ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Česká republika v čele Evropské unie

České předsednictví sice slavnostně začalo až 7. ledna 2009 při příležitosti zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace, ale pomyslnou štafetu převzala Česká republika již v prvních hodinách nového roku.

Následujících šest měsíců bude „hlasem a tváří“ EU. Bude předsedat zasedání Rady EU, zastupovat ji na jednáních s Evropskou komisí, Evropským parlamentem i reprezentovat EU na jednáních se třetími zeměmi. Předsednictví umožňuje zviditelnění ČR, poskytne jí příležitost potvrdit ostatním státům, že dokáže „kolos“ EU řídit. Každá instituce v ČR, která se programově či organizačně podílí na přípravě akcí českého předsednictví, počínaje malým pracovním setkáním a konče formálními Radami, bezpochyby přispěje k vytváření konečného obrazu. Akademie věd ČR patří mezi tyto instituce, a proto hodlá přispět všemi silami k tomu, aby výsledný obraz českého předsednictví potvrdil naši pozici mezi ostatními státy unie jako kompetentního a přínosného člena.

AV ČR a CZ PRES
Akademie věd ČR se zapojila do příprav předsednictví ČR v Radě EU (CZ PRES) již v roce 2007. Nejprve byli představitelé AV ČR vyzváni, aby se v rámci meziresortních expertních skupin podíleli na vytváření hlavních priorit CZ PRES, později na formulacích a rozpracování sektorových priorit pro výzkum a vývoj (VaV). Počátkem roku 2008 byl vytvořen předběžný seznam hlavních akcí CZ PRES. Následně se AV ČR zapojila do programových a organizačních výborů těchto akcí. Pro zajištění co nejhladší spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) při pořádání akcí CZ PRES bylo v květnu 2008 mezi MŠMT a AV ČR podepsáno Memorandum o spolupráci, které nastavilo zodpovědnost a mechanismy součinnosti při pořádání vybraných aktivit. Akademie věd ČR se jím přihlásila k zodpovědnosti za některé z nich. Memorandum současně umožnilo zařadit pět vědeckých akcí ústavů AV ČR do seznamu doprovodných akcí v oblasti VaV.
Nad rámec Memoranda je zřejmé, že AV ČR, její pracoviště, vědečtí i odborní pracovníci se budou v nějaké formě podílet na téměř každé z 11 hlavních a 12 doprovodných akcí VaV pořádaných v gesci MŠMT. Obdobně se AV ČR zapojí do akcí s návazností na VaV dalších resortů – např. Ministerstva kultury nebo Ministerstva zdravotnictví.

Evropský výzkumný prostor bez bariér
Motto Evropa bez bariér je rozpracováno do pěti hlavních prioritních oblastí, kterými chce ČR poukázat na stále ještě existující překážky ve vnitřním trhu EU. Z hlediska výzkumu a vývoje je nejzávažnější priorita Evropa konkurenceschopná a otevřená, která se zaměřuje na podporu reformního procesu lisabonské strategie. Velký důraz je samozřejmě kladen na propojení výzkumu, inovací a vzdělání. Nové impulsy pro výzkumnou politiku vyplynuly z veřejné diskuse k Zelené knize o Evropském výzkumném prostoru (ERA) a z následného, tzv. Lublaňského procesu, jehož cílem je posílit úlohu členských států při budování ERA. Česko, jež se chce na dalším prohlubování integračního procesu podílet, proto bude v průběhu svého předsednictví rozpracovávat návrh vize členských států o dalším vývoji ERA do roku 2020.
V rámci tzv. osmnáctiměsíčního programu priorit, na němž spolu tři po sobě následující předsednické země spolupracují, se ČR s Francií a Švédskem dohodla na dalším rozpracování konceptu Evropského výzkumného prostoru, zejména na posílení implementace jeho pěti pilířů, mezi které patří i kontroverze budící společná tvorba programů. Význam má i zahájení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu, podpora výzkumu v oblasti ICT, nízkouhlíkových technologií, mořských a námořních technologií a provádění akčního plánu pro strategické energetické technologie (SET).
Pro řešení koncepčních otázek integrace ČR do ERA jsou mnohem důležitější sektorové priority VaV. Mapují oblast tzv. sektorových agend – tj. všechna témata, která by měla být v první polovině roku 2009 bez ohledu na preference ČR projednávána v rámci jednotlivých Rad. V těchto prioritách se odráží dlouhodobější strategie EU. V oblasti VaV bude CZ PRES prosazovat další odstranění bariér mobility výzkumných pracovníků a bude se zabývat i problematikou velkých infrastruktur výzkumu. S přihlédnutím ke Koncepci rozvoje VaV AV ČR jsou sektorové priority CZ PRES v oblasti VaV i prioritami AV ČR.
Lidské zdroje patří k jedné ze základních priorit rozvoje ERA. Evropská komise v roce 2008 vypracovala sdělení „Lepší kariéry, více mobility: Partnerství evropských výzkumných pracovníků“, ve kterém vyzývá členské státy ke zpracování národních strategických plánů v oblasti lidských zdrojů ve VaV. Vedle rozvoje dalších dovedností výzkumných pracovníků je třeba, aby mobilita vědců byla uznávána jako nedílná součást jejich vědeckého rozvoje, jako pátá svoboda EU – svoboda volného pohybu znalostí. Je zapotřebí zajistit, aby výzkumní pracovníci mohli být zaměstnáváni tam, kde naleznou nejlepší podmínky pro svoji práci. K tomu je nutné zabezpečit nejen sociální, zdravotní a důchodové podmínky, ale také přenositelnost grantů, podmínky pro zaměstnávání mladých vědeckých pracovníků, žen po návratu z mateřské dovolené, podmínky pro zaměstnávání výzkumných pracovníků vracejících se z dlouhodobých stáží a podobně.
Pro AV ČR jsou (nejen v souvislosti s prvními výzvami z OP VaVpI) důležité zejména velké infrastruktury výzkumu (VI). Koncem března 2009 se uskuteční konference Research Infrastructures and the Regional Dimension of European Research Area s návazným zasedáním Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury (ESFRI), na které bude mj. prezentována zpráva regionální pracovní skupiny ESFRI k rozložení infrastruktur VaV v EU. Jak známo, žádný nový členský stát dosud nemá na svém území velkou panevropskou infrastrukturu výzkumu. To je situace, kterou je třeba změnit. V souvislosti s cestovní mapou velkých infrastruktur výzkumu ESFRI a seznamem klíčových projektů celoevropského významu, které jsou zaměřeny na špičkový výzkum v daném oboru, se k tomu nabízí jedinečná příležitost. AV ČR usiluje o získání projektu ELI z této cestovní mapy a podporuje i koncept „partnerských VI“, který by umožnil výraznější zapojení regionálních výzkumných infrastruktur do celoevropské sítě.
ČR se během svého předsednictví bude také zabývat metodikou hodnocení investic do výzkumu, což je záležitost, kterou hodlá naplno rozvinout návazné švédské předsednictví. Technologické centrum AV ČR za podpory MŠMT v této souvislosti připravilo na konec února konferenci EUFORDIA k hodnocení dopadů rámcových programů EU na národní ekonomiky.
ČR se bude spolu s Francií a Švédskem v rámci Lublaňského procesu zabývat v rámci společných neformálních Rad problémy tzv. „governance“ neboli podílu členských států na řízení ERA a posuzováním efektivnosti řízení a koordinace politik v ERA. V neposlední řadě MŠMT organizuje konferenci k zhodnocení nástrojů, které EK vynaložila na podporu výzkumu o ženě a vědě Changing Research Landscapes: 10 years of Women and Science, a EURONANOFORUM.

