ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červen  > Z Bruselu

Aktivity bruselské platformy znalosti pro inovace

Platforma Znalosti pro inovace (Knowledge4Innovation, K4I), která se věnuje problematice inovací, působí v Bruselu již od roku 2008. Její aktivity i plány do budoucna nám přiblížil výkonný ředitel a spoluzakladatel Roland Strauss. V minulosti působil přes deset let ve funkci místopředsedy společnosti Siemens pro vztahy s vládním sektorem. Má patnáctileté pracovní zkušenosti z prostředí evropských institucí. Všeobecně uznávány jsou jeho odborné znalosti v oblasti vyspělých průmyslových technologií a ve výzkumu a inovacích.


Co bylo hlavním impulsem pro založení platformy Knowledge4Innovation?
Již mnoho let platí, že inovace jsou prospěšné, v současnosti jsou však nepostradatelné. Budoucnost Evropy závisí na její schopnosti vybudovat ekonomiku i společnost založenou na inovacích. Abychom toho dosáhli, musí veřejné, soukromé a akademické subjekty pocházející z rozdílných prostředí a s rozličnými odbornými znalostmi spolupracovat a vytvářet inovační ekosystémy. Z evropského pohledu to znamená, že musíme vypracovat promyšlený přístup, že se shodneme nejen na jednotlivých úkolech, nástrojích a agendách, ale velmi konkrétně i na způsobu fungování inovačních partnerství napříč celým inovačním cyklem. Nezapomeňme však ani na vzdělávání a mezinárodní rozměr podnikání. Komplexnost potřebných inovativních řešení vyžaduje především odstranění přetrvávajících překážek, které brání spolupráci napříč všemi průmyslovými sektory. Platforma K4I proto nabízí prostor pro dialog mezi politiky a inovačními profesionály ve prospěch evropského hospodářství a občanů EU obecně.

Jaká je řídicí struktura její platformy a kdo jsou její členové?
K4I je otevřená, nezávislá a nezisková platforma zřízená podle belgického práva. Sdružuje různorodé subjekty s cílem dosáhnout toho, aby se inovace a znalosti staly vrcholnou prioritou evropských tvůrců politik. Vlastní činnost je podpořena výkonným sekretariátem, který organizačně zajišťuje aktivity realizované ve spolupráci s Fórem K4I Evropského parlamentu. Současným předsedou K4I je Jos Leijten, vedoucí Společného ústavu pro inovační politiku JIIP (iniciativa Nizozemí, Finska a Rakouska), který sídlí v Bruselu. K dalším řídicím strukturám standardně patří valné shromáždění a správní rada. Skladba současných členů je velmi pestrá, od inovativních malých i velkých podniků až po vysoké školy a veřejné instituce, což reflektuje komplexnost inovací samých – jako příklad bychom mohli uvést Radu evropského chemického průmyslu (CEFIC), subjekty evropské spolupráce ve VaVaI, jako je COST a EUREKA, slovenský podnik Novitech či italský výzkumný ústav ARCHES. Od ledna 2011 je členem i Technologické centrum AV ČR. K politickým členům v rámci Fóra K4I Evropského parlamentu patří 12 europoslanců, které vede Lambert van Nistelrooij z Nizozemska. Společným pracovním orgánem platformy K4I a Fóra K4I Evropského parlamentu je řídicí rada.

Mohl byste představit její aktivity?
Hlavní aktivity probíhají v rámci Fóra K4I Evropského parlamentu. Stěžejní akcí je Evropský inovační summit, jehož první ročník se konal v říjnu 2009 v prostorách EP. Vystoupili na něm např. předseda EP Jerzy Buzek a předseda EK Jose Manuel Barroso. Výsledkem je výzva europoslancům formulovaná v dokumentu Inovační agenda. Výsledkem druhého summitu (říjen 2010) byla společná Deklarace k inovacím.
Jednou až dvakrát měsíčně probíhají v EP večerní diskuse k aktuálním otázkám inovačních, výzkumných a vzdělávacích politik. Jednalo se např. o problematice evropských standardů na podporu inovací, o řídicích mechanismech v oblasti výzkumu a inovací či o problematice veřejných zakázek pro inovace, včetně před-obchodní fáze ve prospěch veřejných služeb.

Jaké jsou plány a vize do budoucna?
Připravujeme třetí Evropský inovační summit, který se uskuteční v průběhu druhého říjnového týdne a je rozdělen do dvou částí: první se ve Varšavě v rámci polského předsednictví v Radě EU zaměří na úlohu členských států a evropských regionů v inovačním procesu, na druhé části v Bruselu se bude diskutovat zvláště o pokroku dosaženém od vyhlášení Unie inovací v říjnu 2010. Ani letos nebude chybět výstava s ukázkami úspěšných inovací z celého světa a část summitu se bude věnovat mladé generaci pod názvem Europe’s Future Nobel Prize Winners. Záměrem je zvýšit zájem středoškolských studentů o vědy a technologie. K novým službám patří rozvoj Evropské inovační agendy, inovační ukázky a prezentace on-line.


ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaV, Brusel,
Technologické centrum AV ČR