ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Usnesení XLV. zasedání Akademického sněmu AV ČR

XLV. zasedání akademického sněmu Akademie věd ČR, konané dne 16. prosince 2014 v Praze, přijímá následující usnesení:

I.
Akademický sněm

1. schvaluje Jednací a volební řád Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 podle předloženého návrhu;

2. ve smyslu § 6 odst. 2 schváleného Jednacího a volebního řádu Akademického sněmu ustavuje mandátovou komisi Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 ve složení:
PhDr. Miroslav Dobeš, Ph.D.
(Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.)
prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc.
(Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.)
Mgr. Jakub Hrubý, Ph.D. (Orientální ústav AV ČR, v. v. i.)
Ing. Pavel Jurák, CSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.)
doc. RNDr. Michal Roth, CSc. (Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.)
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc.
(Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.)
JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D.
(Akademická rada AV ČR, Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.)
tajemnice: Mgr. Renata Vlčková (Kancelář Akademie věd ČR);
3. bere na vědomí, že mandátová komise zvolila svou předsedkyní JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., a místopředsedkyní Ing. Zdeňku Sedlákovou, CSc.

II.
Akademický sněm

1. schvaluje Strategii AV21 Akademie věd České republiky podle předloženého návrhu s připomínkami;
2. ukládá Akademické radě AV ČR zajistit zveřejnění a uskutečňování schválené Strategie AV21.

III.
Akademický sněm ve smyslu čl. 14 písm. e) Stanov Akademie věd ČR schvaluje předloženou zprávu o činnosti Akademické rady AV ČR za období od XLIV. zasedání Akademického sněmu.

IV.
Akademický sněm

1. bere se souhlasem na vědomí předloženou zprávu o ekonomické situaci Akademie věd ČR a o očekávaných výsledcích jejího hospodaření v roce 2014;
2. ve smyslu čl. 14 písm. d) Stanov Akademie věd ČR předběžně schvaluje rozpočet Akademie věd ČR na rok 2015 a jeho rozpis na pracoviště podle předloženého návrhu s podmínkou, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu nebude lišit od údajů projednaných Akademickým sněmem o více než 7 %. Současně zmocňuje Akademickou radu AV ČR, aby po konečném schválení zákona o státním rozpočtu provedla nezbytná upřesnění jeho rozpisu na pracoviště a informovala o tom XLVI. zasedání Akademického sněmu;
3. v případě, že se ukazatel celkových výdajů rozpočtové kapitoly Akademie věd ČR v rámci zákona o státním rozpočtu změní o více než 7 % vůči výdajům projednaným na zasedání Akademického sněmu, ukládá Akademické radě AV ČR, aby zabezpečila hospodaření pracovišť AV ČR v prvních měsících roku 2015 v rozpočtovém provizoriu AV ČR odvozeném z projednaného návrhu rozpočtu a předložila nový návrh rozpočtu na rok 2015 a jeho rozpisu na pracoviště XLVI. zasedání Akademického sněmu;
4. souhlasí, aby Akademická rada AV ČR ve smyslu čl. 29 Stanov Akademie věd ČR schválila závěrečný účet rozpočtové kapitoly 361 – Akademie věd ČR za rok 2014 s tím, že tento dokument bude dodatečně předložen ke schválení XLVI. zasedání Akademického sněmu.

V.
Akademický sněm

1. schvaluje návrh Akademické rady AV ČR na ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu podle čl. 14 písm. m) a čl. 47 odst. 2 Stanov Akademie věd ČR;
2. ukládá Akademické radě AV ČR zajistit realizaci kroků směřujících k ukončení činnosti Grantové agentury AV ČR a zrušení jejího statutu podle předloženého návrhu.

VI.
Akademický sněm ve smyslu čl. 14 písm. c) Stanov Akademie věd ČR schvaluje úpravu Etického kodexu výzkumných pracovníků v Akademii věd České republiky podle předloženého návrhu.

VII.
Akademický sněm

1. nesouhlasí s úpravou čl. 11 Přílohy Stanov Akademie věd ČR podle návrhu předloženého doc. RNDr. Viktorem Žárským, CSc.;
2. doporučuje ředitelům pracovišť AV ČR, aby postup vydávání expertních posudků vytvořených jménem pracoviště a opatřených razítkem pracoviště prověřili a v případě potřeby upravili vnitřním předpisem.

VIII.
Akademický sněm

1. schvaluje předloženou zprávu odstupující Dozorčí komise Akademického sněmu za období od XLIV. do XLV. zasedání Akademického sněmu a vyslovuje jí poděkování za její práci ve funkčním období 2010–2014;
2. ukládá Akademické radě AV ČR, aby projednala připomínky a návrhy uvedené v předložené zprávě a přijala k nim příslušná opatření.

IX.
Akademický sněm
zdůrazňuje, že pouze stabilní, výkonné a kvalitní výzkumné instituce mohou garantovat efektivní využití jak institucionálních, tak i účelových prostředků. Nepřiměřený důraz na účelové financování vede k fragmentaci výzkumu, k omezeným možnostem rozvoje výzkumných organizací a k nadměrné byrokratické zátěži výzkumných pracovníků. Akademický sněm naléhavě doporučuje, aby vláda České republiky tento dlouhodobý nepříznivý trend zvrátila a posílila institucionální financování výzkumných organizací.

X.
Akademický sněm
zvolil podle čl. 14 písm. k) a čl. 20 odst. 1 Stanov Akademie věd ČR Dozorčí komisi Akademického sněmu pro funkční období 2014–2018 ve složení:
doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (Masarykova univerzita)
PhDr. Petr Nejedlý (Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D.
(Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Ing. Bohdan Schneider, CSc., DSc.
(Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)
doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR, v. v. i.)
prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc. (Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.)
prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (Vysoké učení technické v Brně)

V Praze 16. prosince 2014
Ověřili:
Ing. Karel Aim, CSc.,
předseda návrhové komise Akademického sněmu,
RNDr. Jan Šafanda, CSc.,
předsedající Akademického sněmu