ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Stanovisko Odborového svazu pracovníků vědy a výzkumu k otázce financování výzkumu a vývoje

Proměny způsobu financování vědy v ČR schválené vládou v loňském roce, jejichž cílem je zkvalitnění výzkumné základny ČR a výrazná podpora excelentních výzkumných organizací, znamenají ve svých potenciálních důsledcích v nejbližším období zejména pro pracoviště AV ČR naprosté popření deklarovaných cílů. Cítíme proto potřebu vyjádřit své stanovisko také z pohledu odborů. Je zřejmé, že drastické snížení institucionálních prostředků na výzkum v rámci pracovišť Akademie věd ČR v příštích dvou letech bude i přes veškeré možné úsporné kroky znamenat faktickou likvidaci téměř poloviny personálního obsazení AV ČR.

Jistě nelze hovořit o „optimálním nastavení způsobu rozdělování institucionálních prostředků“, jestliže se má v průběhu tří let změnit výše institucionální podpory AV ČR v řádu desítek procent. Znamená to v zásadě likvidaci instituce, popření jejích nesporných kvalitních výsledků a znehodnocení dosud vkládaných prostředků.

Víme, že ekonomická situace ČR není vůbec jednoduchá a ani snadná. Metodika vyhodnocování vědeckých výsledků Rady vlády pro VaV by však v kontextu rozvoje směrem ke znalostní společnosti v ČR neměla ničit instituci, která o tento rozvoj dlouhodobě usiluje. V současné chvíli se nejedná pouze o stanovení optimálního způsobu vyhodnocování vědeckých výkonů a převod výsledků tohoto hodnocení do financování VaV, nýbrž také o rozdílné postavení institucí vůči čerpání prostředků na VaV. AV ČR má na rozdíl od vysokých škol v podstatě jednozdrojové institucionální financování, což použitá metodika nebere v úvahu. Akademie je tak likvidována pouze na základě této metodické chyby.

Protestujeme proti odstartovanému procesu reálné likvidace Akademie věd ČR, instituce, která se nezpochybnitelným způsobem podílí na tvorbě vědeckého výkonu v ČR. Máme starost o pracovní osudy všech pracovníků AV – jak excelentních, tak oněch dělníků vědy i mladých doktorandů.

Je nezbytně nutné najít finanční prostředky, abychom investice do VaV – při požadavku kvalitních výsledků – upravili způsobem, který umožní hovořit o podpoře rozvoje znalostní společnosti. Současný systém, který byl schválen a má začít od roku 2010 postupně fungovat, povede k pokračujícímu úniku mozků z České republiky. Bude mít tedy důsledky celospolečenské, jež není radno podceňovat.

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu vyjadřuje plnou podporu vedení AV ČR v jeho úsilí o sladění metodiky institucionálního financování VaV s deklarovanými cíli reformy.

V Praze 17. června 2009
Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu, člen ČMKOS