ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Jihočeský vědeckotechnický park přináší nové impulsy

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice (JVTP) má za sebou téměř rok činnosti poté, co byla v srpnu 2008 dokončena výstavba první etapy v kampusu Jihočeské univerzity. Cílem tohoto specializovaného prostředí, které slouží přenosu technologií na bázi spolupráce veřejných výzkumných a vývojových kapacit a komerčních subjektů, je aplikace technologií do praxe. V současné době jsou v JVTP čtyři firmy a správní rada schválila zasídlení dalšího klienta.

Vizualizace druhé etapy JVTP v kampusu Jihočeské univerzity
Vizualizace druhé etapy JVTP v kampusu Jihočeské univerzity
Foto: Archiv JAIP

Jihočeská univerzita jako vlastník a nositel projektu JVTP podporuje rozvoj podnikání a nových technologií. Jedním z jeho cílů proto bylo rovněž vytvořit aktivní prostor pro vznik pracovních příležitostí pro studenty, odborníky z univerzit a vědce – včetně zahraničních. Záměry univerzity se začaly postupně úspěšně naplňovat a v rámci první etapy vybudovala specializované prostory laboratorního, poloprovozního a administrativního charakteru, které jsou vybaveny specializovaným zařízením a technologiemi zaměřenými především na biotechnologické procesy blízké specializaci Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v. v. i.
Správcem parku je Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. (JAIP), která také pracuje s klienty. K prvním klientům JVTP patří společnosti GEN-TREND, s. r. o., i2L Research Ltd., Cardiff, UK, a AGRA Group, a. s. Zabývají se různými obory činnosti s vlastním specifickým záměrem – jde o výrobu a inovace biočipů, rekombinantních antigenů a bioaktivních molekul, služby a testování v oblasti agrochemie nebo vývoj nového typu nealkoholických nápojů. Od června roku 2009 má sídlo v JVTP také Česká bioplynová asociace, o. s., která realizuje projekt národní technologické platformy pro výrobu a využití bioplynu. Prostředí JVTP se postupným „zasídlováním“ stává mezinárodním a přináší nové impulsy pro rozvoj. Služby spojené s vědeckotechnickým parkem a procesem zasídlení nového klienta, podobně jako s jeho dalším fungováním a podporou až do fáze úspěšného vstupu do klasického tržního prostředí, jsou mnohostranné a lze je podle potřeby rozšiřovat.
Na základě pověření od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR vyhodnocuje Asociace výzkumných organizací (AVO), sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem, Operační program Průmysl a podnikání (OPPP Prosperita). Členové AVO navštěvují všechny vědeckotechnické parky – centra pro transfer technologií a podnikatelské inkubátory na území ČR, aby posoudili obsazenost a využití jednotlivých parků, spokojenost klientů a samozřejmě výsledky činnosti. V rámci tohoto hodnocení navštívil 18. června 2009 Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice výkonný předseda AVO Ing. Václav Neumajer. Oficiální výsledky hodnocení zatím nejsou k dispozici, nicméně jednání se uskutečnilo v neformální atmosféře a činnost JVTP byla hodnocena velmi příznivě.
Stávající první etapa JVTP má převážně laboratorní charakter a JU ji připravovala s vědomím, že je nezbytné zabezpečit navazující rozvojové etapy. Druhá etapa by měla být připravena pro poloprovozní a provozní testování nových technologií před plným provozem a je rozdělena do dvou lokalit: v lokalitě A se bude řešit funkce prostoru JVTP především v rovině administrativní, laboratorní, prezentační a reprezentativní (dostavba dalších budov v areálu Jihočeské univerzity), v lokalitě B, která se nachází na území obce Hůry, by mělo převažovat poloprovozní a experimentální využití s vazbou na rozvojovou průmyslově-obchodně-logis­tic­kou zónu.

Na základě podkladů JAIP a oddělení rozvoje JU
HANA BUMBOVÁ, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích