ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > červen  > Popularizace

První výsledky mladých vědců

V brněnském Ústavu přístrojové techniky AV ČR se 11. dubna 2011 uskutečnila 1. studentská vědecká konference projektu Otevřená věda II. Cílem konference, na niž se sjeli nejen stážisté Otevřené vědy, ale také jejich lektoři, pedagogové, spolužáci a rodiče, bylo setkání studentů s kolegy z oboru a představení jejich prací.

21_1.jpg
Foto: Archiv OPG SSČ
Roman Beránek, student SPŠ chemické Brno, dochází na stáž do Ústavu chemie PřF Masarykovy univerzity.

Před zaplněným přednáškovým sálem zaznělo celkem 42 příspěvků z přírodovědných oborů. Organizátoři rozdělili program konference do čtyř sekcí. Během dopoledního programu se posluchači seznámili s příspěvky z biologie a chemie. Biologickou sekci moderoval dr. Michal Vinkler z Oddělení populační biologie Ústavu biologie obratlovců AV ČR. Zaznělo na 14 příspěvků, z nichž se posluchači mohli dozvědět např. o analýze lidského genomu a hledání souvislostí s rakovinou, o genetické variabilitě hlodavců, o lovu genetických chimér či o biofotonech. Knižní odměnu z Nakladatelství Academia si odnesla studentka Eliška Gruberová za příspěvek Inhibice buněčných signálních drah jako způsob protinádorové terapie.
Sekci chemie moderoval dr. Vlastimil Vyskočil z katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Stážisté si připravili celkem sedm prezentací z chemie a jednu z geologie. Mezi příspěvky o přípravě nanočástic kovů, možnostech analýzy buněk kapilární elektroforézou či sledování poškození DNA v podmínkách oxidačního stresu nakonec zvítězila prezentace Anety Huškové z oboru geologie s tajuplným názvem Konodonti (Conodonta).

21_2.jpg

V následujícím fyzikálním bloku zazněly příspěvky z fyziky, matematiky, informatiky a techniky; sekci moderoval dr. Antonín Fejfar z Oddělení tenkých vrstev a nanostruktur Fyzikálního ústavu AV ČR. Studentské příspěvky se dotýkaly rozmanitých témat z oblasti biofyziky, např. Dopplerovské metody měření rychlosti průtoku krve, ale také astrofyziky – Veřejná data observatoře Pierra Augera. Zvítězil příspěvek Jana Kotka Analýza emisních profilů čar Ha a Hb velké sluneční erupce z 28. října 2003.
Závěrečná sekce matematických a technických věd, kterou moderoval doc. Michal Krupka z katedry informatiky Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, byla tematicky nejpestřejší. Účastníci konference se tak dozvěděli, jak se dá líně vyhodnocovat bitmapová grafika, jaké existují prostředky bezpečnostního průmyslu a jak se dají využít při ochraně obyvatelstva nebo jak vznikají matematické investiční modely. Knižní odměna putovala k Petru Pechovi za příspěvek Tvorba mapy prostředí v paměti robota. Publikaci si odnesla také studentka Mirka Famfulíková za vítězný grafický návrh trička, které získali všichni stážisté.
Lektor stáží Otevřené vědy II. dr. Michal Vinkler konferenci zhodnotil následovně: „Z vysoké kvality příspěvků prezentovaných na této studentské konferenci je patrné, že zapojení talentovaných studentů středních škol do výzkumu v ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách je perspektivní způsob, jak u mladých lidí vzbudit zájem o vědu a usnadnit jim kontakt s výzkumem a vývojem. Ačkoli to nemusí být na první pohled zřejmé, právě nadšení a zájem jsou nesmírně důležité. Soustavné a systematické zvyšování kvalitních znalostí a praktických dovedností studentů již od samého počátku jejich profesní dráhy totiž může v dlouhodobém horizontu výrazně zlepšit konkurenceschopnost České republiky v mezinárodním měřítku.“
Student Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích Ondřej Vošta, který na konferenci prezentoval téma Studium potravních vztahů jeskynních bezobratlých živočichů, zvítězil se svou prací 29. dubna 2011 v soutěži středoškolských prací Expo Science AMAVET. Prvenství v soutěži mu umožní představit svůj projekt na prestižní mezinárodní soutěži Intel ISEF.
S prvními výsledky prací talentovaných středoškoláků se zájmem o vědu a výzkum se můžete seznámit ve sborníku prezentací, který je zveřejněn na webových stránkách http://www.otevrena-veda.cz.

MICHAELA ŽALUDOVÁ,
Odbor projektů a grantů SSČ AV ČR, v. v. i.