Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Akademická rada se 15. března 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila
– zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XXXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR;
– závěrečný účet AV ČR za rok 2010;
– zprávu o činnosti hodnoticích komisí v rámci hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009;
– dodatek č. 1 ke směrnici Akademické rady AV ČR č. 1/2006 – Pravidla pro obsazování funkcí ředitelů pracovišť AV ČR;
– pravidla pro přidělování dotace na podporu publikování formou Open Access;
– přidělení účelových dotací na řešení pokračujících projektů programu Nanotechnologie pro společnost v roce 2011 a výsledky hodnocení projektů ukončených v roce 2010;
– přidělení finančních prostředků na podporu pokračujících výzkumných projektů v rámci Programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR;
– přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení;
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 22. zasedání konaného 8. března 2011 včetně vložení pozemku p. č. 494/2 v k. ú. Dobřejovice do vlastnictví Botanického ústavu AV ČR, v. v. i.;
– přidělení služebních a startovacích bytů dle zápisu z 12. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 17. února 2011.

Jmenovala
– prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc., místopředsedou GA AV pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd na druhé funkční období;
– Mgr. Pavla Freundlicha, Ph.D., členem Rady programu Nanotechnologie pro společnost;
– Mgr. Otu Samka, Dr., členem Rady pro zahraniční styky AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR,
– aby udělil čestnou medaili „Za zásluhy o Akademii věd České republiky“ Ing. Jaroslavu Buličkovi, CSc.

Vzala na vědomí
– návrh výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2010;
– návrh zprávy o hospodaření AV ČR v roce 2010;
– zprávu o činnosti Majetkové komise AV ČR;
– zprávu o činnosti Bytové komise AV ČR;
– informaci o aktuálním stavu účasti pracovišť AV ČR v operačních programech;
– informaci o činnosti Českých národních komitétů sdružených v ICSU za rok 2010.