ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2015  > leden  > Z Bruselu

Nová vize pro vědu a výzkum v Evropské komisi

Dne 1. listopadu 2014 se ujala funkce nová Evropská komise pod vedením bývalého lucemburského premiéra Jean-Claude Junckera. Portfolio komisaře pro výzkum, vědu a inovace nyní obsadil portugalský bankéř a politik Carlos Moedas. Digitální agendu, která s VaVaI souvisí, převzal komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger.

22_1.jpg
Fota: Archiv Evropské komise
Evropský komisař pro vědu, výzkum a inovace Carlos Moedas


Mezi hlavní úkoly nového komisaře pro VaVaI patří dohled nad evropskými výzkumnými programy (Horizont 2020). C. Moedas zaštítí mezinárodní excelenci evropského výzkumu a vědy, růst výzkumných kapacit a rozšíření inovativních procesů v členských státech. Jeho povinností bude i posouzení a případně přehodnocení efektivity výzkumu financovaného z evropských fondů. Komisař přispěje k důslednějšímu využití vědeckých poznatků, aby se návrhy a činnost EK zakládaly na spolehlivých vědeckých důkazech a přispěly k agendě zaměstnanosti a růstu. Neméně důležité bude povzbudit soukromý sektor k výraznějším investicím do výzkumu, který tak bude schopen reagovat na společenské problémy a přispěje k tvorbě kvalifikovaných pracovních pozic.

C. Moedas se během slyšení před Evropským parlamentem vyjádřil ke klíčové roli, kterou má podpora výzkumu, vědy a inovací v Evropě pro vytvoření udržitelného a dynamického evropského hospodářství založeného na znalostech a kreativitě. Zdůraznil i nutnost sladit své působení s prací ostatních komisařů a s prio­ritami, jež stanovil předseda Jean-Claude Juncker.

Moedasovy priority se týkají především prosazení lepších rámcových podmínek; dobudování Evropského výzkumného prostoru; zkvalitnění koordinace politik a rozšiřování účasti; posílení výzkumných kapacit a inovačních strategií; usnadnění investic do vzdělávání či součinnost s čerpáním evropských strukturálních a investičních fondů na vnitrostátní i regionální úrovni. Dále uvažuje o nových návrzích zaměřených na inovativní financování malých a středních podniků, zvyšování výrobního potenciálu Evropy, energetické účinnosti a konkurenceschopné nízkouhlíkové energetiky, a to zvláště energie z obnovitelných zdrojů. Jedním z prvních by měl být návrh na zahájení iniciativy Science Meets Parliament pro posílení spolupráce s národními ­parlamenty.

Ohledně digitální agendy chce komisař Günther Oettinger (v minulém funkčním období byl komisařem pro energetiku) přispět k budování jednotného digitálního trhu, jenž by podpořil přeshraniční elektronický obchod a posílil hospodářský růst až o 250 miliard eur.

G. Oettinger bude činný v projektovém týmu pod vedením místopředsedy EK pro jednotný digitální trh, Estonce Andruse Ansipa. Společně chtějí připravit legislativní kroky ke zmenšení rozdílů mezi jednotlivými členskými státy EU v oblasti regulace telekomunikací, správy rádiového spektra či uplatňování hospodářské soutěže. G. Oettinger přitom volá po výraznější podpoře plošného budování internetové infrastruktury, a zdůrazňuje pokrytí rurálních oblastí.

22_2.jpg

Od G. Oettingera se očekává i podpora nových trendů, jako jsou Internet věcí, cloudové služby a Big data. V této souvis­losti se do popředí zájmu dostává také otázka bezpečných dat a kybernetické bezpečnosti; komisař odpovídá za modernizaci pravidel na ochranu autorských práv a osobních údajů, zvláště ukončení jednání o Regulaci o ochraně dat (Data Protection Regulation) v roce 2015 a přípravu reformy Směrnice o ochraně osobních údajů (tzv. e-Privacy Directive). Jeho úkolem bude společně s partnery dosáhnout globální správy internetu a formovat internet způsobem, aby byl transparentní, udržitelný, otevřený a podporoval začlenění. Takový internet bude podnětným prostředím pro inovace a vznik start-upů, podporu podnikání, ekonomický růst a konkurenceschopnost Evropy na globálním trhu.

Vědy a výzkumu se dotýká také portfolio komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport, které nově převzal bývalý maďarský ministr zahraničí a obchodu Tibor Navracsics – odpovídat bude za činnost Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) a Společného výzkumného střediska (JRC). Mezi jeho kompetence spadá i podpora sdílení poznatků v tzv. znalost­ním trojúhelníku mezi výzkumem, akademickou sférou a podniky a také podpora mobility studentů a mladých vědců prostřednictvím programu Erasmus+ či akcí Marie Skłodowska-Curie.

JANA DAĎOVÁ a LUCIA HRIVŇÁKOVÁ,
stážistky CZELO
– Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR