ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > březen  > Z Bruselu

Nová strategická partnerství EIT

Evropský inovační a technologický institut (European Institute of Innovation & Technology – EIT), který vznikl v roce 2008 a jehož sídlem je maďarská Budapešť, je důležitou součástí „Horizontu 2020“. Na aktivity EIT v letech 2014–2020 byly v rozpočtu H2020 vyčleněny finanční prostředky ve výši 2,3 miliardy eur (v předchozím období 2008–2013 disponoval institut částkou 300 mil. eur). Hlavní nástroje k dosažení cílů EIT představují tzv. znalostní a inovační společenství (Knowledge and Innovation Communities, KICs).

17_1.jpg

 

 
Stávající tři KICs, které vznikly v oblastech ICT, životní prostředí a energetika (KIC ICT Labs, ­Climate KIC a KIC Inno Energy), doplní do roku 2020 dalších pět part­-nerství. Výzva na první dvě nová se uzavřela v září 2014 a její výsledky byly zveřejněny v polovině prosince 2014.

Základním charakterem znalostních a inovačních společenství je propojovat tři vrcholy tzv. znalostního trojúhelníku: vzdělávání (high education), výzkum (research) a podnikatelskou sféru (business). Vazby mezi nimi se utvářejí prostřednictvím tzv. kolokačních center, která představují konkrétní evropské instituce a inovační centrály, v nichž se tři vrcholy znalostního trojúhelníku vzájemně propojují. Kolokační centra v partnerství vzájemně spolupracují. Každý KIC je právním subjektem s voleným představenstvem, jež odpovídá za plnění aktivit společenství. Centrála EIT v Budapešti poskytuje finanční prostředky a do řízení a směřování společenství nezasahuje. V dosavadních KICs je zapojeno 17 kolokačních center z různých evropských zemí. Mnohé české instituce o připojení do existujících center usilovaly, dosud však neúspěšně. KIC ICT Labs, Climate KIC a KIC Inno Energy tak fungují bez českého partnera; zkušenosti potvrzují, že proniknout do struktury KIC ve chvíli, kdy již společenství funguje, je obtížné, byť se deklaruje jistá otevřenost a spolupráce jednotlivých kolokačních center s partnerskými institucemi; mj. i z tohoto důvodu patřila pozornost nedávno uzavřené výzvě na nové KIC v oblasti zdraví a surovin (na přípravě návrhů se podílely i české instituce).

Dvě nová společenství v oblastech zdraví (KIC Health) a surovin (KIC Raw Materials), která získala konsorcia InnoLife a RawMatTERS, propojují více než 150 partnerů z 20 členských států EU. Čeští partneři byli součástí konkurenčních konsorcií, a tak v nich nejsou přímo zastoupeni. Případná spolupráce se odvíjí od konkrétních vazeb s in­stitucemi, jež jsou členy společenství, a na dosavadních strategických partnerstvích a dohodách.

17_2.jpg

InnoLife KIC v oblasti zdraví představuje konsorcium více než 50 partnerů z devíti států (Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Španělsko, Holandsko, Velká Británie a Švédsko); mj. se zavázalo vytvořit každoročně na 70 start-up společností, více než milion studentů se každý rok zúčastní vzdělávacích programů a on-line školení. Centrála se nachází v německém Mnichově. Jádrem znalostního společenství RawMatTERS je šest kolokačních center ve Finsku, Polsku, Francii, Švédsku, Itálii a Belgii. Jedinečné konsorcium má v oblasti surovin ambi­ciózní cíle včetně komercializace patentů, vytvoření start-up společností, inženýrské a doktorské tituly pod hlavičkou EIT apod. Mezi partnerskými organizacemi jsou instituce z 20 členských států EU, síť tvoří více než 100 partnerů.

Oba KICs se v současnosti připravují na zahájení činnosti; oficiálně ji stvrdí podpis sedmileté rámcové partnerské dohody s EIT. Výzva na další partnerství pod hlavičkou EIT bude vyhlášena v roce 2016 a zaměří se na oblast potravin (Food4Future) a výroby (Added-value manufacturing). Pátý KIC by měl vzniknout v roce 2018 v oblasti městské mobility (Urban mobility). Podrobnější informace poskytne Inovační fórum EIT (INNOVEIT 2015), které se koná ve dnech 5.–7. května 2015 v Budapešti; registrovat se lze již v březnu.

KATEŘINA SLAVÍKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR