ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 53. zasedání Akademické rady AV ČR dne 2. prosince 2008

Akademická rada projednala podklady pro XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR dne 16. prosince 2008
 • návrh složení pracovních komisí XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a časového rozvrhu tohoto zasedání,
 • podklady pro návrh usnesení XXXIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
 • návrh procedury pro volbu kandidáta na jmenování předsedou AV ČR.

Schválila
 • zprávu o průběhu a výsledcích XIX. kola veřejné soutěže organizované Grantovou agenturou AV ČR v roce 2008,
 • statut Archeologické evaluační komise AV ČR,
 • smlouvu o nájmu podniku, nájemní smlouvu a smlouvu o nájmu přístrojů k vyčlenění jiné činnosti Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., do společnosti RadioMedic, s. r. o.,
 • orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na I. čtvrtletí 2009.

Souhlasila
 • s Dohodou o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Vietnamskou akademií společenských věd,
 • se zřízením Českého národního komitétu orální historie včetně jeho organizačního a jednacího řádu,
 • se vzorovým Organizačním a jednacím řádem Českého národního komitétu,
 • se zprávou o průběhu Týdne vědy a techniky 2008,
 • s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury v roce 2008,
 • s návrhem na dodatečnou úpravu Kariérního řádu vysokoškolsky vzdělaných pracovníků AV ČR,
 • s úkony týkajícími se nakládání s majetkem na základě návrhů pracovišť AV ČR.

Jmenovala
 • na základě doporučení Komise Českého historického ústavu v Římě a návrhu smluvních stran prof. PhDr. Jaroslava Pánka, DrSc., jeho ředitelem s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby
 • vyhověl žádosti doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D., o uvolnění z funkce ředitele Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., ke dni 31. prosince 2008,
 • na základě návrhu předloženého Radou Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., jmenoval jeho ředitelem doc. Ing. Štěpána Jurajdu, Ph.D., na pětileté funkční období s účinností od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2013.

Doporučila
 • Vědecké radě AV ČR, aby ve spolupráci s J. Rákosníkem připravila pro zasedání Akademického sněmu AV ČR na jaře 2009 návrh materiálu k problematice otevřeného přístupu ke znalostem a otevřeného přístupu k velkým infrastrukturám.

Vzala na vědomí
 • strukturu vědeckého výkonu AV ČR za období 2003–2007,
 • přehled plánovaných akcí výzkumu a vývoje organizovaných AV ČR v rámci českého předsednictví v Radě EU,
 • zprávu o plnění smluv o spolupráci AV ČR se samosprávnými celky,
 • zprávu o výsledcích kontroly a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků v Archeologickém ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., a v Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.,
 • informaci o využívání Konferenčního centra AV ČR – zámku Liblice,
 • informaci o ukončení vydávání časopisu Národní 3.