Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > říjen  > Z Bruselu

Komise zjednodušuje strukturu unijních programů

Evropská komise navrhuje v souvislosti s přípravou programovacího období na léta 2014–2020 mnohé změny. Stávající struktura programů se má totiž zefektivnit. Změny jsou spojeny se snahou splnit cíle strategie Evropa 2020; v oblasti VaVaI jde konkrétně o rámcový program Horizont 2020, o němž jsme informovali v AB 7–8/2011.

komise_zjednodusuje_z_bruselu.jpg

Program Vzdělaná Evropa (Education Europe) se orientuje na vzdělávání, odbornou přípravu a mládež se zaměřením na rozvoj dovedností a mobility. EK si od něj slibuje zjednodušení činností a pravidel prostřednictvím sloučení stávajících programů (Program celoživotního učení, Erasmus Mundus, Tempus a Mládež v akci). Pro usnadnění mobility bude Komise spolupracovat s Evropskou investiční bankou (EIB), která poskytne záruky pro půjčky studentům k absolvování magisterských studií v jiném členském státě. Součástí bude i sportovní podprogram, který se zacílí na rozvoj spolupráce v oblasti sportu, podporu sportovních organizací a boj proti dopingu, násilí a rasismu. Komise navrhuje programu dotaci 15,2 miliardy eur, které doplní také podpora ze strukturálních fondů.
Další z programů – Tvůrčí Evropa (Creative Europe) – je navržený pro oblast kultury a audiovizuálního průmyslu, který sloučí programy Kultura, MEDIA a MEDIA Mundus. V rámci strategie Evropa 2020 se zaměří na potřeby kulturních a tvůrčích odvětví, vytváření pracovních míst, podporu kulturní a jazykové rozmanitosti a přeshraniční spolupráci. Centrálně jej bude řídit Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA). Některé akce zorganizuje přímo Komise (např. Evropská hlavní města kultury, kulturní ceny EU či společné akce s me­zinárodními institucemi). Rozpočet je navržen ve výši 1,6 miliardy eur.
Na program LIFE+ (pokračování současného programu) navrhuje Komise vyčlenit 3,2 miliardy eur, z toho 0,8 miliardy pro změnu klimatu a 2,4 miliardy pro životní prostředí. Současný program spravuje Komise centrálně; řídící úkoly budoucího by mohly být v kompetenci některé ze stávajících výkonných agentur.
Pro budoucí rozpočtové období Komise navrhuje zřídit specializovaný Program pro konkurenceschopnost a MSP (Competitiveness and SMEs) jako nástupce neinovační části stávajícího RP pro konkurenceschopnost a inovace (CIP). Podporu výzkumu a inovací pro MSP zahrne strategický rámec pro výzkum a inovace (Horizont 2020). Program se zaměří především na opatření na podporu malých a středních podniků. Finanční rámec má být navržen tak, aby usnadnil účast na programech financování; konkrétně zjednodušením pravidel, snížením nákladů, urychlením schvalovacích postupů a zřízením jediného správního či kontaktního místa (tzv. „one-stop shop“). Navrhovaný rozpočet činí 2,4 miliardy eur.
Cílem programu Zdraví pro růst (Health for Growth), který nahradí program Veřejné zdraví (Public Health), je spolupráce s členskými státy na podpoře inovací v oblasti zdravotnictví a zlepšování zdraví obyvatel EU. Mezi aktivity má patřit např. rozvoj osvědčených postupů pro screening rakoviny či vytvoření společného přístupu EU k hodnocení zdravotnické techniky. Výzkumná a inovační opatření v oblasti zdraví podpoří RP pro výzkum a inovace (Horizont 2020). Navrhovaný rozpočet činí 396 milionů eur.
Program Spotřebitelé (Consumers) bude usilovat o posílení postavení spotřebitelů, které je v rámci jednotného trhu klíčovou podmínkou pro dosažení vysoké úrovně ochrany spotřebitelů. Zaměří se i na zlepšení informovanosti spotřebitelů, zastupování jejich zájmů a na podporu uplatňování pravidel jejich ochrany. Komise navrhuje zejména navýšit prostředky na alternativní řešení sporů a budování poradenství spotřebitelů při nakupování v zahraničí. Celkově má program disponovat 175 miliony eur.
Stávající strukturální fondy, tj. Evropský regionální rozvojový fond, Evropský sociální fond a Fond soudržnosti navrhuje Komise sloučit do Společného strategického rámce ­(Common Strategic Framework), který pokryje i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova a Evropský fond pro námořní záležitosti a rybářství. Tento krok zajistí provázanost mezi zdroji financování a efektivnější dosažení cílů strategie Evropa 2020. Rozpočet má činit 376 miliard eur.
Evropská komise má v úmyslu předložit návrhy programů do konce roku 2011, nejpozději počátkem roku 2012. Definitivní podoba vzejde z výsledků jednání Rady EU a Evropského parlamentu a v platnost vstoupí k 1. lednu 2014.
 
ZUZANA VAŠÍČKOVÁ,
stážistka v CZELO – Masarykova univerzita v Brně,
Technologické centrum AV ČR