ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Z Akademické rady

Akademická rada AV ČR na 26. zasedání dne 17. února 2015 

Schválila

  •  závěrečný účet AV ČR za rok 2014;
  •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 22. zasedání konaného 9. února 2015;
  •  přidělení finančních prostředků na dotace žadatelům z ústavů AV ČR podle návrhu Komise pro informační technologie AV ČR;
  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasila s rozdělením dotací na podporu vědecké a vědecko-populární literatury.

Jmenovala

  •  odbornou komisi pro udělování Fellowshipu Josefa Dobrovského pro zahraniční badatele ve složení: RNDr. Hana Sychrová, DrSc. (Rada pro zahraniční styky AV ČR) – předsedkyně; členové: prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR), RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Vědecká rada AV ČR) a PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Vědecká rada AV ČR),
  •  Ing. Jiřího Pleška, CSc., (Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby udělil čest­nou medaili Za zásluhy o Akademii věd ČR Ing. Josefu Matouškovi, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.).

Vzala se souhlasem na vědomí informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’ORÉAL Česká republika pro ženy ve vědě.

Vzala na vědomí

  •  informace o přípravě Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014;
  •  výsledky hodnocení ročních zpráv a závěrečných zpráv Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
  •  informace o poskytnutí finančních prostředků v rámci „Fellowshipu J. E. Purkyně“ pro význačné perspektivní vědecké pracovníky na příští období;
  •  statistický přehled shrnující údaje o publikacích vydaných Nakladatelstvím Academia v letech 2012–2014 finančně podpořených Ediční radou AV ČR.