ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > květen  > Recenze

O kodikologii a právních dějinách

V Akademickém konferenčním centru v Jilské ulici v Praze se 15. března 2013 uskutečnila prezentace knihy Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin význačného právního historika, husitologa a kodikologa doc. Jiřího Kejře, která je průřezem jeho celoživotním dílem z kodikologie a právních dějin.

16_1.jpg
Foto: MÚA AV ČR
Publikaci Jiřího Kejře vydal Masarykův ústav a Archiv AV ČR ve spolupráci s Komisí pro soupis a studium rukopisů v r. 2012.


Vědecké zájmy Jiřího Kejře (*1921) se ubíraly několika směry. Jako jedno z témat si zvolil studium české reformace v souvislosti s pražskou středověkou univerzitou. Přesvědčivý výklad Husova sporu, který podal jako člen Komise pro studium problematiky spojené s osobností, životem a dílem M. Jana Husa, ocenil v roce 1999 papež Jan Pavel II. udělením Řádu sv. Silvestra.
Vědecké zájmy J. Kejře však byly mnohem rozsáh­lejší a zahrnují i studium právní kultury českých měst a právních dějin českého státu v raném a vrcholném středověku. Poslední okruh jeho badatelského zájmu spojený s nutností přímého studia rukopisných pramenů patří kanonickému právu. Studiu středověkých rukopisů se začal soustavně věnovat po nástupu do oddělení pro soupis a studium rukopisů při tehdejším Ústředním archivu ČSAV v roce 1973 (oddělení je dnes součástí Masarykova ústavu a Archivu AV ČR); dlouhá léta působil jako tajemník (1956–1991) a později i jako předseda Komise pro soupis a studium rukopisů (1991–1996).
Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin zahrnuje 24 rozprav a studií, jež J. Kejř vydal v letech 1958–2008. První část příspěvků se věnuje dějinám prvního století existence právnické fakulty pražské univerzity, nalezneme zde rozpravy k základním rukopisným pramenům, které se týkají univerzitních disputací. Další skupina prací se zabývá rukopisným dochováním základních kanonicko-právních sbírek v našich knihovnách. Zásadní příspěvek představují studie věnované tzv. Summae confessorum a penitenciální literatuře, které jsou objevné i v celoevropském kontextu. Cenné jsou rovněž studie o rozšíření kanonistických rukopisů u nás a souhrnná zpráva o příspěvku českého kodikologického bádání k právním dějinám.

MARTA HRADILOVÁ,
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.