ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nabídka jazykových kurzů, zkoušek a dalších služeb ve školním roce 2013–2014

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR zahájí nadcházející školní rok v nových prostorách na nové adrese v Hybernské ulici č. 8 v Praze 1 (asi pět minut pěší chůzí od ulice Na Florenci).
V rámci prezenční výuky pořádáme oblíbené přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám a kurzy zaměřené na speciální dovednosti a znalosti. Nabízíme také kurzy všeobecného jazyka, angličtiny, němčiny, francouzštiny a češtiny pro cizince a dále zájmovou výuku španělštiny a arabštiny. Všechny kurzy jsou podporovány internetovou platformou, která umožňuje efektivnější učení a přístup k doplňkovým materiálům.
Vedle tradiční prezenční výuky nabízíme kurzy, které kombinují prezenční výuku s výukou na internetové platformě Moodle a nevyžadují pravidelnou docházku. Tyto kurzy se zaměřují především na jazykové znalosti a specifické dovednosti, které potřebují doktorandi a začínající vědci při odborném psaní v angličtině, prezentacích na konferencích či organizování zahraničních stáží. Nabízíme však i online kurzy zaměřené na běžnou a profesní komunikaci v angličtině, němčině a francouzštině.
Centrum akademického psaní (CAP) poskytuje kromě kurzů také fundované poradenství při psaní jakéhokoli anglického textu včetně odborných článků, publikací, grantových žádostí, disertací apod. Konzultace slouží všem, kteří uvítají zpětnou vazbu ke svému textu nebo prezentaci v jakékoli fázi psaní či přípravy.
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR má svou pobočku v Brně, kde jsou kurzy operativně organizovány podle zájmu a prostorových možností jednotlivých brněnských ústavů AV ČR.
Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na http://www.langdpt.cas.cz/ a http://cap.avcr.cz; kontakt – tel.: 222 828 401, e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz.
Termín pro odevzdání přihlášek pro nové posluchače je 21. června 2013, pro posluchače, kteří kurzy navštěvovali v tomto školním roce, 28. června 2013.
Výuka ve školním roce 2013–2014 začíná 9. září 2013.


1. PREZENČNÍ KURZY

• Zkouškové kurzy

ANGLIČTINA

PET (Cambridge English: Preliminary)
Dvousemestrální kurz je určen mírně pokročilým posluchačům, kteří potřebují základní systematickou přípravu jak ve všech řečových dovednostech, tj. v mluveném projevu, čtení, poslechu a psaní, tak v gramatice. Je vhodným předstupněm ke kurzu FCE. Zkouška PET je jednou ze základních jazykových zkoušek, které povinně skládají zaměstnanci státní správy. Lze ji složit na Britské radě.
Úroveň kurzu: B1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2

FCE (Cambridge English: First)
Systém dvou dvousemestrálních kurzů (FCE Master, FCE Gold) pro středně pokročilé je zaměřen na přípravu posluchačů k nejrozšířenější cambridgeské zkoušce FCE, jež je oficiálně uznávaná ve Velké Británii i jinde v Evropě a stále více i u nás. Výuka se systematicky a vyváženě zaměřuje na rozvoj všech řečových dovedností (mluvení, čtení, psaní a poslech) i na rozšiřování znalostí gramatiky a slovní zásoby. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

Závěrečný předzkouškový kurz FCE (Cambridge English: First)
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku FCE. Výuka je zaměřena na zopakování nejdůležitějších gramatických jevů, slovní zásoby podle tematických celků i na testovací techniky potřebné ve všech pěti částech zkoušky. Kurzy se konají v zimním i v letním semestru.
Úroveň kurzu: B2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

FCE Skills (viz Blended learning)

Pre CAE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je doporučeným předstupněm k přípravě ke zkoušce CAE (Cambridge English: Advanced).
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

CAE (Cambridge English: Advanced)
Třísemestrální kurz přípravy na zkoušku CAE je určen pro pokročilé. Kurz je zaměřen na další systematické rozvíjení jazykových znalostí a osvojení si strategií jak pro ústní a písemnou komunikaci, tak pro čtení a poslech (zejména autentických materiálů). Pro svou všestrannost a praktické zaměření je kurz CAE vhodný zvláště pro zájemce o postgraduální studijní pobyty a stipendia v anglicky mluvících zemích. Zkoušku lze složit na Britské radě, a to buď v písemné, nebo elektronické podobě.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Závěrečný předzkouškový kurz CAE (Cambridge English: Advanced)
Jednosemestrální kurz je určen pokročilým posluchačům v závěrečné fázi přípravy na zkoušku CAE. Výuka se systematicky zaměřuje na jednotlivé části zkoušky a na zvládnutí příslušných testovacích technik.
Úroveň kurzu: C1 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

Pre CPE
Kurz je zaměřen na zdokonalování dosažené jazykové úrovně s důrazem na rozšíření slovní zásoby a rozvoj řečových dovedností. Je předstupněm k přípravnému kurzu ke zkoušce CPE (Cambridge English: Proficiency).
Úroveň kurzu: C1+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

CPE (Cambridge English: Proficiency)
Kurz je vhodný pro velmi pokročilé posluchače, kteří se připravují ke cambridgeské zkoušce nejvyššího stupně. Tato zkouška splňuje požadavky britských univerzit pro přijetí uchazečů o studium. Kurz je zaměřen zejména na náročnou slovní zásobu, schopnosti abstraktního myšlení v angličtině a zvládnutí obtížných forem písemného projevu.
Úroveň kurzu: C2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. C1

iBT TOEFL
Jednosemestrální kurz pro středně pokročilé a pokročilé posluchače připravuje na iBT (tj. internetovou) verzi zkoušky TOEFL, kterou požadují americké a kanadské univerzity a některé další instituce jako vstupní podmínku pro studium a udělení stipendia uchazečům ze zahraničí. Registrace k testu je možná pouze online na www.ets.org/registerme.html.
Úroveň kurzu: B2+ (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B1

NĚMČINA

Zertifikat Deutsch
Jednosemestrální a dvousemestrální kurzy pro středně pokročilé jsou přípravou ke zkoušce, jež představuje základní oficiální osvědčení znalostí němčiny uznávané v Německu. Zkoušku lze složit na Jazykové škole hlavního města Prahy nebo Goethe-Institutu – http://www.goethe.de/ins/cz/pra/net/prz/csindex.htm.
Úroveň kurzu: B1, B2 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2

FRANCOUZŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELF
Kurz DELF připravuje zájemce na získání základního francouzského certifikátu DELF ve čtyřech úrovních – A1, A2, B1 a B2, tj. od mírné po střední pokročilost.
Úroveň kurzu: A1–B2 (dvakrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DALF
Kurz je určen pokročilým posluchačům, kteří se připravují ke zkoušce DALF ve dvou úrovních (C1, C2). Tato zkouška je osvědčením o hlubší znalosti francouzského jazyka a dokladuje absolventovu schopnost studovat na francouzské univerzitě.
Úroveň kurzu: C1 a C2 (dvakrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

ŠPANĚLŠTINA

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diplomas de español como lengua extranjera – novinka!
Úroveň kurzu: B1 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2
Pozn.: jde o zájmový kurz (pro zaměstnance AV ČR za zvýhodněné kurzovné).

• Všeobecné a odborné kurzy

odborná ANGLIČTINA

Odborná angličtina pro doktorandy (viz Blended learning)

SPECIÁLNÍ KURZY

Speaking Skills Intermediate – novinka!
Dvousemestrální kurz pro středně pokročilé je určen posluchačům, kteří se ostýchají komunikovat v angličtině, zejména s rodilým mluvčím, nebo mají problémy s porozuměním.
Úroveň kurzu: B1–B2 (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. A2–B1

Pokročilá konverzace s rodilým mluvčím
Kurz je zaměřen zejména na upevnění komunikačních dovedností. Rodilý mluvčí v kurzu nepoužívá klasickou učebnici, ale převážně autentické texty, jako např. novinové články a autentické nahrávky. Výuka je zaměřena hlavně na diskusi na různá témata (např. politika, historie, publicistika, humor apod.) a na studium slovní zásoby (podle potřeby i gramatiky).
Úroveň kurzu: B2+ (jedenkrát týdně)
Vstupní úroveň: min. B2

VŠEOBECNÝ JAZYK

Angličtina
Kurzy na všech úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání jazykových znalostí a rozvoj řečových dovedností s cílem umět použít jazyk v každodenních situacích.
Úroveň kurzu: A1–C1 (jedenkrát týdně)

Němčina
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a na rozvoj komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)
Prezenční výuku lze kombinovat s aktivitami na internetu – viz Blended learning.

Francouzština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí (zejména gramatiky a slovní zásoby) a na rozvoj řečových dovedností (mluvení, poslech, čtení, psaní) s důrazem na obecnou konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Čeština/Czech for foreigners
Kurz je zaměřený na základní orientaci v českém jazykovém prostředí, na získání a rozvíjení potřebných jazykových znalostí a všestranných dovedností.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát nebo dvakrát týdně)

Čeština pro anglicky mluvící posluchače/Czech for English native speakers
Kurz základů češtiny bude veden anglicky hovořícím českým lektorem a je určen pro anglické rodilé mluvčí, kteří mají zájem o výuku českého jazyka.
Úroveň kurzu: A0 – pouze začátečníci (jedenkrát nebo dvakrát týdně).
This course introduces students to the basics of Czech language and is taught by a Czech teacher who speaks English and can explain some points in English.

• Zájmové kurzy

ŠPANĚLŠTINA

Všeobecná španělština
Kurzy na různých úrovních pokročilosti jsou zaměřené na získání a zdokonalení jazykových znalostí a komunikačních dovedností v obecné konverzaci.
Úroveň kurzu: A0–C1 (jedenkrát týdně)

Přípravný kurz ke zkoušce DELE – Diplomas de español como lengua extranjera – novinka! (viz Zkouškové kurzy)

ARABŠTINA

Základy arabštiny
Kurz je určen pro posluchače, kteří chtějí poznat základy nejrozšířenějšího semitského jazyka. Seznámí se s fonetikou, písmem a vztahem mezi spisovným jazykem a dialekty. Naučí se základy gramatiky, která bude procvičována v praktických výrazech a větách.
Úroveň kurzu: A0 – začátečník (jedenkrát týdně)


2. PREZENČNÍ KURZY – POBOČKA BRNO

Ve školním roce 2013–2014 nabízíme v rámci tradiční prezenční výuky v Brně kurzy všeobecné angličtiny, němčiny a francouzštiny. Výuka je organizována po semestrech v kurzech, které se konají jedenkrát nebo dvakrát týdně po 90 minutách s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím. Pro zájemce z Brna jsou určeny i některé kurzy typu Blended learning. Bližší informace o kurzech v Brně naleznete na našich webových stránkách.

3. BLENDED LEARNING

• Kurzy probíhající pouze online (Praha i Brno)

Academic Writing – Sessions 1, 2 a 3
Kurz je během jednoho školního roku rozdělen na trimestry, tj. tři 10týdenní cykly (AW: Session 1, AW: Session 2, AW: Session 3), které studenti postupně absolvují. Většina výuky se odehrává na internetové platformě Moodle, kde se posluchači postupně seznamují se základními konvencemi odborného psaní v angličtině s ohledem na očekávání čtenářů. Klademe důraz na proces psaní (plánování, první verze textů, důkladné revize, přepisování textů a jejich editace), myšlenkovou a organizační strukturu textů a stylistiku. Posluchači si procvičují psaní různých žánrů, se kterými se setkávají ve své akademické kariéře – např. životopis (CV), abstrakt, sumarizace textu, parafráze a citace, akademická esej atp. Vedle toho také přispívají do diskusních fór a učí se vzájemně reagovat na své texty (peer feedback). Jednotlivé lekce zpravidla obsahují studijní materiál, diskusní fórum, přípravné aktivity k psaní, aktivity k procvičení vybraných stylistických a gramatických jevů a dále tvorbu či revizi uceleného textu. Přestože kurz probíhá ve skupině, instruktoři k posluchačům přistupují individuálně a každému poskytují hloubkovou zpětnou vazbu k jednotlivým úkolům, na jejímž základě posluchači své texty dále upravují.
Prezenční výuka: celkem pět setkání s instruktory, 1–2 setkání v průběhu každého cyklu (4–6 hodin týdně); počet týdnů výuky: 30 (10 týdnů v každém cyklu).
Úroveň kurzu: B2–C2
Vstupní úroveň: min. B2+ (nutno prokázat certifikátem nebo složit vstupní test)
Začátky cyklů – září, leden, duben (bude upřesněno)

Real English
Jednosemestrální kurz je určen posluchačům, kteří se chtějí ponořit do opravdové angličtiny a porozumět rodilým mluvčím, aniž by museli chodit na prezenční kurzy. Posluchači mohou pracovat vlastním tempem. Výuka je pojata zábavnou formou: studenty čekají rozhovory se zajímavými osobnostmi z nejrůznějších oblastí, dokumenty, přednášky, filmové ukázky a kulturní perličky, diskusní fóra a interaktivní úkoly. Mimo to budou mít příležitost hovořit s rodilým mluvčím přes Skype. Ke kurzu stačí počítač s připojením k internetu, sluchátka a mikrofon.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden)
Úroveň kurzu: B2–C1
Vstupní úroveň: B1
Termín konání: od 9. září 2013

Focus on Writing – novinka!
Nový jednosemestrální kurz je určen posluchačům na úrovni B1, kteří mají problémy s gramatikou a slovní zásobou a potřebují se zdokonalit v psaní typu cambridgeských zkoušek. Na internetové platformě se seznámí s různými žánry, rozšíří si slovní zásobu a pravidelně budou posílat úkoly ke zpětné vazbě. Kurz je vhodným doplňkem k přípravným zkouškovým kurzům FCE a případným předstupněm kurzů Academic Writing.
Prezenční výuka: 2 hodiny (první a poslední týden) plus jedna individuální konzultace během kurzu
Úroveň kurzu: B2
Vstupní úroveň: B1
Termín konání: od 9. září 2013

• Kurzy kombinující online a prezenční výuku

Odborná angličtina pro doktorandy
English for Science and Technology, dvousemestrální kurz angličtiny pro pracovníky ve vědě a výzkumu, je zaměřen na slovní zásobu, gramatické struktury a řečové dovednosti obecně vědního stylu, společného všem vědeckým oborům. Kurz kombinuje dvě formy výuky: individuální práci na platformě Moodle, kde jsou přístupné studijní materiály a zadání úkolů, a skupinovou práci na seminářích, kde se analyzují vypracované úkoly a procvičují jednotlivé kapitoly. Posluchači si v kurzu prostřednictvím kratších mluvených a písemných projevů procvičí gramatiku (např. členy, použití aktiva a pasiva atp.) a osvojí si slovní zásobu všeobecně vědního jazyka. Kurz je tak dobrým předstupněm pro kurzy Academic Writing a Presentation Performance a zároveň studenty připravuje na jazykovou zkoušku požadovanou v rámci doktorského studia.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Úroveň kurzu: B1–C1
Vstupní úroveň: B1
Termín konání: od 9. září 2013

Presentation Performance
Jednosemestrální kurz umožňuje studentům nácvik řečnických dovedností. Absolvent kurzu bude umět připravit a úspěšně přednést prezentaci a celkově vytříbí svůj mluvený projev v angličtině. Kurz kombinuje výuku on-line na platformě Moodle s prezenčními setkáními. Výuka klade důraz na efektivní použití jazyka, nikoli na gramatiku jako takovou.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Úroveň kurzu: B2– C1
Vstupní úroveň: B2+ (tj. post FCE úroveň; nutno prokázat – viz přihláška)
Termín konání: od 9. září 2013

FCE Skills
Dvousemestrální kurz je určen posluchačům, kteří mají pokročilou znalost angličtiny, ale schází jim sebevědomí především ve třech řečových dovednostech: psaní, mluvení a poslechu. Cílem kurzu je tyto dovednosti zdokonalit pravidelným psaním textů a rozvíjením technik psaní, mluvením v různých situacích (debatách, prezentacích, monolozích, rozhovorech) a poslechem autentických textů/videí či testů FCE. Kurz kombinuje prezenční formu studia (90 min. jedenkrát týdně) se studiem online na internetové platformě (90 min. jedenkrát týdně). V obou hodinách se posluchači systematicky seznamují se strategiemi pro úspěšné složení zkoušky FCE, rozšiřují si pokročilou slovní zásobu, pracují s audiovizuálními materiály a pravidelně dostávají individuální zpětnou vazbu.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Úroveň kurzu: 1. semestr – B2, 2. semestr – B2+
Vstupní úroveň: B1+
Termín konání: od 9. září 2013

Kurz němčiny s rozšířenou nabídkou online aktivit
Kurz nabízí možnost, jak zábavnou formou zefektivnit studium něm­činy. Kombinuje prezenční výuku se samostatnou přípravou na internetové platformě, která obsahuje zajímavé materiály pro zdokonalení jazykových dovedností (interaktivní cvičení, poslech, krátké filmy).
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Úroveň kurzu: B1–B2
Vstupní úroveň: B1
Termín konání: od 9. září 2013

Francouzština – profesní a každodenní komunikace
Plánujete zahraniční pracovní cestu? Potřebujete osvěžit francouzštinu? V kurzu vás čekají: simulace jednoduchých profesních situací při studijním pobytu, stáži a konferenci v zemích EU (první kontakt s partnerskou institucí, prezentace pracoviště, sdělení vlastního výzkumného záměru, CV atd.), dokumenty s interkulturní problematikou a interaktivní gramatická a lexikální cvičení.
Prezenční výuka: jedenkrát týdně
Úroveň kurzu: A2–B1
Vstupní úroveň: A2
Termín konání: od 9. září 2013


4. DALŠÍ SLUŽBY

• Centrum akademického psaní

Potřebujete psát odborné texty v angličtině? Zapište se do našich online kurzů (viz Blended learning), přijďte na konzultaci s konkrétním textem či prezentací.
Konzultace jsou určené pro kohokoli, kdo má zájem o individuální zpětnou vazbu ke konkrétnímu textu či prezentaci v angličtině. Na konzultaci můžete přijít s hotovým textem, ale i s prázdným papírem, kdy teprve začínáte zpracovávat nějaké téma a potřebujete překonat „tvůrčí krizi“. Jsme připraveni pomoci v jakékoli fázi psaní, s jakýmkoli textem, ať už jde o odborný článek, abstrakt, žádost o grant, disertační práci, ale i třeba e-mail, motivační dopis nebo životopis. Naší filozofií je vést klienty při psaní cizojazyčného textu k samostatnosti. Namísto editačních služeb a opravování gramatických a lexikálních chyb vám nabízíme reakci kritického čtenáře. Během konzultace a prostřednictvím odkazů na studijní materiály se dále naučíte strategiím psaní, revidování textu a rozpoznávání a opravování vlastních chyb.

• Jazykové zkoušky

Jazyková zkouška pro doktorandy
Zkouška se skládá z písemného testu a ústního pohovoru zaměřeného na odborný jazyk v oboru posluchače.

Cambridgeské zkoušky PET, FCE, CAE, CPE
Kabinet studia jazyků ÚJČ AV ČR je certifikovaným místem pro přípravu ke cambridgeským zkouškám. Zájemce registrujeme online, zkoušky se skládají na Britské radě buď v písemné, nebo elektronické podobě. Pro další informace kontaktujte PhDr. Libuši Sýkorovou, tel.: 222 828 401, e-mail: sykorova@langdpt.cas.cz.

17_1.jpg