ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Radiofarmakum pro pozitronovou emisní tomografii

Spin-off firma RadioMedic, dceřiná společnost Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži, získala souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv k zahájení klinického hodnocení nového diagnostického radiofarmaka pro odhad hypoxie nádorové tkáně.

10_1.jpg
Obě fota: Archiv autora
Syntetizační kazetový modul umístěný ve stíněném boxu


Syntézu nového radiofarmaka [18F]fluormisonidazolu uskutečnil kolektiv pracovníků PET laboratoře ÚJF AV ČR, v. v. i., v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu Vývoj PET radiodiagnostik pro zobrazování v onkologii a neurologii. Klinické zkoušky, které RadioMedic hradí z vlastních prostředků, se realizují v Ústavu nukleární medicíny 1. lékařské fakulty UK v Praze. Nový přípravek [18F]FMISO, inj.sol. je injekční roztok 2-nitro-3-(1-[18F]fluor-2-hydroxypropan-3-yl)imidazolu.
Hypoxické buňky uvnitř nádorové tkáně sehrávají důležitou roli v jejich rezistenci na radioterapii a chemoterapii. Nádorové buňky jsou v přítomnosti kyslíku mnohem senzitivnější k radiaci než bez jeho přítomnosti. Množství hypoxických nádorových buněk proto často limituje účinek radiační terapie. [18F]FMISO), inj.sol. představuje radiofarmakum značené pozitronovým radionuklidem 18F (energie záření = 511 keV, fyzikální poločas 110 min.), které se ve formě izotonického roztoku aplikuje intravenózně. Uvedená sloučenina se akumuluje v závislosti na obsahu kyslíku a za spoluúčasti enzymu nitroreduktázy v hypoxické tkáni. Této vlastnosti se využívá především pro určení reaktivity maligních nádorů na chemoterapii a radioterapii, protože se vzrůstající hypoxií jsou více rezistentní na protinádorovou terapii.

10_2.jpg
Příprava vzorků pro kontrolu kvality konečného radiofarmaka v laminárním boxu

Z toho též vyplývá, že s vyšší hypoxií vzrůstá i progrese onemocnění a zkracuje se doba přežití nemocných. Pokud je protinádorová terapie úspěšná, obvykle klesá hypoxie nádorové tkáně, což prokazuje stupeň akumulace [18F]FMISO. Ta se stanoví pomocí pozitronové emisní tomografie (PET). Přísně intravenózně se obvykle aplikuje asi 400 MBq [18F]FMISO a zobrazení se provádí vzhledem k pomalé pasivní akumulaci radiofarmaka v zájmové oblasti (nádoru) za dvě až čtyři hodiny po aplikaci.
Klinicky hodnocené radiofarmakum má rozšířit diagnostické znalosti u některých maligních nádorů, přispět k určení vhodné protinádorové terapie a lépe stanovit prognózu onemocnění z hlediska průběhu nemoci a prognózy přežití. Zahájení klinických zkoušek dokládá úspěšnou transformaci výsledků výzkumu v oblasti radiofarmacie do praxe.
Po úspěšném ukončení klinického hodnocení přípravku podá Spin-off firma RadioMedic, s. r. o., žádost o jeho registraci národní procedurou, případně decentralizovanou, nebo procedurou vzájemného uznávání v dalších zemích EU. Obohatí tak svůj současný sortiment tří přípravků pro pozitronovou emisní tomografii, čímž přispěje k udržení české nukleární medicíny na velmi slušné evropské úrovni.
 

FRANTIŠEK MELICHAR,
RadioMedic, s. r. o.