ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 238. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 12. prosince 2008

Závažné projednávané body a závěry ze zasedání

Usnesení vlády
– ze dne 12. listopadu 2008 č. 1402 k Návrhu na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady pro výzkum a vývoj za rok 2008;
– ze dne 12. listopadu 2008 č. 1403 k návrhu na jmenování předsedy a členů předsednictva Grantové agentury České republiky;
– ze dne 1. prosince 2008 č. 1525 o Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015.
Rada vzala na vědomí usnesení vlády ke svým důležitým dokumentům.

Směrnice Rady pro výzkum a vývoj k přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 (směrnice k přípravě návrhu výdajů VaVaI na rok 2010)
Podle § 35 odst. 2 písm. h) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře VaV z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), RVV zabezpečuje „návrh výše celkových výdajů na výzkum a vývoj jednotlivých rozpočtových kapitol a návrh jejich rozdělení podle § 5 odst. 5“.
Směrnice stanovuje principy, podle kterých bude postupováno při přípravě návrhu výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012 a které jsou závazné pro RVV i pro poskytovatele, kteří jsou správci kapitol státního rozpočtu, rozhodují o poskytnutí podpory a tuto podporu poskytují.
Toto nařízení plně respektuje způsoby poskytování podpory a návrh výdajů, jak je definováno (zejm. v § 5 a 5a) ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jak byl tento návrh zákona schválen vládou dne 10. září 2008 jejím usnesením č. 1145 a následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, a jehož účinnost se předpokládá od 1. července 2009.

Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve VaV na podporu grantových projektů na rok 2010 – Grantové projekty EUROCORES
Jako každý rok předsednictvo Grantové agentury v tomto období Radě předkládá návrh změn v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji, vyhlašované GA ČR.
Vzhledem ke dvěma závažným skutečnostem, a to výměně většiny členů předsednictva GA ČR (k 9. 12. 2008) a k tomu, že stávající předsednictvo připravilo v duchu Reformy změnu posuzovacího řízení, bude návrh na změny ostatních grantových projektů odeslán později.
Radě jsou tedy na 238. zasedání předloženy pouze Grantové projekty EUROCORES, kde termíny jsou dány termíny ESF.
Rada připomínky schválila a uložila sekretariátu Rady zaslat je předsedovi GA ČR.

Návrhy programů VaV Ministerstva vnitra – Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015 – VF a Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 až 2015 – VG
Ministerstvo vnitra zaslalo přepracované návrhy dvou programů výzkumu a vývoje „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 až 2015“ (kód VF) a „Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 až 2015“ (kód VG) ke stanovisku Radě pro výzkum a vývoj v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.
Rada k programu VF souhlasila s vyhlášením souboru veřejných zakázek podle předloženého materiálu a doporučila vládě materiál schválit v předloženém znění.
Rada k programu VG doporučila předkladateli materiál předložit vládě po zapracování uvedených připomínek a doporučila vládě materiál schválit ve znění se zapracovanými připomínkami.

Program MŠMT – INFOZ (náhradní řešení)
Vzhledem k dosud neukončenému notifikačnímu řízení programu Informační zdroje pro výzkum a vývoj (dále jen program INFOZ) a pro případ, že Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, které má v souvislosti s vývojem světové ekonomiky k řešení řadu důležitějších problémů, nevydá v termínu do 14. prosince t. r. souhlasné stanovisko k programu INFOZ, navrhuje MŠMT náhradní řešení pro zabezpečení informačních zdrojů pro výzkum a vývoj v roce 2009:
MŠMT poskytne v roce 2009 finanční prostředky na zabezpečení informačních zdrojů prostřednictvím veřejných VŠ a Státní technické knihovny mimo výdaje na VaV s tím, že tito příjemci finančních prostředků na základě „licenčních konsorciálních dohod“ umožní přístup k informačním zdrojům dalším poskytovatelům informačních služeb pro VaV z jiných resortů.
MŠMT tímto žádá Radu pro výzkum a vývoj o schválení navrženého postupu a souhlas s rozpočtovou změnou v rozpočtu výdajů MŠMT v roce 2009.
Rada schválila navržený postup a souhlasila s rozpočtovou změnou v rozpočtu výdajů MŠMT v roce 2009.