Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 2. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 16. dubna 2013 zabývala následujícími nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

 •  vzorový spisový a skartační řád pracovišť AV ČR,
 •  orientační program činnosti Akademické rady AV ČR na II. čtvrtletí 2013,
 •  nájemní smlouvy mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a společností EXBIO Praha, a. s., v rámci projektu BIOCEV,
 •  smlouvy o podnájmu nebytových prostor a parkovacích stání mezi Ústavem molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., a společností Telefónica Czech Republic, a. s., v rámci projektu BIOCEV,
 •  dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 15. března 2010 mezi Ústavem státu a práva AV ČR, v. v. i., a společností EURECA SHOPS, s. r. o.,
 •  přidělení bytů, prodloužení nájmu bytů a startovacího bytu a skončení nájmu startovacího bytu dohodou podle zápisu z 27. zasedání Bytové komise AV ČR konaného dne 26. března 2013.

Souhlasila

 •  s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci objektu Čechyňská 19, Brno mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., a společností MORAVOSTAV Brno, a. s.

Udělila předchozí souhlas k uzavření

 •  kupní smlouvy, kterou Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., koupí od pí Blaženy Čapkové pět pozemků v k. ú. Mikulčice,
 •  smlouvy o zřízení věcného břemena mezi Střediskem společných činností AV ČR, v. v. i., a společností Pražská teplárenská, a. s.,
 •  smlouvy o zřízení věcných břemen mezi Mikrobiologickým ústavem AV ČR, v. v. i., a společností Telefónica Czech Republic, a. s.

Jmenovala

 •  Radu pro nákladné přístroje ve složení: Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR) – předseda; členové: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. (Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. (Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. (Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.),
 •  Majetkovou komisi AV ČR pro funkční období 2013–2017 ve složení: JUDr. Lenka Vostrá, Ph.D. (Akademická rada AV ČR) – předsedkyně; Ing. Petr Bobák, CSc. (Akademická rada AV ČR) – místopředseda; členové: RNDr. Jan Šafanda, CSc. (Akademická rada AV ČR), prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Pavel Baran, CSc. (Akademická rada AV ČR), Ing. Jana Jeřábková (Kancelář AV ČR), Ing. Jan Škoda (Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.); Mgr. Renata Vlčková (Kancelář AV ČR) – tajemnice,
 •  předsedkyní Bytové komise AV ČR PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc. (Akademická rada AV ČR).

Vzala se souhlasem na vědomí

 •  opatření provedená k realizaci usnesení XLII. zasedání Akademického sněmu.

Vzala na vědomí

 •  výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2012,
 •  zprávu o výsledcích kontroly v Biotechnologickém ústavu AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.