ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Česká společnost pro mechaniku bude každoročně udělovat
 
Cenu Z. P. Bažanta pro inženýrskou mechaniku.
 
Soutěží se o jedinou cenu spojenou s odměnou 1200 amerických dolarů, která bude udělena za článek, případně sérii článků na totéž originální téma, knihu, publikovanou dizertaci či jinou práci
v jazyce českém nebo anglickém. Aby komise mohla zodpovědně posoudit publikační ohlas, předložená práce by měla být uveřejněna několik let před podáním do soutěže.
 
Příspěvek musí být originální aplikací mechaniky, interdisciplinární studií nebo prací, která přinesla či zjevně slibuje přinést pokrok v praxi. Přijatelné jsou teoretické i experimentální práce, především v kombinaci. Vyloučeny jsou naopak práce formalistické, tedy publikace cizelující či zobecňující formální aparát bez zřetelného přínosu mechanice jako oboru.
 
Žadatelem musí být Čech žijící v České republice nebo v kterémkoli jiném státě, anebo cizinec žijící v době vzniku práce v ČR, a to bez věkového omezeni. Žadatel musí uvést, jaká ocenění již za tuto práci či práce související získal v minulosti. Případné předchozí ocenění automaticky nediskvalifikuje předloženou práci, je ovšem na rozhodnutí komise, zda návrh do soutěže připustí.
 
Komisi jmenuje předseda České společnosti pro mechaniku na návrh předsednictva společnosti.
 
Zdeněk P. Bažant je profesorem McCormickova institutu na Northwestern University, Evanston.
Je členem NAS, NAE, AAAS a emeritním profesorem Českého vysokého učení technického v Praze.
 

Návrhy lze zaslat na adresu České společnosti pro mechaniku, Dolejškova 5, 182 00 Praha 8, Česká republika. Tel.: +420 266 053 045, e-mail: csm@it.cas.cz

Termín uzávěrek: 31. prosince běžného roku.