ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2009  > leden  > Věda a výzkum

Zkušenosti VŠCHT Praha s projekty 7. RP

Rozvoj znalostní společnosti, podpora výzkumu a vývoje, odstraňování překážek na vnitřním trhu a zlepšování podnikatelského prostředí, modernizace sociálního modelu, podpora zaměstnanosti a udržitelného rozvoje – to jsou hlavní cíle, které Evropská rada stanovila na summitu v Lisabonu v březnu 2000.

Aby mohly české vysoké školy a výzkumné instituce poskytovat kvalitní vzdělávání a provádět výzkum a vývoj nezbytný pro rozvoj znalostní ekonomiky, která dokáže čelit výzvám nejen tradičních konkurentů, ale i rozvíjejících se asijských ekonomik, nestačí vysokým školám na podporu vzdělávacích a výzkumných činností pouze české finanční prostředky, jež poskytuje státní rozpočet formou institucionálního a účelového financování. Musí také hledat a získávat i jiné finanční zdroje ze soukromého sektoru a z evropských komunitárních či strukturálních programů.
Projekt KAMPUŠ mohl být realizován díky projektu MŠMT/EUPRO č. OK 485. Získané zkušenosti vyústily k napsání a vydání publikace Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí, která by mohla posloužit i jako vzor českým poskytovatelům veřejné podpory výzkumu a vývoje při uzavírání smluv s příjemci podpory.
Projekt KAMPUŠ mohl být realizován díky projektu MŠMT/EUPRO č. OK 485. Získané zkušenosti vyústily k napsání a vydání publikace Vyjednávání o podmínkách uzavření grantové dohody s Evropskou komisí, která by mohla posloužit i jako vzor českým poskytovatelům veřejné podpory výzkumu a vývoje při uzavírání smluv s příjemci podpory. Publikaci lze objednat na http://vydavatelstvi.vscht.cz.

Ze strukturálních fondů jsou pro univerzity vhodné tři operační programy.
Výzkum a vývoj pro inovace podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání. Podnikání a inovace podporuje vznik nových a rozvoj stávajících firem, jejich inovační potenciál a využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie. Umožňuje i zkvalitňování infrastruktury a služeb pro podnikání a navazování spolupráce mezi podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřeno na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a na zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Pražským univerzitám se nabízí k účasti 7. rámcový program (7. RP), komunitární fond Společenství, určený pro výzkum, vývoj a demonstrační aktivity. Evropská rada a parlament pro tento program schválily rozpočet ve výši 53 mld. eur na období 2007–2013. Projektů 7. RP se mohou účastnit bez omezení všichni, kteří se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi, od fyzických osob až po velké podniky. Finanční prostředky jsou určené na aktivity spojené s výzkumem prováděným řešitelskými týmy, nikoli na financování rozvoje některé cílové skupiny či místa. Projekty však musí řešit potřeby podle poptávky Společenství. Projekty zpravidla řeší mezinárodní konsorcia řešitelů, výše příspěvku Komise na jednotlivé aktivity projektu se řídí pravidly 7. RP. Při účasti řešitelů z podnikatelské sféry stanoví maximální výši příspěvku veřejných prostředků na projekt pravidla Rámce Společenství pro státní podporu VaVaI (2006/C 323/01).
Finanční příspěvek na projekt můžeme získat pouze tím, že se zapojíme do veřejných soutěží neboli výzev (call) vyhlašovaných pravidelně příslušnými generálními ředitelstvími (Directorate General) Evropské komise, jež mají ve svých pracovních programech (Work programme) stanovená přesná pravidla pro sestavení podávaného návrhu projektu. Proto není obvykle v možnostech samotného výzkumníka, aby bez hlubší znalosti a zkušeností s plánováním a řízením projektů 7. RP sestavil takový návrh, který by měl šance na přijetí. V následujícím přehledu je uvedena struktura 7. RP, typy projektů (funding schemes) a režimy financování (funding regimes).

Struktura 7. RP

Specifický programTematický programAlokované prostředky rozpočtu
COOPERATION
Spolupráce
Nadnárodní spolupráce v tematických oblastech „demand driven research“ Health, Food_Agri_Bio, ICT, NMP, Energy, Enviroment, Transport, Socio-econom-humanity, Space, Security32,2 mld €
IDEAS
Myšlenky
Hraniční výzkum ve všech vědeckých a technických oborech „investigator driven research“7,5 mld €
PEOPLE
Lidé
Rozvoj vědecké kariéry, lidské zdroje, mobilita Initial training, Life long training, Academia-Industry, International dimension, Specific Actions4,6 mld €
CAPACITIES
Kapacity
Výzkumné infrastruktury, výzkum pro MSP, rozvoj znalostí a vědeckých středisek v regionech a podpora vědy ve společnosti4,2 mld €
EUROATOMFusion, Fission2,75 mld €
JRCJoint Research Centre1,7 mld €