Plánované akce AV ČR v kalendáři CZ PRES
Pro AV ČR bude jednoznačně největší výzvou uspořádání konference FET09 a jejích doprovodných akcí (16.–23. dubna 2009). Zatímco FET09 má ambice stát se evropským fórem věnujícím se hraničnímu výzkumu na poli budoucích a vznikajících informačních technologií, její doprovodné akce mají dopad na každodenní vědeckou politiku. Propojení expertního panelu ISTAG zaměřeného na definování a zavádění politiky informačních a komunikačních technologií (ICT) v zemích EU-27, náměstků ministerstev odpovědných za implementaci této politiky a ředitelů technologických platforem vytvoří jedinečné setkání pro definování zájmů všech skupin. A konečně konference Role of the Basic Research in the process of the Structuring ERA chce přispět k široké veřejné diskusi o nových perspektivách Evropského výzkumného prostoru a stavět na předchozím úsilí věnovaném tzv. governanci, podílu členských států na koordinaci a řízení ERA.
Ve spolupráci s MŠMT bude AV ČR dále přímo organizovat setkání Řídící platformy výzkumu pro státy západního Balkánu, která koordinuje spolupráci ve výzkumu a vývoji mezi členskými státy Evropské unie, zeměmi přidruženými k sedmému rámcovému programu Evropského společenství pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace a státy západního Balkánu. Toto zasedání, jež má pro AV ČR zvláštní význam vzhledem k dlouhodobým vazbám k tomuto regionu, má i nadnárodní důležitost – posílení evropské perspektivy zemí západního Balkánu – a proto rovněž patří mezi zahraničně-politické priority EU.

Akce pracovišť AV ČR zařazené do kalendáře CZ PRES
Během předsednictví bývá zvykem doprovázet politický program i úzce vědeckými akcemi. Proto je potěšitelné, že tomu tak bude i v rámci CZ PRES.
V březnu se uskuteční CHEP´2009 spoluorganizovaný mj. Fyzikálním ústavem a Ústavem jaderné fyziky, který se zaměří na sběr, zpracování dat a výpočetní metody ve fyzice částic. Počátkem dubna představí konference COMPASS Programmatic pod záštitou Ústavu fyziky plazmatu parametry a možnosti tokamaku COMPASS. Koncem dubna se bude konat v Biologickém centru v Českých Budějovicích workshop věnovaný setkání půdních zoologů, biologů a ekologů, který se zaměří na změnu společenstev půdních bezobratlých v přirozených i člověkem pozměněných ekosystémech. Jako hlavní akce Ministerstva životního prostředí byla zařazena květnová konference Botanického centra World Biodiversity: Aspects of the European Responsibility. V červnu se uskuteční konference k membránovým procesům PERMEA 2009 pod patronací Ústavu makromolekulární chemie a nakonec i Sociologickým ústavem spoluorganizovaný ENHR 2009 věnovaný měnícímu se trhu s bydlením, jeho integraci a segmentaci.
Z předešlých řádků se může zdát, že celé předsednictví v oblasti VaV je vlastně jenom výčtem konferencí a workshopů. Bližší pohled ale odhalí nesčetná vyjednávání, schůzky, setkání, připravu toho, co je následně na oficiální úrovni prezentováno. Ostatně kalendář CZ PRES (www.eu2009.cz) má během onoho půl roku přes 300 položek, celkový objem všech jednání dosahuje ke 3000.

Jindřich Babický, Jan Hrušák, Jarmila Tiosavljevičová,
Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu KAV ČR