ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Blanka odhalila raně středověké pohřebiště

Rozsáhlý záchranný archeologický výzkum při výstavbě pražského tunelu Blanka, který vede Archeologický ústav AV ČR, Praha, ve spolupráci s firmou Archaia, trvá již od října roku 2008. Tunel prochází oblastí mezi národní kulturní památkou Pražský hrad a územím s významnými koncentracemi pravěkého a středověkého osídlení v Dejvicích, Bubenči a Střešovicích. K mimořádnému objevu došlo v uplynulých týdnech. Během propojování stavebních jam staveb 9515 a 080 se začaly při skrývce objevovat první hroby dosud neznámého pohřebiště.

13_1.jpg
 Všechna fota: © Archiv ARÚP AV ČR

Ačkoli není výzkum stále dokončen, již nyní je možné říci, že se jedná o kostrové pohřebiště ze sklonku 9. století až 1. poloviny 10. století, tedy z doby počátků utváření českého státu za vlády prvních knížat z rodu Přemyslovců.
Pohřebiště bylo objeveno při skrývce v těsné blízkosti Pražského hradu, v prostoru severně od ulice U Prašného mostu. Prozatím bylo nalezeno na dvacet hrobů. Vzhledem k bohaté výbavě v podobě zlacených gombíků, stříbrných náušnic s očkem, jantarových perel, nože a dokonce vědra u jedné z pohřbených, je velmi pravděpodobné, že zde byli pohřbívání lidé s výz­namnějším postavením, pravděpodobně obyvatelé Pražského hradu či jeho předpolí. Podle zatím předběž­ných archeologických analýz patřila většina dosud objevených hrobů ženám či dětem, včetně novorozenců.

15_2.jpg
Dokumentace hrobu

Na výzkumu se kromě archeologů podílejí také pracovníci restaurátorské laboratoře a antropologického pracoviště pražského Archeologického ústavu. Analýza objevených nálezů se v budoucnu stane předmětem další interdisciplinární spolupráce s pracovníky Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži a Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

15_4.jpg
Kostra ženy s gombíky a se stříbrnou perlou na krku

Nález má velký význam pro poznání zázemí raně středověkého Pražského hradu v období, kdy se začínal formovat do podoby hlavního sídla rodícího se českého státu. Pohřebiště ovšem není jediným archeologickým nálezem, kterému je v tomto prostoru věnována pozornost. Zkoumáme také novověké liniové objekty – příležitostné vodoteče, přírodní deprese, cesty, které spojovaly Pražský hrad s krajinou na sever od něj.

15_3.jpg

Výzkum raně středověkého pohřebiště, který se koná v dobré součinnosti s firmou Metrostav a jejími subdodavateli, je poměrně náročný a vyžaduje dostatek času. Termín dokončení je závislý na výsledcích skrývek, které se teprve uskuteční.

JANA MAŘÍKOVÁ-KUBKOVÁ,
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.