Typy projektů 7. RP
Kolaborativní projekty (Collaborative projects, CP) malého, středního a velkého rozsahu, zahrnující aktivity RTD, DEMO, OTHER, MNG (viz Aktivity projektu). Sítě excelence (Networks of Excellence, NoE) zahrnují aktivity integrační a manažerské (OTHER, MNG), v malé míře přispívá Komise i na výzkum (RTD). Koordinační a podpůrné akce (Coordination and support actions, CSA) se nezaměřují na financování samotného výzkumu, nýbrž na akce a aktivity podporující výzkum (OTHER, MNG).
Projekty specifického programu PEOPLE mají svůj vlastní finanční režim; výše refundace nákladů projektu se odvozuje od fixních sazeb stanovených pro určité kategorie výzkumných pracovníků. Projekty specifického programu IDEAS používají velice zjednodušené schéma, v němž Komise hradí celkové (tj. přímé a nepřímé) způsobilé náklady projektu do výše 100 %. Platí, že nepřímé náklady jsou hrazeny pouze do výše 20 % přímých nákladů. Projekty specifického programu CAPACITIES jsou financovány kombinací již zmíněných možností. Je proto nutné si vždy dobře prostudovat vypisované výzvy.
Jednotlivé činnosti navrhovaných projektů se rozdělují do pracovních balíčků (Work packages, WP), které jsou u kolaborativních projektů přiřazeny ke čtyřem základním aktivitám, a to RTD, DEMO, OTHER, MNG, jež mají stanoveny různé výše refundačních sazeb pro náhrady způsobilých nákladů pro různé typy subjektů podílejících se na řešení projektu. Výzkumným organizacím (VO) jsou způsobilé náklady projektů Komisí refundovány do stanovené výše a MŠMT ČR dofinancovány až do 100 %.

Aktivity projektu
RTD (Research and technological development)
– výzkum a technologický rozvoj, činnosti směřující k vytváření nových znalostí, technologií a výrobků, včetně managementu výzkumu a vývoje. Zahrnuje též provozní aktivity související přímo s ochranou nových znalostí.
DEMO (Demonstration activities)
– demonstrační aktivity, činnosti k prokázání realizovatelnosti nové technologie, testování nových výrobků (prototypy, pilotní výrobní linky aj.), nikoli komerční účely.
OTHER (Other activities)
– jiné aktivity: manažerské, školicí, vzdělávací, koordinační, integrační, šíření získaných poznatků, publikační činnost, ochrana práv k duševnímu vlastnictví, odborné studie, odborná příprava a školení. Nelze zahrnout činnosti komerčního charakteru.
MNG (Management)
– řízení konsorcia, právní, etický, finanční a administrativní management týkající se celého konsorcia, včetně finančních auditů, metodologie, uplatňování výzev v rámci projektu atd.

Pro zkušené řešitele či administrátory projektů
je tento – i když na první pohled složitý – systém přehledný, logický, jednotný a jednoduchý v poměru k obrovskému množství rozpočtovaných peněz a obrovské paletě programů pokrývajících všechny potřeby Společenství. Od „hraničního výzkumu“, přes cílený výzkum, podporu infrastruktur, zvyšování kariérního růstu vědeckých pracovníků, řady podpůrných akcí (včetně propagace vědy) a dalších.
Velká administrativní zátěž, na kterou si stěžují mnozí čeští řešitelé, je způsobena dvěma faktory. I když je ČR již čtyři roky členskou zemí Společenství, její právní rámec výzkumu a vývoje, zvyklosti ekonomického a personálního řízení univerzit a mnohých výzkumných institucí, které vycházejí z historických silně solidárních systémů, se v mnohých aspektech řídí odlišnými principy. Mnohdy i protichůdnými než jsou principy Společenství. Je nesnadné dodržet pravidla 7. RP a ujednání Grantové dohody za dodržení pravidel příslušné české legislativy a mnohdy i rigidních zavedených systémů panujících léta v nezměněné podobě na českých univerzitách a výzkumných institucích. Druhým zatěžujícím faktorem je neexistence servisních pracovišť, která by pro celou organizaci jednotně obstarávala právní, finanční a administrativní aspekty navrhovaných a řešených projektů, a uvolnila tak výzkumníky od neefektivní činnosti, kdy si tyto záležitosti v mnohých subjektech vyřizují sami. Odlišné principy 7. RP vyžadují dobrou součinnost řešitele s vedením organizace a jejím ekonomickým a personálním odborem. Součinností uvedených složek lze identifikovat slabá místa projektu již v okamžiku jeho návrhu a minimalizovat rizika organizace i řešitele spojená se špatným naplánováním projektu a nesprávným dodržováním pravidel 7. RP a Grantové dohody při řešení projektu.
Z tohoto důvodu vznikla k 1. lednu 2007 na rektorátu VŠCHT Praha při Oddělení vědy a výzkumu Kancelář pro administrativní a manažerskou podporu účasti vědeckých týmů VVŠ v 7. RP (KAMPUŠ), která funguje jako spojovací článek mezi jednotlivými výzkumníky a vedením školy, jeho ekonomickým a administrativním odborem. Kancelář KAMPUŠ je též komunikačním partnerem pro Evropskou komisi nebo koordinátory projektů při podávání návrhů projektů, vyjednávání o uzavření nových grantových dohod a při předkládání zpráv v průběhu řešení projektu.
Každému subjektu, který se chce aktivně zapojovat do projektů 7. RP, doporučujeme, aby na své instituci vytvořil minimálně obdobné pracoviště, jako je KAMPUŠ, jež poskytne vědcům příslušný servis, vedení organizace metodické postupy, jak minimalizovat rizika účasti v projektech 7. RP, a pro koordinátory a Evropskou komisi bude kontaktním místem daného subjektu. Inspirovat se můžete na webových stránkách http://www.vscht.cz/homepage/veda/index/Profil_vav/kampus.
Jedině maximální podporou vědeckých týmů, které jsou schopny obstát v dnešní vysoce konkurenční společnosti mezinárodních projektů, jsme schopni podpořit růst excelence našich vědeckých týmů a jejich integraci do Evropského výzkumného prostoru.

ANNA MITTNEROVÁ,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze