ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 1., ustavujícího zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 26. března 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Zvolila členy předsednictva Akademické rady

  •  Ing. Karla Aima, CSc.,
  •  PhDr. Pavla Barana, CSc.,
  •  Ing. Petra Bobáka, CSc.,
  •  prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
  •  RNDr. Jana Šafandu, CSc.

Schválila

  •  Jednací řád Akademické rady AV ČR a jejího předsednictva.

Souhlasila

  •  se základním rozdělením pracovních pozic členů Akademické rady:

 1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. – předseda AV ČR, celkové řízení a kontrola činnosti Akademie ve smyslu § 10 zákona o AV ČR, metodický dohled nad spoluprací AV ČR s veřejnými vysokými školami;
 2. prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. – předseda Vědecké rady AV ČR;
 3. RNDr. Jan Šafanda, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí I. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce včetně sledování a koordinace prací na projektu ELI týkajících se AV ČR;
 4. prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí II. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce včetně sledování a koordinace prací na projektu BIOCEV týkajících se AV ČR;
 5. PhDr. Pavel Baran, CSc. – místopředseda a člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepcí III. vědní oblasti a řešením vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce;
 6. Ing. Petr Bobák, CSc. – člen předsednictva AR pověřený řešením koncepčních ekonomických a finančních záležitostí a jejich implementací;
 7. Ing. Karel Aim, CSc. – člen předsednictva AR pověřený komplexní koordinací koncepce zahraniční spolupráce AV ČR včetně evropské integrace a součinnosti se státními orgány v této oblasti (RVVI, MŠMT);
 8. prof. Jiří Chýla, CSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a koordinací prací při zpracování Strategie dalšího rozvoje AV ČR;
 9. prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. – člen AR zastupující místopředsedu I. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 1.–3. sekce včetně zajištění metodického dohledu nad akademickými počítačovými sítěmi a databázemi a správou licencí v této oblasti;
10. doc. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. – členka AR zastupující místopředsedu II. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 4.–6. sekce a zastupující při řešení koncepčních otázek podpory vědy z veřejných prostředků (institucionální podpora, metodika hodnocení, správa databází, interní programy) a při zpracování Strategie  dalšího rozvoje AV ČR;
11. prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. – člen AR zastupující místopředsedu III. vědní oblasti při řešení vědecko-organizačních otázek pracovišť 7.–9. sekce a pověřený koncepčními otázkami spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností a ediční činností;
12. prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. – člen AR pověřený zastupováním při komplexní koordinaci rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni, zastupováním při řešení koncepčních otázek programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR;
13. doc. Ing. Josef Lazar, Dr. – člen AR pověřený komplexní koordinací rozvoje inovací a transferu technologií do aplikační a podnikatelské sféry (včetně související legislativy) na resortní i regionální úrovni;
14. PhDr. Taťána Petrasová, CSc. – členka AR odpovědná za koordinaci spolupráce s institucemi kulturní sféry, Ministerstvem kultury, Odborovým svazem pracovníků vědy a výzkumu a kontakty s mimopražskými pracovišti AV ČR;
15. RNDr. Hana Sychrová, DrSc. – členka AR pověřená koncepčními otázkami programové a projektové spolupráce s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokými školami, Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR a dalšími poskytovateli (včetně operačních programů strukturálních fondů) a zastupováním při komplexní koordinaci koncepce zahraniční spolupráce AV ČR;
16. JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. – členka AR pověřená komplexní koordinací činností v oblasti legislativy, vnitřního právního systému AV ČR (dozorčí rady, rady pracovišť apod.), zajišťováním správy majetku a činnostmi týkajícími se archeologie;
17. prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. – člen AR pověřený řešením koncepčních otázek vědecké přípravy a odpovědný za spolupráci AV ČR s vysokými školami a resortními pracovišti včetně společných pracovišť.

Jmenovala

  •  s účinností od 1. dubna 2013 tajemníkem Akademické rady Daniela Kozáka, DBA.

Vzala na vědomí

  •  že předseda AV ČR jmenuje podle § 10 odst. 3 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, místopředsedy Akademie věd ČR:

– PhDr. Pavla Barana, CSc.,
– prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc.,
– RNDr. Jana Šafandu, CSc.,

  •  že předsedou Vědecké rady AV ČR byl zvolen prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., který se dle § 7 odst. 2 a § 9 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR, ve znění pozdějších předpisů, stává členem Akademické rady a jejího předsednictva.