Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 5. zasedání Akademické rady AV ČR dne 23. června 2009

Akademická rada se zabývala mimořádným zasedáním Akademického sněmu AV ČR:

Vzala na vědomí
 • usnesení vlády České republiky ze dne 8. června 2009 č. 729 o Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015 a uložila předsedovi AV ČR svolat schůzku zainteresovaných členů Akademické rady a Vědecké rady AV ČR k zajištění úkolů vyplývajících pro AV ČR z tohoto dokumentu.

Schválila
 • úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího druhého zasedání, které se konalo dne 9. června 2009,
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. pololetí 2009.

Souhlasila
 • s výroční zprávou Rady vědeckých společností za rok 2008,
 • s Memorandem o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Academia Sinica, Tchaj-wan, a s příslušným prováděcím programem,
 • se zřízením Českého národního komitétu pro dlouhodobý ekologický výzkum (ČNK ILTER),
 • s uvolněním PhDr. Martina Steinera z funkce zástupce v mezinárodní redakční radě The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH) a se jmenováním PhDr. Jiřího Beneše do této funkce.

Jmenovala
 • Redakční radu pro správu akademických webů a intranetů ve složení: předseda: PhDr. Jiří Beneš (Akademická rada); členové: Ing. Jana Jeřábková (Kancelář AV ČR), Daniel Kozák, MBA (Kancelář AV ČR), PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová (Akademická rada), Marta Macálková (Divize informačních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), Karina Nováková (Odbor mediální komunikace a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. Helena Strmiska (Odbor mediální komunikace a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), Mgr. BcA. Ivo Svejkovský (Divize vnějších vztahů Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.), RNDr. Tomáš Svoboda (Divize informačních technologií Střediska společných činností AV ČR, v. v. i.).

Doporučila
předsedovi AV ČR, aby na základě návrhu Komise pro udělování cen AV ČR udělil:
 • Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu těmto autorským týmům:
autorskému týmu ve složení: doc. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) a prof. RNDr. Antonín Novotný, CSc. (Université du Sud Toulon Var, Francie) za vědecký výsledek: Singular limits in thermodynamics of viscous fluids (Singulární limity v termodynamice viskózních tekutin) s celkovou peněžitou odměnou 100 000 Kč,
autorskému týmu Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. (vedoucí), Ing. Zdeněk Trachtulec, RNDr. Soňa Gregorová, Ing. Petr Jansa, CSc., Mgr. David Homolka, Mgr. Ondřej Mihola za vědecký výsledek: Soubor prací o funkční genetice a genomice myši domácí (Mus musculus) jako modelového savčího systému s peněžitou odměnou 100 000 Kč,
 • Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
RNDr. Janu Kyselému, Ph.D., nar. 1974 (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: soubor prací na téma Klimatické extrémy a jejich modelování s peněžitou odměnou 40 000 Kč,
doc. Mgr. Michalu Hájkovi, Ph.D., nar. 1974 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: soubor prací o ekologii slatinišť s peněžitou odměnou 40 000 Kč,
 • Cenu Akademie věd ČR za zvláště úspěšné řešení programových a grantových projektů těmto autorům a autorským týmům:
autorskému týmu Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., ve složení: RNDr. Jiří Čermák, DSc., Ing. Lubomír Král, Ph.D., Ing. Bohumil David, Ph.D., Mgr. Ivo Stloukal, Dr., za vědecký výsledek: Uchovávání vodíku ve vybraných slitinách na bázi Mg-Ni s celkovou peněžitou odměnou 80 000 Kč,
autorskému týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: doc. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D., Mgr. Michal Koblížek, Ph.D., Mgr. Radek Káňa, Mgr. Michal Mašín, Ph.D., za vědecký výsledek: Nové optické metody studia fytoplanktonu s peněžitou odměnou 80 000 Kč,
Mgr. Ivo Puršovi (Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Výzkum knihovny Ferdinanda Tyrolského – kulturně historické a uměleckohistorické aspekty s peněžitou odměnou 40 000 Kč.