statutu TA ČR vláda jmenuje z členů výzkumné rady TA ČR jejího předsedu a místopředsedu, rovněž na návrh Rady. V souladu s uvedenými předpisy a jednacím řádem Rady se volilo 12 kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR, a to včetně předsedy a místopředsedy. Na základě veřejné výzvy bylo do výzkumné rady TA ČR navrženo celkem 105 kandidátů od 80 navrhovatelů.
Rada schválila výsledek tajného hlasování o návrzích kandidátů na členy výzkumné rady TA ČR, na základě kterého byli zvoleni: prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., doc. Ing. Martin Fusek, CSc., prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., prof. Ing. Petr Zuna, CSc., prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., Ing. Pavel Komárek, CSc., Jan Zábský, MBA, prof. PhDr. Potůček Martin, CSc. MSc., prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc., Ing. Erik Geuss. Na funkci předsedy byl zvolen prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., a na funkci místopředsedkyně prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
Sekretariát dopracuje materiál pro vládu podle výsledku voleb a předseda Rady jej vládě předloží.

Návrh výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013
Předložení návrhu výdajů na výzkum, vývoj a inovace vládě musí předcházet zpracování celého státního rozpočtu ČR, proto je nutné materiál schválit Radou a rozeslat neprodleně do meziresortního připomínkového řízení a poté předložit vládě.
Radě byl předložen Návrh na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013 a pozměňovací návrh předsednictva Rady, ve kterém navrhlo zachování výše výdajů ve střednědobém výhledu na úrovni r. 2011, tj. výdaje na r. 2012 a 2013 ve výši 26 599 mil. Kč.
Schválený materiál v předloženém znění pozměňovacího návrhu předsednictva Rady rozešle sekretariát Rady do meziresortního připomínkového řízení.

Výzva k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady
V souvislosti s plánovanou obměnou Rady mají být také obměněny poradní orgány Rady, tj. tři odborné komise (Odborná komise pro společenské a humanitní vědy, Odborná komise pro vědy živé přírody a Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství), Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů a Bio­etická komise. Radě byl proto předložen návrh na text výzvy k podávání návrhů na jejich členy.
Rada schválila návrh výzvy a uložila sekretariátu Rady zveřejnit výzvu k podávání návrhů na členy poradních orgánů Rady na www.vyzkum.cz.

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů – vypořádání meziresortního připomínkového řízení
Materiál byl dne 12. 3. 2010 rozeslán do meziresortního připomínkového řízení 27 připomínkovým místům s termínem do 29. 3. 2010. Zásadní připomínky zaslalo 11 připomínkových míst. Všech 327 připomínek bylo vypořádáno, dohadovací řízení o zásadních připomínkách (147) proběhlo dne 7. 4. 2010. Návrh je předkládán s rozpory, do předkládací zprávy bude doplněna podstata těchto rozporů.
Některé rozpory jsou bez zásadní změny zadání, resp. legislativy neřešitelné. Někteří připomínkující ale při vypořádání uvedli, že zváží, zda budou na rozporu trvat.
Rada schválila vypořádání meziresortního připomínkového řízení, uložila předsednictvu a sekretariátu Rady promítnout vypořádání meziresortního připomínkového řízení do materiálu pro jednání vlády do 16. dubna 2010 a následně požádala předsedu Rady o předložení materiálu na jednání vlády.

Návrhy programů VaVaI MŠMT (Návrat a ERC-CZ)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo Radě ke stanovisku návrhy programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Návrat a ERC-CZ. Návrhy byly Radě předloženy podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění zákona č. 110/2009 Sb.
Rada k těmto programům vypracovala nesouhlasná stanoviska, v kterých nedoporučuje poskytovateli předložit návrhy obou programů vládě a požaduje jejich přepracování podle uvedených připomínek a jejich opětovné předložení ke stanovisku Radě podle § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Sekretář Rady zašle schválená stanoviska na MŠMT.

Změna Podmínek pro věcné nebo finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a pro finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Dosavadní podmínky pro ocenění mimořádných výsledků VaVaI a pro finanční ocenění propagace či popularizace VaVaI jsou stanoveny na základě zákona č. 130/2002 Sb. usnesením vlády. Podle nich tato ocenění může udělit buď vláda (Národní cena vlády Česká hlava) nebo poskytovatel podpory VaVaI.
Předsednictvo Rady uložilo sekretariátu přepracovat materiál pro schůzi vlády tak, aby na úrovni vlády a Rady byla udělována pouze Národní cena vlády, Cenu předsedy Rady zrušit a umožnit její udělování jednotlivým poskytovatelům, a to z důvodu, že udílení dvou typů ocenění na úrovni vlády a Rady je nadále neudržitelné, zejména pro zvyšující se finanční náročnost organizačního zabezpečení důstojného předávání cen.
Návrh změn schválený Radou předloží 1. místopředsedkyně Rady do meziresortního připomínkového řízení.

Činnost OK SHV za r. 2008 a 2009
Odborná komise pro společenské a humanitní vědy Rady (OK SHV) předložila v lednu 2010 shrnutí své činnosti za roky 2008 a 2009. Předsednictvo Rady materiál projednalo a zpracovalo k tomuto materiálu návrh stanoviska.
Doc. Daniel Münich, předseda OK SHV, informoval před zasedáním předsednictva Rady 5. února 2010, že podle OK SHV došlo k řadě zásadních nepochopení, a inicioval proto společné jednání OK SHV se členy předsednictva Rady. Po rozsáhlé diskusi zpracovala OK SHV druhou verzi tohoto materiálu a zaslala ji 5. 3. 2010 na sekretariát Rady. Předsednictvo Rady zpracovalo a předložilo návrh svého vyjádření k přepracovanému materiálu OK SHV.
Rada nesouhlasila se zveřejněním předloženého materiálu na webových stránkách Rady s tím, že bude umístěn jako interní materiál Rady na neveřejných stránkách současně s vyjádřením předsednictva.